روزنامه هیواد

تقویه و پیشرفت سکتور زراعت از نیازمندى هاى مبرم دهقانان کشور ما مى باشد

افغانستان ىک کشور زراعتى بوده واکثرىت قاطع مردم آن بااستفاده ازامور زراعتى، مالدارى وباغدارى امرار زندگى مىکنند. بدون شک تقوىه وپىشرفت امور زراعتى، مالدارى ، باغدارى وتوسعه زمىن هاى زراعتى، توزىع گندم اصلاح شده بذرى، ادوىه ضد آفات نباتى وساىر حبوبات از نىازمندى هاى مبرم زارعىن کشور ماست.

وزارت زراعت،آبىارى ومالدارى کشور درراستاى احىاوانکشاف زراعت  مسوولىت تقوىه سىستم زراعتى رابدوش دارد وباىد درآغاز سال جدىد خورشىدى همکارى همه جانبه خوىش را بادهاقىن عزىز کشور انجام دهد.

اخىراً اکبررستمى سخنگوى وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى گفت: باوجودى که درسال ۱۳۹۷ خشکسالى بود وتولىد غله جات نسبت به سالهاى گذشته کاهش ىافت ولى درعىن زمان درنتىجه تلاشهاى زارعىن کشور مىوه جات وسبزىجات درکشور افزاىش ىافته است. درزمستان  سال گذشته باتوجه به  برفبارى ها وبارانهاى سنگىن که صورت گرفت امىد مىرود که خشکسالى سال هاى گذشته تکرارنشود وسال نو خورشىدى ۱۳۹۸ سال خوبى درسکتور زراعت، مالدارى وباغدارى بوده باشد.

وى اضافه نمود: وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى پلان ها وبرنامه هاىى رادرنظردارد که باىد دربخش مالدارى، باغدارى، افزاىش وتولىد غله جات، آبىارى وحماىت اززنان درسکتور زراعت آن را روىدست بگىرد وباتوزىع تخم هاى بذرى، کودکىمىاوى وادوىه  ضد امراض وآفات نباتى به زارعىن ، مالداران وباغداران کشور اقدام نماىد.

اکنون که فصل بهار آغازشده وبرفبارى ها وبارانهاى اخىر امىدوارى هاى بسىارى براى دهاقىن، مالداران وباغداران کشور به ارمغان آورده است امىد است که رخت خشکسالى ازکشور مابرچىده شود وازاىن ناحىه نگرانى هاى دهقانان، مالداران وباغداران ازبىن برود. همچنان مسوولىن دولتى ونهادهاى خارجى، باىدجهت حماىت از دهقانان وباغداران کشوراقدامات خاص را آغازنماىند.

محمداشرف غنى ریىس جمهورى اسلامى افغانستان که در کنفرانس ملى تروىج زراعتى اشتراک نموده بود چنىن فرمودند:کلىد استقلال اقتصادى در دست دهقانان به خصوص زنان دهقان و متشبث است.وى همچنان به دهقانان و مالداران کشور اطمىنان داد که دولت آمادۀ هرگونه اقدام در زمىنۀ محافظت و تقوىت بازار داخلى مى‌باشد . دهقان، مالدار، سرماىه‌دار، تاجر و صادرکننده باىد خود را در ىک زنجىرۀ ارزش ببىند.

ریىس جمهور غنى با بىان اىنکه موثرىت تولىدات و مؤلدىت دهقانان خود را بىشتر سازىم، گفت که افغانستان خانه و مىراث مشترک ما است و هدىۀ هىچ‌کسى نمى‌باشد، اىن مىراث نتىجه قربانى‌هاى اجداد ما ست و حفاظت و ترقى آن بر ما واجب است.

وى دراخىر ابراز امىدوارى کرد که دهقانان، باغ‌داران، مالداران و مرغ‌داران ما باید در سال روان شاهد ىک تغىىر کمى و کىفى باشند.

همچنان دراىن کنفرانس، نصىراحمد درانى وزىر زراعت، آبىارى و مالدارى با تشکر از ریىس جمهور کشور، گفت که اىن کنفرانس به‌منظور ارائه برنامه‌هاى کارى وزارت زراعت براى دهقانان و مالداران و درىافت مشکلات و پىشنهاد هاى آنان، برگزار شده است.

وى در مورد دستآوردها و مشکلات وزارت زراعت ، آبیارى ومالدارى در سال ۱۳۹۷ معلومات داد و گفت که سال گذشته خشکسالى به بخش زراعت آسىب‌هاى زىادى وارد کرد، اما وزارت زراعت توانست با وجود امکانات اندک، جلو اىن مصىبت بزرگ را بگىرد.نصىراحمد درانى، بر انکشاف و تروىج بخش زراعت تاکىد کرد و گفت: سرماىه گذارانى که در بخش زراعت سرماىه گذارى مى کنند، وزارت زراعت ، آبیارى ومالدارى با با آنان همکارى و حماىت همه جانبه مى کند. وى افزود که اىن وزارت، برنامه درازمدت سال ۱۳۹۸ را آماده کرده  و بهمنظور بررسى بىشتر به رىاستجمهورى ارائه کرده است.

دراخیرعبدالقىوم ىکتن از باغ‌داران ولاىت هرات نىز صحبت کرد و گفت که در گذشته دهقانان و باغ‌داران به دلىل نبود منفعت از تولىدات زراعتى‌شان به شهرها کوچ کرده بودند، اما در اثر تلاش‌هاى وزارت زراعت ، آبیارى مالدارى  و معىارى‌سازى اىن عرصه، دوباره به قرىه‌ها برگشتند و زراعت‌شان را از سر گرفتند.

وى گفت که دهقانان و باغ‌داران از رئىس جمهور مى‌خواهند که بانک زراعتى بدون سود را براى آنان اىجاد کند و به دهقانان و باغ‌داران قرضه‌هاى طوىل‌المدت داده شود و تولىدات زراعتى ما باىد از نام و آدرس افغانستان صادر شود.مردم افغانستان ازگذشته هاى دور به زراعت، باغدارى، مالدارى وفرآورده هاى زراعتى مشغول مىباشند. ازسالهاى ۱۳۴۸ بدىن سو به ابتکار مسوولىن وزارت زراعت وقت وتوجه حکومت حد اقل ازنگاه گندم ومواد دىگر خوراکى تقرىباً خودکفا بودىم. اما متاسفانه درچاردهه گذشته دراثرجنگ هاى تحمىلى بالاى ملت افغانستان وضعىت اقتصادى دهاقىن کشور خراب شده است. تااکنون دربخش زراعت کارى انجام نشده است که قابل ملاحظه باشد ورنه چه  نىازداشتىم که آرد بى کىفىت وتارىخ گذشته پاکستانى، قزاقستانى وىا ازبکستانى راکه خالى ازهرنوع سبوس است وارد کشور کنىم وبه دست خود امراض قلبى راهشتاد درصد افزاىش دهىم. باىد گفت که اکثر امراض قلبى بدن انسان ناشى ازکمبود گروپ وىتامىن (B)  است ومنبع غنى اىن گروپ وىتامىن ها سبوس گندم است. همچنان روغن نباتى بى کىفىت وتارىخ گذشته نىز ازخارج به کشور وارد مىشود که اگر زراعت کشور ما پىشرفت کند، تنها بافعال ساختن کارخانه سپىن زرکندز مى توان درمدت بسىار کوتاه ازلحاظ روغن نباتى وکنجد خودکفا شوىم. گرچه وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى افغانستان دراىن اواخر کارهاى انکشاف امور زارعتى راانجام داده است. امىد وار هستىم که اىن برنامه هابه شکل ملى وهمگانى درسراسر کشورآغاز وهمه دهاقىن وطن ماازکمک هاى همه جانبه وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى مستفىد شوند، تاباشد که به مرحمت پرودگار عالم مردم ماازنبود مواد خوراکى ودىگر اموال خارجى به کشور هاى همساىه محتاج نگردند.درسال هاى گذشته نسبت خشکسالى وکمبود آب وعدم علوفه حىوانى درآمد حاصل زارعان نهاىت کاهش ىافت وحتا کشت هاى للمى قسما خشک وازبىن رفت ودرنتىجه کمبود علوفه وآب تعداد زىادى ازمواشى تلف گردىدند که اىن آفت طبىعى وخشکسالى ضربه سختى رابه پىکر اقتصاد کشور، دهاقىن وخانواده ها وارد نمود. امىد است که مسوولىن وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى امسال   تدابىر پىشگىرانه رادرنظر بگىرند تاازطرىق اىجاد  فارم هاى زراعتى، احىاى باغها، خرىدارى ماشىن آلات متنوع  زراعتى، وارد کردن ادوىه جات ضد امراض حىوانى ونباتى، توزىع تخم هاى اصلاح شده بذرى وکود هاى کىمىاوى به دهاقىن کشور زمىنه رابراى توسعه وانکشاف امور زراعت، مالدارى وباغدارى کشور مساعد سازد تاسکتور زراعت، مالدارى وباغدارى ازمشکلات اقتصادى رهاىى ىافته وبه خود کفاىى برسد. زىرا توجه به وضعىت زراعت درحقىقت توجه به اقتصاد کشور بوده چنانکه ماشاهد بودىم  درسالهاى قبل خشکسالى درکشور بىدادمىکرد. باگذشت هرروز وضعىت اقتصادى کشور خرابتر وفقر وبىکارى هرچه بىشتر افزاىش مى ىافت.درحالىکه افغانستان اصلاً ىک کشور زارعتى بوده وزمىن هاى فراوان ودرىاهاى خروشان دارد، امابازهم مردم ازنبود موادغذاىى وهمچنان از فقروبىکارى رنج مىبرند، لهذا به صراحت مىتوان گفت که همه برنامه هاى اقتصادى دولت وسکتور خصوصى زمانى موثر بوده مى توانند وارزش خواهند داشت که وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى کشور تغىىرات عمده واساسى را درحىات زارعىن، مالداران کشور وباغداران بوجود بىاود وبه خاطر نىل به اهداف متذکره اقدامات جدى، موثر وهمه جانبه راروى دست گىرد وازاىن طرىق اثرات خشکسالى هارا ازبىن ببرند.به فضل واحسان خداوند متعال سال جدىد که بهارآن پرمىمنت وبارىزش برف وباران هاى پىهم درسراسر افغانستان آغاز شده است باعث امىد وارى دهاقىن وکافه مردم افغانستان گردىده است. آرزو برده مىشود که سال روان ۱۳۹۸ خورشىدى سال فراوانى، ارزانى، سرسبزى، صلح وثبات براى مردم رنجدىده ماباشد.

مىرمسجدى عزىزى

ممکن است شما دوست داشته باشید