روزنامه هیواد

جلسه گروه کارى دادخواهى و آگاهى دهى عامه اجنداى ملى امنیت غذایى و تغذیه افغانستان برگزار شد

جلسه گروه کارى دادخواهى و آگاهى دهى عامه اجنداى ملى امنىت غذاىى و تغذىه افغانستان دیروز به رىاست فاضل سانچارکى معىین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراىن جلسه معیىن امور نشرات برنقش رسانه ها درآگاهى دهى اجنداى ملى امنىت غذاىى و تغذىه افغانستان تاکىد کرد و گفت که اىن گروه پىام ها ، اطلاعات واعلامىه ها را دراجنداى ملى امنىت غذاىى و تغذىه افغانستان آماده سازند ورسانه ها درروشناىى آن به تنوىر اذهان عامه بپردازند.سانچارکى همچنان گفت باىد به اهل رسانه  ها از طرىق برگزارى نشست هاى دوامدار، برنامه هاى کارى اىن گروه توضىح گردد.دراىن جلسه نماىندگان ادارات ذىربط پىرامون موضوعات شامل اجندا به بحث پرداختند.

ممکن است شما دوست داشته باشید