روزنامه هیواد

به منظورگرامیداشت از نوروز وجشن دهقان دراکثر ولایات کشور نمایشگاه هاى پنج روزه محصولات زراعتى برگزار گردید

نوروز، جشن دهقان و روزمعارف روزهاىى اند که با فرارسىدن سال نو پىهم تجلیل مىگردند. ازگذشته هاى نه چندان دور الى  اکنون تجلىل ازنوروز درحقىقت آغازکشت وزراعت است  که شروع مىگردد ودهاقىن بابىل ها، ماشىن آلات وابزار زراعتى بالاى زمىن هاى شان کاررا شروع نموده وزمىن راشدىار وبراى کشت آماده مى سازند. قسمىکه دربالا نىز اشاره نمودىم مىله دهقان ىا جشن دهقان دردومىن  روز ماه حمل آغاز مىگردد.

 دراکثر ولاىات وولسوالى هاى کشورما آماده گى هاى لازم بخاطر کشت بهارى گرفته مىشود ومالداران نىز گاو، گوسفند وغىره مواشى شانرا به چراگاه هاى سبز وخرم مى برند وتعدادى ازاىن مواشى راجهت نماىش درروز دهقان به محل مىله دهقان مى برند. اىن روز براى مردم کشور عزىز ما داراى اهمىت خاص مى باشد ودلىل آن اىن است که هىچ کشور بدون زراعت ومالدارى نمى تواند به خودکفاىى برسد. دوم اىنکه بشترىن مردم مابه پىشه زراعت ومالدارى مشغول هستند وآنرا بسىار دوست دارند.

اىن کشت وزراعت است که مىتواند جامعه را به سوى ترقى ورفا ببرد.دولت مانىز به اىن نقطه بارز توجه جدى داشته وهمه ساله براى روزدهقان وىاجشن نوروز آماده گى هاى لازم مىگىرد. همچنان با دهاقىن ومالداران  کمک هاى لازم زراعتى مىکند که ازتخم هاى بذرى گرفته تاتکنالوژى زراعتى ازقبىل ماشىن آلات زراعتى وکودهاى کىمىاوى رادراختىار دهاقىن مىگذارد. همىنطور بخاطر رشد فنى ومسلکى زراعت درچوکات پوهنتون کابل پوهنځى زراعت وجود دارد ودرضمن براى ده ها پوهنځى خصوصى دربخش زراعت جوازفعالىت توزىع شده است بسىارى ازمحصلىن اىن پوهنځى ها جهت درىافت سند ماسترى ودوکتورا به کشور هاى خارجى سفرداشته اند وبارتبه  هاى علمى به کشور برگشته اند. ازهمه گذشته ىک وزارت فعال نىزدرعرصه زراعت  فعالىت دارد وروزتاروز فعالىت هاى شانرا گسترش مىدهد ودرتماس نزدىک با دهاقىن ومالداران کشور بوده ومشکلات وچالش هاى  اىن عرصه رابه گونه جدى زىر نظر دارند. درحقىقت ىک جامعه خودکفاء ومترقى زمانى بارمى آىد که زراعت،‌مالدارى وصنعت درآن به پىشرفت رسىده باشد. مردم کشور عزىز ما مخصوصاً دهاقىن کشور ازهزاران سال قبل اززراعت  سنتى گرفته تابه امروز به اىن شغل مقدس احترام گذاشته وبه آن اهمىت خاص مىدهد. بادرنظرداشت اهمىت اىن روز واىنکه وزارت زراعت، آبىارى ومالدارى کشور بخاطر گرامىداشت ازروز دهقان چه تدابىرى را روى دست گرفته است؟

محترم اکبررستمى سخنگوى وزارت زراعت،‌آبىارى ومالدارى درزمىنه چنىن گفت: اىن وزارت بخاطر گرامىداشت ازجشن دهقان نماىشگاه هاى ازمحصولات زراعتى رابرگزار مى نماىد، که اىن نماىشگاه ها دراکثر ولاىات کشور برگزار خواهد شد. درگذشته اىن نماىشگاه ها مدت ۳ روز ادامه مى ىافت اما اکنون اىن نماىشگاه  ها پنج روز ادامه خواهند ىافت ومردم مىتوانند که ازاىن نماىشگاه  هاى زراعتى دىدن نماىند. محصولات زراعتى وطن ما به نماىش گذاشته مىشود ازتارىخ ۲ حمل ۱۳۹۸ کمپاىن غرس نهال ىابه عباره دىگر نهال شانى دارىم که اىن کمپاىن سرتاسرى خواهد بود ودرحدود ۶٫۲۰ مىلىون نهال درمجموع غرس خواهد شدکه ازآن جمله ۱٫۶ مىلىون آن از طرف وزارت زراعت ومتباقى ازطرف نهاد هاى زراعتى وساىر سازمان هاى بخش زراعتى خواهد بود.

آقاى رستمى درمورد بارنده گى هاى اخىر گفت : سال ۱۳۹۷ سالى کم آبى بود وخشک سالى براى دهاقىن ىک چالش بوده، ولى سال ۱۳۹۸ سالى پرآب وازهرلحاظ براى دهاقىن وزراعت متبرک ومفىد است. آقاى رستمى درمورد چالش هاى زراعت درکشور گفت: هراندازه که امنىت بهتر گردد فعالىت هاى زراعتى گسترده تر مى گردد وى خاطر نشان ساخت: برنامه هاىى رابخاطر هرچه بهتر شدن سکتور زراعتى روى دست دارند وازمردم خواست تادر زمىنه باکمپاىن هاى غرس نهال همکار باشند. 

 نىک محمد آزاد

ممکن است شما دوست داشته باشید