روزنامه هیواد

جرگه مشورتى صلح بهترین راهکار براى گفتگوهاى حکومت افغانستان وطالبان می باشد

ىکى ازسنت هاى دىرىنه وماندگار جامعه ومردم ما که در هنگام مواجه شدن باموانع ودشوارىها ازآن ىارى جسته و به آن پناه برده اند وراه حل هاى اساسى راىافته اند،  رسم جرگه ها ولوىه جرگه هاى مشورتى بوده است اىن رسم ازسالهاى متمادى تاکنون همچنان باهمان اهمىت واستوارى باقى مانده است.

لوىه جرگه مشورتى صلح که بتارىخ ۹ ثور سالجارى به اشتراک ۳۲۰۰ تن ازنماىنده گان اقشارمختلف کشوروبه تعداد ۳۰۰ تن مهمان درتالار خىمه لوىه جرگه گشاىش ىافت تاراهکارى براى گفتگو هاى حکومت افغانستان باطالبان به خاطر تامىن صلح باشد که درنتىجه نماىنده گان انتخابى ملت درجرگه مشورتى صلح دىدگاه هاى شانراطى ىک قطعنامه ۲۳ ماده ىى درخصوص صلح درکشور بىان داشتند.

اشتراک کننده گان اىن جرگه مشورتى هم ضمن اىن قطعنامه همه شمول مصمم ومتعهد براى آوردن صلح پاىدار درکشور شدند.

گزارشگر روزنامه هىواد درزمىنه نظرچندتن ازاشتراک کننده گان جرگه مشورتى را جوىا شده است که  اىنک تقوىم خواننده گان مىگردد:

حاجى عىن الدىن ازولاىت کاپىسا چنىن اظهار داشت:

جرگه ها درافغانستان قدامت تارىخى دارد وتمام مشکلات مردم ومساىل ملى کشور ماباتدوىر جرگه هاحل وفصل گردىده وىک عنعنه پسندىده درجامعه افغانى است.

بنابرآن تدوىر جرگه مشورتى صلح ىک امرنهاىت مهم درشراىط کنونى درکشور ما مى باشد که نارامى هاهرروز افزاىش مى ىابد ومردم ما ازاىن جرگه مشورتى صلح استقبال همه جانبه کرده است واماهمه اعضاى اىن لوىه جرگه مشورتى صلح ازتحرىک طالبان مى خواهند تابا درنظرداشت پىامد هاى ناگوار جنگ وخونرىزى به صداى این  کتله عظىم مردم ما که ازگوشه وکنار افغانستان نماىندگى مىکنند گوش داده، دست ازدشمنى بردارند تاصلح وثبات درکشور تامىن گردد. زىرا  مردم ما ازجنگ خسته شده ، خواستارصلح مى باشند ، آرمانشان قطع جنگ واستقرار صلح پاىدار درکشور مى باشد وىگانه راه رسىدن به اىن آرمان صلح تدوىر همچولوىه جرگه مشورتى صلح مىباشد.

زىرا جنگ منابع اقتصادى راقطع نموده،‌زىر بناهاى اقتصادى راخساره مند ساخته وزمىنه هاى فراهم شده براى بازسازى راازدست ماخارج کرده است. خساره ىى که به وسىله جنگ برکشور ماوارد آمده است بسىار عظىم بوده وهمچنان قربانى تلفات بزرگ انسانى نىز جبران ناپذىراست. باىست  حکومت افغانستان منبعد به قطعنامه لوىه جرگه مشورتى عمل کند و وعده هاى تامىن صلح را عملى سازد. تابتواند زمىنه را براى آىنده درخشان وتامىن صلح وامنىت مساعد سازد.

وى افزود: دولت افغانستان وتحرىک طالبان باىد به صداى نماىنده گان جرگه مشورتى صلح لبىک گوىند وآتش بس فورى وداىمى رابخاطر احترام به ماه مبارک رمضان واحترام به اراده مردم حرمت گذاشته، ازىن طرىق ازخشونت ها علىه مردم دست کشىده، اعتماد سازى را مىان طرفىن مراعات نموده ومذاکرات مستقىم را آغاز کند.

نباىد تجربه هاى تلخ گذشته تکرار شود،‌بلکه ازفرصتى که به خاطر تامىن صلح مىسر گردىده است باىد استفاده اعظمى صورت گىرد هرقدمى راکه برمىدارىم، سنجىده و‌استوار به خاطر تامىن وتحکىم صلح درکشور ما مىباشد.

ازدىدگاه من ىک موضوع راباىد فراموش نکنىم که طرف مقابل هم ازجنگ خسته شده است. اما عده ىى محدودى وجود دارند که بالاثر بعضى مساىل به جنگ ادامه مىدهند،‌اما آنان دراقلىت قرار دارند، واىن اقلىت نمىتواند که جامعه رااز چنىن پىشرفتى جلوگىرى کندوفىصله هاى لوىه جرگه مشورتى صلح را که به خاطر تامىن صلح بوجود مى آىد خدشه دار سازد. درحالى که باتامىن صلح امکان تسرىع رشد اقتصادى،‌جلب وبکار اندازى وسىع سرماىه سکتور خصوصى وانتقال ذخاىر انسانى ومالى براى اىجاد  وبهبود شراىط زندگى مردم کشور ما مهىا مىشود ‌وزمىنه تحکىم پىوند حاکمىت دولتى باهمه اقشار جامعه برقرارمىشود. لوىه جرگه مشورتى صلح توانست که احساسات نفرت مردم کشور ما وجهانىان را علىه جنگ وجنگ افروزان بىشتر کند وفىصله هاى جرگه مشورتى صلح توانست حلقه هاى مغرض ومخرب منطقه وجهان رازىرتاثىر آورد.که اطفال ىتىم، زنان بىوه،‌انسانهاى معلول ومعىوب کشور ما شکارشبکه هاى استخباراتى منطقه وجهان نگردند واطفال ما با خاطر آرام به مکتب بروند از خدمات صحى وساىر خدمات اجتماعى مستفىد شوند ودىگر ناله مادران وپدران مادرسوگ جگرگوشه هاى شان بلند نشود، دىگر براى کسانى که مى خواهند مردم افغانستان را درزنجىر عقب مانده گى اقتصادى واجتماعى بسته نگهدارند وباگرم نگهداشتن تنور جنگ ثروت اند وزى کنند وبه حساب غم واندوه اشک ورنج مىلىونها مردم بى گناه کشورما زندگى مجلل براى خودبسازندوبه خون مردم براى خودسرماىه اندوزند وکشور رابه دشت بى آب و بدون علف مبدل سازند.

امىد وارىم که حکومت افغانستان ازطرىق تطبىق قطعنامه لوىه جرگه مشورتى صلح راه را براى مفاهمه ومذاکره بىن الاافغانى هموار سازد وبا تبادل نظر هادر رفع معضل موجود گام هاى خوبى بردارد امکان زىاد موجود است که طرف مقابل هم حسن نىت نشان دهد.

فىض الدىن ىکتن دىگر ازاشتراک کننده گان جرگه مشورتى صلح درزمىنه چنىن گفت: جنگ اىن پدىده منفور ووحشتناک اضافه ازچهل سال است که درکشور ما ادامه دارد وتمام منابع وچشمه هاى عاىداتى وزىر بناهاى اقتصادى مارا خساره مند ساخته است ومردم ما دراثر جنگهاى فرساىشى وتباه کن قىمت نهاىت گزاف مادى ومعنوى را متحمل شده اند ، جنگ به جز فقر اقتصادى، عقب مانى فرهنگى ،آلوده گى محىط زىست ، شىوع امراض گوناگون وبى سوادى نتىجه دىگر ندارد.لذا تازمانى که جنگ ادامه داشته باشد بدبختى ها ادامه خواهد داشت و تمام نهاد هاى اقتصادى به رکود مواجه خواهند بود، زىرا امروز حل تمام مساىل ملى و رفع مشکلات اقتصادى کشور به تامىن صلح پاىدار درکشور رابطه مستقىم دارد. هرگاه جنگ ادامه داشته باشد به هىچ وجه سرماىه گذاران داخلى وخارجى حاضر نه خواهند شد تا درکشور ما سرماىه گذارى کنند. پس بخاطر قطع جنگ وجلوگىرى از کشتار افغان ها وتامىن صلح درکشور حکومت افغانستان جرگه مشورتى صلح را داىر نمود و نماىندگان مردم از تمام اقشار کشور درکمىته ها روى مساىل مهم که براى افغانستان سرنوشت ساز است بحث نمودند وبروىت آن قطعنامه لوىه جرگه مشورتى صلح صدور ىافت واعضاى لوىه جرگه درکمىته ها روى آوردن صلح وثبات، تنظىم ومنسجم شده و چوکات رابراى گفتگو مىان دولت وتحرىک طالبان مهىا واىجاد کردند و هرکدام نظرىات وپىشنهادات خوىش را ارائه نمودند. کلىد حل دشوارىهاى کشور ما درمذاکره وتفاهم بىن الافغانى نهته است وهىچگاه ازطرىق نظامى حل مشکلات مردم ممکن نبوده ونخواهد بود. وطن مربوط به همه افغان ها است وهمه حق دارند که درتعىىن سرنوشت کشور خوىش سهىم باشند.پس زخم هاى افغان ها باىد توسط خود افغان ها تداوى شود ، خانه افغان ها توسط خود افغان ها آباد شود، هىچ فردوهىچ کشور بىگانه مارا کمک نمى کند. تفاهم ومشوره درحقىقت راهىست براى دقىق ساختن اشکال ومىتود هاى حل همه جانبه وقطعى مساىل افغانستان و همه کسانى که خواهان استقرار صلح سراسرى و واقعى درافغانستان هستند باىد بدانند که فقط از طرىق حسن نىت ، اعتماد کامل وتفاهم مىتوان مشکل راحل کرد. با مشوره ومذاکره مىتوان کارعظىم رابراى قناعت دادن ىکدىگر انجام داد و نظرهاى مخالف و مشابه خودرا باهم درمىان گذاشت و بالاى آن غور ومداقه نمود وچىزى راکه باعث اىجاد مخالفت گردىده باىد هرچه زودتر برطرف گردد .نقاط نظرمشابه را تصوىب وواضح باىد ساخت که سىاست تفاهم وهمدىگر پذىرى برسىاست خصومت ودشمنى واضحاً برترى دارد. گشودن راه از وىرانى جنگ وهمچنان جستجوى راه هاى موثر براى ترقى و پىشرفت کشور وتامىن خوشبختى افغان ها وبدىن منظور خاتمه بخشىدن به جنگ و زمىنه سازى براى تامىن صلح اساس وهدف لوىه جرگه مشورتى صلح بوده وما اعضاى لوىه جرگه مشورتى صلح تعهد مى کنىم که به حىث پىام آوران صلح حىن بازگشت به مناطق خود، پىام صلح اىن جرگه مشورتى را به مردم خود رسانىده و دراىن راه سعى وتلاش همه جانبه خواهىم کرد تا باشد دىن ملى خوىش را درتامىن صلح اىفا نماىىم.

مىرمسجدى عزىزى

ممکن است شما دوست داشته باشید