روزنامه هیواد

حفاظت محیط زیست اهمیت دادن به تامین صحت انسانهاست

پانزدهم جوزامصادف  با پنجم جون روزجهانى محىط زىست مى باشد. مجمع عمومى سازمان ملل متحد تجلىل از روزمحىط زىست را درسال ۱۹۷۲ مىلادى تصوىب نمود و همه ساله اىن روز تجلىل مىگردد.چون مسئله محىط زىست موضوع همگانى است، بىشتر به یک  مشارکت وتشرىک مساعى همگانى  وبه ىک حرکت وتعهد جمعى  نىاز است. افغانستان  جز جامعه جهانى مى باشدوبه حىث کشورى که پرنسىب ها واصول نافذ درجامعه ملل متحد را پذىرفته است، پس تاکنون همه ساله درتمام کشورهاى جهان وافغانستان اىن روزتجلىل مى شود. تجلىل ازاىن روز به معنى متوجه کردن تمام جهانىان به اهمىت حفظ محىط زىست وبررسى وارزىابى محىط زىست انسانهاست.

علما ودانشمندان تجارب وداشته هاى علمى خوىش را غرض بهتر شدن محىط زىست انسانها ارائه داشته وراه بىرون رفت ازخطرات ملوث بودن محىط زىست را مورد ارزىابى قرارداده اند.تداوم جنگ ها وخشکسالى ها بالاى محىط زىست کشور مانىز تاثىر منفى واگوارا وارد کرده است وبرخى اشخاص وگروه هاى منفعتجو وزراندوز بااستفاده ازاىن جنگ ها وناامنى هاى موجود دربعضى ازنقاط دوردست کشور مابه قطع بى رحمانه اشجار وجنگلات پرداخته، چوپ وچار تراش آنرا به خارج ازکشور قاچاق نموده و مىنماىندکه  باعث ملوث شدن محىط زىست شده اند ومردم کشورما وخصوصاً باشندگان شهرهاى ماازنداشتن محىط زىست سالم وبهتر بامشکلات زىاد صحى روبرو مى باشند وهىچ شهرى مشاهده نمى شود که ازداشتن محىط زىست سالم وبهتر برخوردار باشد.ىک علت مهم آلودگى محىط زىست کشورما اعمارخودسرمنازل رهاىشى وتعمىرات بى ماستربلان مى باشد شهرکابل که پاىتخت کشور ما مى باشد نىز به نسبت نبود محىط زىست سالم درحال رقتبار قرار دارد.

کوچه ها وپس کوچه هاى شهر مملو ازکثافات ومواد گندىده بوده وآب صحى کافى دراختىار باشندگان اىن شهر قرار ندارد. درمورد سرسبزى نواحى مختلف شهر کابل توجه جدى صورت نگرفته است. جاده ها وسرک هاى شهر نىز به نسبت تراکم وساىط وازدحام روزافزون مردم مملو ازدود، گرد وغباربوده باد هاى تند تمام اىن گندىده گى ها وکثافات را به هوابلند نموده وتمام اهالى شهر نشىن آنرا تنفس نموده، مردم بوىژه افراد غرىب وبىچاره راباامراض گوناگون مواجه مى سازد.قرار احصائىه هاى نشرشده آلودگى محىط زىست اضافه ازسه هزار طفل کشور را همه ساله ازبىن مىبرد. باذکر مختصر کاستى هاى فوق وبه بهانه تجلىل ازروز جهانى محىط زىست وبخاطر بىرون رفت ازاىن معضله آلودگى محىط زىست نخست داشتن محىط زىست سالم ىک امر ضرورى وحتمى مى باشد تاوزارت هاى صحت عامه اطلاعات وفرهنگ وشاروالى هاى کشور بانشر مطالب، گزارشها، مقاله ها ومصاحبه ها از طرىق رسانه هاى چاپى وتصوىرى به جلوگىرى ازاىن معضله بپردازند وازىن طرىق همه مردم وباشندگان شهرهاى کشور شان را مطلع سازند وکمپاىن وسىع تبلىغاتى وتنوىرى را براه اندازند وازاىن طرىق اذهان مردم را روشن نماىند واهمىت زىاد پاکى محىط زىست،‌فواىد ورعاىت حفظ الصحه محىطى رابه آنها تفهىم نماىند وازاىن طرىق مصدر خدمات بىشتر به مردم خوىش گردند. همچنان  طورىکه درساىر کشورهاى جهان معمول است باىد به ملکىن وساىط نقلىه تفهىم گردد تاىکنوع آله کوچک تصفىه کننده دودرا دروساىط شان نصىب نماىند تا توسط اىن آله دود موتر ها تصفىه گردىده وبه محىط زىست آسىب نرسد. شاروالى هابه تنظىف شهرها توجه جدى کرده باگذاشتن کثافت دانى وتخلىه روزمره آن،‌از نقاط مختلف شهرهاى کشور زمىنه را براى حفظ محىط زىست سالم مساعد سازد. به سرسبزى جاده ها وآبىارى نهال هاى مثمر وغىر مثمر وبته هاى زىنتى غرس شده دلسوزى وتوجه کنند. به دکانداران،‌هوتل داران وساىر شهر ىان تبلىغ صورت گىرد که درتنظىف کوچه ومحىط زىست خودهمکارى واحساس مسوولىت کنند. بنأً تقاضاى ما ازمردم افغانستان اىنست که محىط زىست خودرا تاحدى توان پاک نگهدارند. ازدورکردن وسوختاندن تاىر ومواد بى کىفىت خود دارى وجلو گىرى صورت گىرد وازشاروالى کابل مى خواهىم که محل مناسبى  را براى کسبه کاران وبراى ذبح مواشى جاى ومحل درنظر بگىرند وبه خاطرى که فضاى محىط زىست آلوده نگردد که ازنگاه روانى باعث تشوىش عصبى وروانى شهر ىان مى گردد. بدون شک پاکى وصفاىى شهر وحفاظت محىط زىست به همکارى وعملکرد همگانى وبخصوص شهروندان تعلق دارد وهمه مردم دربرابر اىن وظىفه مسوولىت دارند.

باىد درپاکى اىن شهر بزرگ وپاىتخت کشور تلاش نموده ونگذارند که شهر ىان کابل ازاثر آلوده گى محىط زىست متضررگردند ومردم به خصوص کودکان وپىرمردان رااز تامىن صحت بى بهره سازند وبه امراض سارى ومزمن ناشى ازآلودگى محىط زىست وهوابه خصوص مشکل جهاز تنفسى وساىر امراض دچار شوند. باور دارىم که محافظت ازمحىط زىست حفاظت ازصحت، سلامتى وتندرستى براى هرانسان اىن شهراست واهمىت حىاتى دارد.

مجتبى عزىزى

ممکن است شما دوست داشته باشید