روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

توصیه مقدم ادویه مقویت‌ د هنده رحمى

بعد از ولادت نوزاد، بطن مادر را فوراً جس نموده و موجودىت جنىن‌هاى اضافى را رد نماىىد.

 • اگر جنىن اضافى موجود نباشد، به مقدار ۱۰ ىونت اوکسى توسىن از طرىق عضلى توصىه نماىىد.

قبل از توصىه ادوىه مقوىت‌دهنده رحمى زرقى ىا misoprostol  فمى از نبود جنىن‌اضافى مطمىن شوىد.

ىادداشت: اوکوسى توسىن ترجىح داده مى‌شود. زىرا تاثىر آن دو تا سه دقىقه بعد از زرق آغاز شده و عوارض جانبى آن حد اقل بوده و براى تمام زنان قابل تجوىز مى‌باشد

 • اگر اوکسى توسىن موجود نباشد:

-misoprostol 600 ماىکروگرام از طرىق فمى بدهىد.

-ىا ergometrine   ۰٫۲ملى‌گرام از طرىق عضلى) ىا مىتاىل ارگومىترىن توصىه نماىىد.

-ىا دوز ىکجاىى اکسى توسىن و ergometrine(ىک ملى لىتر= ۵ ىونت اکسى توسىن+ ۰٫۵ ملى‌گرام ارگومترىن)

از توصىه ergometrine به خانم‌هاى مصاب پرى‌اکلمپسىا، اکلمپسىا ىا داراى فشار بلند خون خود دارى نماىىد. زىرا اىن دوا خطر اختلاج و تشوشات اوعىه دماغى را بلند مى‌برد.

کشش محتاطانه حبل سروى

پلاسنتا مى‌تواند بصورت فزىولوژىک ىا با کشش محتاطانه حبل توسط ىک ماهر صحى با مهارت ولادت ىابد. کشش حبل سروى در مراکز صحى فاقد ماهر صحى متجرب، مضاد استطباب مى‌باشد.

 • بعد از قطع حبل، آن را توسط فورسپس نرم در نزدىکى عجان کلمپ نماىىد. حبل کلمپ شده و فورسپس را با ىک دست محکم بگىرىد.
 • دست دىگر تان را در بالاى ارتفاق عانه قرار داده و در اثناى کشش حبل، با اىن دست کشش متقابل را اجرا نموده و رحم را با ثبات نگهدارىد. اىن عمل از تغلف رحم جلوگىرى مى‌نماىد.

عملىه کشش حبل را هىچگاه بدون کشش متقابل (از قسمت بالاى ارتفاق عانه) انجام ندهىد.

 • حبل را به نرمى در حالت کش نگه داشته و منتظر تقلص قوى رحم(براى دو تا سه دقىقه) باشىد.
 • زمانىکه رحم مدور ىا حبل طوىل تر شد، به بسىار آهستگى آن را کش نموده تا پلاسنتا بىرون شود. قبل از کش دادن حبل، منتظر ىک جرىان خونرىزى نشىنىد. همزمان با دست دىگر تان کشش متقابل را انجام دهىد.
 • اگر در جرىان ۳۰ تا ۴۰ ثانىه کشش، پلاسنتا نزول نکرد(عدم موجودىت علاىم انفصال پلاسنتا)، عملىه را توقف داده و بجاى آن:

-حبل را محکم گرفته و منتظر تقلص دوباره رحم بمانىد. در صورت نىاز، با ىک فروسپس نرم دىگر، حبل را از قسمت نزدىک تر کلمپ نماىىد.

-در تقلص بعدى کشش و کشش متقابل را دوباره انجام دهىد.

 • – غشاى نازک پلاسنتا بعد از ولادت مى تواند پاره شود. پلاسنتا را با دو دست خوىش گرفته و به نرمى چندىن مرتبه هم‌جهت با عقربه ساعت به هم بپىچانىده تا غشاء تقوىه شود.
 • به آهستگى کش نماىىد تا ولادت تکمىل شود.
 • اگر غشاى پلاسنتا پاره شود، دست‌کش معقم پوشىده و قسمت‌هاى بالاىى مهبل و عنق را تفتىش نماىىد. اگر پارچه‌هاى پلاسنتا باقى مانده باشد، همراه فورسپس نرم خارج نماىىد.
 • – پلاسنتا را با دقت معاىنه نموده تا کدام پارچه آن داخل باقى نمانده باشد. اگر قسمتى از پلاسنتا موجود نباشد ىا غشاى آن پاره شده و اوعىه قابل دىد باشد، به گىر ماندن پارچه پلاسنتا در داخل فکر کنىد)
 • اگر تغلف رحم واقع شد، آن را دوباره ارجاع نماىىد
 • اگر حبل قطع شود، پلاسنتا را با دست بکشىد
 • پلاسنتا را به روش درست، مصؤن و مطابق به فرهنگ مردم دفع نماىىد.

تثبىت تون رحم

 • تون رحم را فورا معاىنه نماىىد. اگر رحم نرم باشد، قسمت غور آن را مساژ داده تا اىنکه رحم متقلص شود.

ىادداشت: در خانم‌هاى که ادوىه مقوىت‌دهنده رحمى را بصورت وقاىوى اخذ نموده اند، مساژ دادن رحم جهت جلوگىرى از خون رىزى بعد از ولادت توصىه نمى شود.

 • متوجه باشىد که رحم بعد از ختم مساژ دوباره نرم نشود.
 • براى خانم طرىقه ارزىابى مقوىت رحم و مساژ دادن آن را آموزش داده تا در صورت نرم شدن، رحمش را خود مساژ دهد.
 • مقدار ضىاع خون را تخمىن و ثبت نماىىد.

ارزىابى پاره‌گى‌ها:

 • خانم را به دقت معاىنه نموده و کدام پاره‌گى یى که در عنق، مهبل موجود باشد و ىا Episiotomy شده باشد، ترمىم نماىىد –

توصىه آله داخل رحمى بعد از ولادت

هرگاه ىک خانم از لحاظ صحى واجد شراىط باشد و بعد از مشاوره توصىهIUD بعد از ولادت(مسى ىا لىونورجىسترىل) را انتخاب نموده باشد، بعد از اخراج پلاسنتا و اطمىنان از باقى نماندن پارچه‌هاى آن،IUD را توصىه نماىىد

رنځورمل داکتر فهىمه ((ولى)) ترىنر متخصص نساىى ولادى شفاخانه ملالى

ممکن است شما دوست داشته باشید