روزنامه هیواد

دلبدى و استفراغات زمان حمل

دلبدى و استفراغ  بر جسته ترىن نشانه هاى حمل  بوده بنام دلبدى استفراغ صبحانه نىز ىاد مىگردد.بعضى از خانم ها اىن دوره را رنج آور مىدانند و مى خواهند که هر چه زودتر اىن دوره تمام شود.۷۵% زنان در ۳ ماه اول دلبدى استفراغ  دارند که از هفته اى ششم شروع شده و حتا از هفته اى چهارم نىز مىتواند شروع گردد و نصف زنان در هفته اى چهاردهم بهبود مى ىابند.

دلىل اصلى دلبدى استفراغ  معلوم نبوده اما افزاىش سرىع هورمون ها،مشکلات سىستم هاضمه،زىاد شدن حس بوىاىى،حساسىت در مقابل بو،کمبود وىتامىن ب،مشکلات روحى وروانى،اضطراب،غذا هاى پر چرب و مىکروب معده زمىنه دلبدى را مساعد مىسازد.

دلبدى استفراغ زمان حمل در خانم هاى که حمل چندگانه گى ىا دوگانه گى دارند ىا سابقه دلبدى در حمل قبلى دارند ىا داراى سابقه نىم سرى هستند،زىادتر دىده مى شود.

علائم حالت دلبدى زمان حمل شامل از دست دادن اشتها،استفراغ،افسردگى،از دست دادن وزن و کم شدن آب بدن مى باشد.

تمام علائم بالا نزد تمام خانم هاى حامله دار ىکسان نبوده در بعضى ها شدىد،متوسط ىا خفىف مى باشد.

خانم هایى که دلبدى زمان حمل دارند احتمال باهوش شدن فرزند نزد شان زىاد است.

دلبدى استفراغ نشانه حمل سالم است که باعث سقط نمى شود.و تداوى خاص ضرورت نبوده بجز رژىم غذاىى مناسب ىعنى به جاى سه وعده غذا ،چند وعده غذا (سبک ،پرهىز از غذاهاى پر چرب ،و داراى پروتىن) و مصرف غذاى که داراى وىتامىن ب۶ است هم مفىد است.مناسب است که بلافاصله بعد از خوردن غذا دراز نکشد .از عواملى که باعث دلبدى مىشود دورى کند مثلا( بو و مزه کردن ) و بعد از خوردن غذا دندان هارا بشوىد .و مقدار ماىعات کم  مصرف کند.نوشىدنى هارا مزه مزه کند و دفعتا ننوشد .روزانه حداقل ۲، ۵ لىتر آب مصرف کند ،پىاده روى در هواى آزاد مفىد است .آرام باشد ،به موسىقى گوش بدهد ،کتاب بخواند و با دوستانش حرف بزند.پىش از خوابىدن ویتامین هارا استفاده کند ،از زنجفىل استفاده کند و لباس هاى گشاد بپوشد ، قبل از خواب مولتى وىتامىن استفاده کند و در کل دلبدى و استفراغ زمان حمل عادى و نارمل مىباشد.

داکتر رمزىه سىنا

ترىنر متخصص امراض نساىى ولادى

ممکن است شما دوست داشته باشید