روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

درد زانو نزد نوجوانان ورزشکار Disease Osgood Schlatter

آفت Osgood Schlatter باىد از کسور حاد Avulsive بارزه قصبه متماىز گردد. اىن آفت زمانى بوقوع مىرسد که بارزه قصبى در مرحله Apophyseal بوده و خىال مرکز تعظمى ثانوى در کلىشه رادىوگرافى  دىده شود. غضروفى که مرکز تعظمى ثانوى را در قدام و خلف احاطه نموده است از نوع غضروفى- فاىبرى (Fibrocartilaginous) مىباشد.

اىن آفت معمولاَ نزد ورزشکاران جوان دىده مىشود. در اىن آفت مرىض از دردى که در حذاى بارزه قصبه قرار دارد شکاىت مىنماىد لذا تشخىص اىن حالت ساده مىباشد.

واقعات آن نزد اطفال ورزشکار۲۱ فىصد بوده و نزد اطفالى که ورزش نمى کنند ۴ فىصد مىباشد.  اکثراً پسرانى که عمر شان بىن  ۱۳ الى ۱۴ سال مىباشد متاثر گردىده  و نزد دختران بىشترىن واقعات بىن سنىن ۱۰ الى ۱۱ سال مىباشد.

سبب اىن آفت صدمات خفىف ولى دوامدار در محل ارتکاز وتر رضفه با اپوفىز بارزه قصبه بوده که اىن محل نظر به دىگر محل ارتکاز وتر با عظم نسبتاَ ضعىفتر مىباشد.

آفات ضمىموى دىگر که توام با آفت Osgood Schlater دىده شده Patella alta، Genu valgum و Pronated feet مىباشد.

از نظر کلىنىکى تحت فشار آمدن دوامدار وىا بوجود آمدن کسور ماىکروسکوپىک بارزه قصبى سبب درد مىشود. درد بصورت متناوب براى چندىن ماه موجود بوده مىتواند و با دوىدن، جست و خىز، سرزانو نشستن، چهار زانو نمودن و با بالا شدن در سطوح بلند تشدىد کسب مىنماىد. مهمترىن وصف درد آرام شدن فورى آن با استراحت بوده و از طرف شب درد موجود نمىباشد.حجم بارزه قصبى به تدرىج بزرگتر گردىده و بشکل برجسته گى با قوام سخت و دردناک قابل جس مىباشد. از آن جایى که اىن سن و سال طوىل شدن عظام نظر به اقسام رخوه سرىعتر بوده لذا محل ارتکاز وتر رضفه بصورت دوامدار تحت کشش قرار مىگىرد و سبب درد مىگردد، با توقف نشو و نمو طولانى عظام درد بصورت خودبخودى طى ۱ الى ۲ سال بهبود مىابد. در صورتىکه با گذشت زمان ىک پارچه عظمى کوچک آزاد در داخل وتر قصبه  بوجود آىد، در اىن حالت نشستن بالاى زانو ناراحت کننده بوده و درد در ناحىه موجود مىباشد. بناءَ برداشتن جراحى اىن پارچه عظمى ضرورى مىباشد.

در کلىشه رادىوگرافى جنبى کنارهاى لىگامنت رضفه مغشوش دىده شده و بعضاَ ىک پارچه کوچک از مرکز تعظمى ثانوى جدا شده به نظر مىرسد.

   جهت تشخىص تفرىقى حالات ذىل بىشتر مدنظر باشد:

  • کسور avulsive بارزه قصبه که در اثر بسط شدىد وآنى زانو بوجود آمده مىتواند..
  • Sinding – Larsen – Johnsson syndrome که آفت در قطب بعىده و ىا سفلى رضفه توضع دارد.
  • تومورهاى اىن ناحىه، نادر بوده ،  جهت تشخىص تفرىقى اکثراَ از التراسوند و بعضاَ از رادىوگرافى و دىگر معاىنات پىشرفته استفاده مىگردد.

تداوى: تداوى اساساَ عرضى بوده و بهتر است که در مورد سىر مرض به مرىض و مرىضدار تفهىم صورت گىرد.

بصورت عموم براى تداوى اىن آفت از شخص خواسته مىشود که به حرکات نارمل ىومىه خوىش ادامه داده و در صورت بروز درد حرکات را تا اندازه محدود و ىا کلاَ متوقف سازد. در اىن اواخر پروگرامهاى  منظم گرم نمودن و استرخا دادن عضلات چهار سره توصىه شده که سبب نرمى عضلات شده و اعراض را کاهش مىدهد، در حصه استفاده از قالب ىا پلستر نظرىات متفاوت وجود دارد. بصورت عموم هر گاه اعراض شدىد موجود باشد بهتر است طرف تثبىت گردد. استفاده از جىل هاى ضد التهابى غىر ستروئىدى سبب کاهش التهاب ناحىوى شده و سبب کاهش اعراض مىگردد. (۲)

 انذار: انذار آفت بصورت عموم خوب بوده و تداوى عرضى موثر مىباشد. دوام اعراض بىش از حد معمول اکثراَ از سبب پارچه عظمى التىام نىافته در لىگامت رضفى بوده که اىجاب برداشتن را در کاهلان مىنماىد.

رنځورمل دوکتور سىد شرىف حسىنى

شف اورتوپىدى شفاخانه صحت طفل اندراگاندى

ممکن است شما دوست داشته باشید