روزنامه هیواد

د اشتها خرابوالی

په ماشوم کې د غىر ضروری توکو لکه : د دىوال پلستر، تباشىر، خاوره، شگه، رنگ، چټلۍ او خټه خوړلو ته  Pica وایی.  ماشومان تر دوه کلنۍ عمر پورې اجنبی توکی په خوله کې اچوی چې دا ىو نورمال حالت دى، خو که چېرته دا حالت وروسته له دوه کلنۍ څخه ادامه پىدا کړی غىر نورمال بلل کېږی او پلټنو ته ضرورت پىدا کېږی.

علتونه:

۱-د والدىنو بې پروایی د ماشوم په مقابل کې

۲-د والدىنو خرابه څارنه

۳-له ماشوم سره د والدىنو د مىنې او محبت کموالى

۴-دماغی تاخر

۵-خوارځواکی

۶-د وسپنې کموالى

۷-غربت

نښې او ګىلې:

د دغې ناروغۍ نښې او ګىلې مختلفې وی او په هغو غىر غذایی موادو پورې اړه لری،چې مرىض خوړلی وی،  نوموړی مرىضان لاندې ستونزې رامنځ ته کوی، چې هر ىو ىې ځانګړې
نښې او ګىلې لری:

Lead Poisoning ىا د سربو تسمم، د وسپنې د کموالی کمخونۍ، د کولمو بندښت، د کولمو تثقب، پرازىټی انتانات، Mechanical bower problems (دکولمو مىخانىکی ستونزې) او د غاښونو ستونزې.

– د Lead Poisoning مرىضانو ته عصبی ستونزې: لکه سردردی، نا آرامی، د قحفی زوجونو فلج،Papilledema ، Encephalopathy ،  Convulsion ، Lethargy ، Death (مړىنه).

– د هضمی سىستم ستونزې: لکه قبضىت، استفراغ، اسهال، کولىک، بې اشتهایی او د بطن درد پىدا کېږی. دې مرىضانو ته پرازىتی ستونزې هم پىدا کېږی چې معمولترىن ډول ىې Ascariasis (د اسکارىس چنجىان) او Toxocariasis دى.

– د غاښونو ستونزې لکه  Sever tooth abrasion (د غاښونو شدىده ساییدګی) او Surface tooth loss (د غاښونو د سطحې له منځه تلل).

– د وسپنې د کموالی د کمخونۍ نښې او ګىلې لکه : د مرىض د جلد رنګ خاثف، عمومی
ضعىفی او نا آرامی.

درملنه: په دې ماشومانو کې باىد د وسپنې کموالى وپلټل شی او درملنه یې وشی چې وسپنه د ۳-۴ ملی گرامو په وزن ماشوم ته ورکول کېږی. وسپنه په بازار کې د قطرو او شربت په شکل موجوده ده.همدارنگه دا ماشومان پرازىتونو (چنجىانو) ته مساعد دی چې د پرازىتو له نظره باىد وپلټل شی او که چېرې چىنجی موجود وی په مناسبو درملو سره یې باید درملنه وشی.

که چىرته د لىد (Lead) تسمم نښې او ګىلې موجودې وی باىد مناسبه درملنه وشی.

که چېرې د ماشوم په واسطه وىښته خوړل شوی وی او په معده کې موجود وی، په دې حالت کې باىد له جراحی ډاکتر سره مشوره وشی.

رنځورمل ډاکتر عطاء الله دوست

د کوچنىانو د داخله ناروغىو ترىنر متخصص

 

ممکن است شما دوست داشته باشید