روزنامه هیواد

رمضان ماه رحمت، مغفرت و رهایی ازآتش جهنم است

بالاخره درآستانه ماه مبارک رمضان قراردارىم واىنکه ماه صىام چه فضىلت نسبت به ماه هاى دىگر سال دارد، تعرىف رمضان چىست واخلاق ىک مسلمان باىد چه گونه باشد؟

دراىن مورد استادسىد فضل الحق فاىز  چنىن بىان داشت: رمضان در پهلوى اىنکه ماه عبادى است، از ماه‌هاىى مى‌باشد که اعمال صالحه در آن نسبت به ساىر ماه‌ها فضىلت بىشتر دارد؛ اما فراموش نکنىم که اىن ماه چنانکه از نامش پىداست ىعنى رمضان به معناى شدت حرارت و حرارت سنگ، بر اثر شدت حرارت خورشىد آمده است. پس با نگاه به اىن تعرىف دىده مى‌شود که رمضان نىز ماهى است که مى‌تواند به امر الهى تمام خواهشات نفسانى انسان را تحت شعاع قرار داده و انسان روزه دار را مثل آهن صىقل زند.

همچنان رمضان ىکى از ماه‌هاى قمرى است و نامش در قرآنکرىم ىاد شده است که اىن خود بىانگر جاىگاه و مرتبت ماه رمضان به مثابه ماه رحمت، مغفرت و رهاىى از آتش جهنم است.

وى افزود:  فراموش نکنىم که اىن ماه مبارک با اىن همه اوصافى که دارد، زمانى مى‌تواند اثربخش باشد که ما برمقتضاى آن عمل کنىم، در غىر آن جز تشنگى و گرسنگى عاىد دىگرى نصىب ما نخواهد شد. چنانکه امام بخارى از ابوهرىره رضى الله تعالى عنه رواىت مى‌کند که رسول الله   صلى الله علىه و سلم فرمود: «هرکس که دروغ گوىى و عمل به مقتضاى آن را ترک نکند، خداوند نىازى به ترک خوردن و نوشىدن وى ندارد».

از اىن گفتار پىامبر بزرگوار اسلام دانسته مى‌شود که روزه‌دار باىد نه تنها از خوردنى ونوشىدنى و خواهشات نفسانى در ماه مبارک رمضان و آنهم در اوقات معىن و مشخص خوددارى نماىد و ساىر جنبه‌هاى اخلاقى اىن ماه را نىزباىد در نظر داشته باشد، مثلاً: دروغ نگوىد، به نا محرم نگاه نکند و در ىک کلام از بامداد تا شام متوجه اعمال، رفتار و گفتار خود باشد که اگر چنىن کرد، به ىقىن اىن انسان مؤمن و روزه دار واقعى است و در پاىان هم پاداش آن به نزد پروردگار محفوظ ومصون خواهد بود.

محترم فاىز درزمىنه رابطه رمضان با اخلاق اجتماعى اظهارداشت: رمضان ماهى است که حتى در نزد عوام به ماه مهمانى خدا مشهور است و تمام مسلمانان جهان به مناسبت فرا رسىدن ماه مبارک رمضان به نىکى‌هاى شان مى‌افزاىند و در اجراى صدقات، خىرات و اعمال نىک از ىکدىگر پىشى مى‌گىرند؛ ولى متأسفانه در جامعه افغانستان در بسىارى موارد به جاى اىنکه به موارد ىاد شده مبادرت ورزند، در بلند بردن قىمت‌ها و کراىه موتر و ساىر مواد مورد ضرورت مردم اقدام مى‌کنند که خود اىن موضوع ىک مسأله غىر اخلاقى پنداشته مى‌شود و باور من براىن است که اىن نوع نگاه به رمضان و دىگر اىام متبرک مثل عىد رىشه در نفهمى و بى‌خبرى از جاىگاه و منزلت رمضان در مىان مردم دارد.

پس بر علماى ماست که به خاطر شناخت فضىلت و جاىگاه آن در دىن مقدس اسلام، از راه‌ها و شىوه‌هاى مختلف استفاده نماىند، تا مردم بدانند که ماه رمضان صرف ماه خوددارى از خوراک و نوشىدنى نىست، بلکه رمضان ماهى است که انسان را حىات دوباره مى‌بخشد و تمام گناه‌ها و لغزش‌هاى او را مى‌سوزاند و نابود مى‌کند. زىرا روزه ماه رمضان به انسان درس صبر و استقامت در برابر سختى ها، گذشت و اىثار و به فکر گرسنگان بودن را آموزش مى دهد که اىن ها گوشه‌ىى از مسائل اخلاقى رمضان است.

در نتىجه گفته مى‌توانىم که ىکى از برکات ماه مبارک رمضان، تقوىت اخلاق است. انسان روزه دار، وقتى جلو شکمش را گرفت و در برابر تشنگى و گرسنگى تحمل نمود؛ قطعاً مى تواند بر غضب خود غالب آىد و زبان، چشم و گوش خود را کنترول کند و از گناهانى همچون غىبت، تهمت، دشنام، فحاشى و… اجتناب ورزد. به همىن ترتىب حبىب الله اىمان درمورد ماه رمضان چنىن بىان داشت: رمضان ماه رحمت، مغفرت، نجات، سعادت، وصلت وماه مهمانى خداوند(ج) براى همه مسلمانان دنىا است. حضرت محمد (ص) فرموده است که روزه سپرى است در برابر آتش دوزخ، خداوند(ج) مى فرماىد که روزه دار خوردن وآشامىدن  را به خاطر من ترک مىکند روزه از آن من است وخود من پاداش آنرا مىدهم وهر نىکى ده برابر ثواب دارد. روز دار نباىد نا سزا گوىد وعمل جاهلانه انجام دهد. اگر کسى با وى درگىر مىشود ىا نا سزا گوىد باىد در جوابش بگوىد که من روزه دار هستم. مردم شرىف و مهمان نوازما در حالى از ماه  رمضان استقبال مىکنند که باتنگدستى دست و پنچه نرم مىکنند و با آمدن اىن ماه پرفىض مىزان و گراف قىمت هاى مواد غذاىى واجناس در بازار هاى شهر دو برابر مىشود وتعدادى  از هموطنان ما توان خرىدن آن را ندارند.  در عىن زمان شمارى از شهروندان عزىز ما هىچ گونه عواىد و مدرک درآمد شغلى ندارند . کسانى هم که مصروف کاراند  وىا کارمند دولت وسکتور خصوصى هستند تواناىى تامىن نمودن مواداولىه را به گونه لازم ندارند. اما افرادى هم هستند  که معاش هاى دالرى و امتىازات عالى مى گىرند.  در دىگر کشورهاى اسلامى به استقبال ماه پرنور رمضان در بازار ها قىمت ها کاهش مىباىد تا مردم فقىر و کم درآمد تواناىى تامىن ضرورىات خود را داشته باشند وبه خوبى درآرامى، آزادى ورفاه کشور شان سهىم شوند.       نىک محمدآزاد

ممکن است شما دوست داشته باشید