روزنامه هیواد

بیش از ۶۰۰۰ تعمیر جدید براى مکاتب اعمار خواهد شد

پرسش: سال تعلىمى ۱۳۹۷ را با چه پىامى آغازنمودىد؟

جواب: سال ۱۳۹۷ تعلىمى سال حماىت از معارف اعلان شده و تحت عنوان سرماىه ګذارى در معارف سرماىه ګذارى براى آىنده بهتر است آغاز ګردىد.

پرسش: هرسال شاگردان مکاتب ازنداشتن کتاب هاى درسى به مشکل مواجه مىباشند ،امسال اىن مشکل تاچه حدى حل گردىده است؟

جواب: متاسفانه امسال نىز ما با کمبود جدى کتب روبرو هستىم. همه ساله بودىجه کافى براى طبع و توزىع کتب درسى در نظر ګرفته نه مى شود از همىنرو ما همه ساله اىن مشکلات را دارىم، اما خوشبختانه امسال ۵۰ مىلىون جلد کتب درسى جدىد چاپ و توزىع مى ګردد که با اىن کار بىشترىن رقم مشکلات ما حل مى شود. در عىن حال براى حل مشکل ۵ سال آىنده نىز وجوه مالى درىافت ګردىده و انشالله در سالهاى دىګر اىن مشکل کمبود کتب را نخواهىم داشت.

پرسش: شاگردان درسال گذشته درزىرخىمه هادرس مىخواندند اىن مشکل تاچه زمان ادامه خواهد داشت؟

جواب: مشکل کمبود مکان مناسب درسى ىکى دىګر از مشکلات معارف است. همىن دلىل است که جلالتمآب ریىس جمهور افغانستان در روز زنګ مکتب اعلام نمودند که بىشتر از ۶۰۰۰ تعمىر جدىد براى مکاتب اعمار خواهد شد. به منظور به دست آمدن اىن هدف حدود ۲۰۰ مىلىون دالر براى وزارت محترم انکشاف دهات داده شده که از امکانات محلى، مواد محلى و نظر به نىازمندى هاى محلى مکاتب را اعمار و در خدمت معارف افغانستان قرار دهد. در عىن حال خوشبختانه فابرىکه خانه سازى در چوکات وزارت محترم شهر سازى فعال ګردىده، اىن فابرىکه مى تواند سالانه ۱۰۰ تعمىر مکتب را در قالب قطعات پىش ساخت اعمار نموده در خدمت وزارت معارف افغانستان قرار دهد.

پرسش: امسال کتاب هاىى  که به دسترس متعلمىن قرار گرفته است چند مىلىون جلد آن در داخل کشور ما به طبع رسىده است ومتباقى آن
درکدام کشور ها طبع میشود؟

جواب: خوشبختانه دونر ىا اداره تموىل کننده چاپ و توزىع کتب با ما موافقت نموده است که کتب در دو بخش در داخل و خارج افغانستان چاپ ګردد. از همىنرو بىشتر از ۱۲ مىلىون جلد کتاب در داخل کشور چاپ مى شود و حدود ۳۷ مىلىون جلد دىګر آن بىرون از کشور چاپ میشود. ما ظرفىت مطابع را در نظر ګرفته بعد از جرو بحثهاى طولانى با اىشان اىن بخش کتب را براى مطابع داخلى اختصاص دادىم. امىدوار هستىم اولىن تجربه ما با اىن شکل موفق ثابت شده در آىنده همه کتب معارف را در داخل کشور چاپ نماىىم.

پرسش: مشکل معلمىن مسلکى امسال تاچه حد حل گردىده است؟

جواب: امسال انشالله ۸۰۰۰ معلم در قدم اول و ۱۸ هزار معلم در قدم دوم در تمامى کشور جذب مى شوند. پروسه جذب آنها در کمىسىون محترم اصلاحات ادارى و خدمات ملکى آغاز شده و انشالله بعد از ىک پروسه شفاف شامل سىستم معارف خواهند شد. با استخدام اىن رقم معلمان مشکل کمبود معلمىن مسلکى تا حد زىادى حل شده و در استخدامهاى آىنده اىن مشکل کاملاً از بىن خواهد رفت.

وى افزود : وزارت معارف افغانستان اىنبار استادان را نظر به سوىه علمى شان مطابق رشته و زبانى که اىشان تدرىس مى نماىند استخدام مى کند که در آىنده در پروسه تدرىس شاګردان با مشکلات روبرو نه شوند.

پرسش: براى متعلمىن ومعلمىن مکاتب  چه پىام دارىد؟

جواب: متعلمىن آىنده کشور هستند. آنها خشتهاى اولى تهداب ساختن جامعه هستند، که اګر خوب و سالم تربىه و جابجا شوند آىنده خوبى را براى کشور ما به مىان خواهد آورد. ما مطمئن هستیم که والدىن محترم، استادان و خود شاګردان اىن را درک کرده که اهمىت شان در آىنده جامعه بسیار حىاتى است. لذا خواست ما از شاګردان همىشه اىن بوده که متوجه دروس شان باشند، احترام به معلم و محىط مکتب را رعایت نماىند و در عىن حال نمونه اخلاق براى دىګر اعضاى جامعه باشند. از استادان محترم نیز خواهش مى کنىم که افتخار تربىه اولاد وطن را با خود داشته باشند و مصدر خدمت صادقانه به مردم شوند. معلم آىنده ساز است و انشالله که با درک اىن مسئولىت همه اطفال کشور ما را
سالم تربىه نماىند.

آصفه ((سعادت))

ممکن است شما دوست داشته باشید