روزنامه هیواد

ریزش هاى حساسیتى فصلى

ىکنوع  زکام معمول بوده که بعضاً به شکل مقطعىى  ىا سال تمام مى باشد ولى اکثراً فصلى بوده در فصل خزان و ىا شروع بهار زىادتر دىده مى شود.

اعراض و علاىم مرض متفاوت از دىگر اشکال زکام ىا رىزش بىنى مى باشد.عطسه هاى متکرر مخصوصاً زمانىکه مرىض صبح از خواب بىدار مى شود.در صورت مواجه شدن به گرد و خاک، دود، عطر، بوى گل رىزش و بندش بىنى عاىد مى گردد.افرازات بىنى معمولاً رقىق و آبگىن مى باشد. در بعضى مرىضان با غذا و لباس خاص عطسه و رىزش عاىد مى گردد.

مرىضانىکه با پولن گل حساسىت دارند در شروع بهار از زکام شاکى مى باشند.

از خارش چشم، گوش و حتا خارش جلدى نىز بعضى مرىضان شاکى مى باشند.

با گرفتن دواى ضد حساسىت و ادوىه زکام موقتاً بهبود مى باشد.

توصىه به مرىضان رىزش حساسىتى

از تداوى خودسر خوددارى کنىد و نزد داکتر گوش و گلو مراجعه کنىد.بعضى مرىضان به شکل خودسر از انتى بىوتىک چون امپى سىلىن استفاده مى کنند که بالاى مرض هىچ وثرىت ندارد.

عامل حساسىت در محىط وجود دارد چون عطر، گرد و خاک، دود و غىره از آن دورى کنىد.

مرض سارى نىست لذا لازم نىست که اعضاى فامىل مرىض از او دورى کنند.

اکثر مرىضان با تداوى Anti-histamine ها و سپرى هاى مخصوص بىنى جواب مىدهند.

در صورت حساسىت با پشم از لباس نخى استفاده شود.

رنځورمل دوکتور محمد امان هاىل

ترىنر متخصص امراض گوش، گلو و بىنى

ممکن است شما دوست داشته باشید