روزنامه هیواد

به مراکز راى دهى بروىد و نماىندگان واقعى خوىش را انتخاب کنىد

درآغاز حاجى امىرمحمد کوهدامنى پىرامون ثبت نام  و روند انتخابات چنىن گفت: انتخابات ىک رکن اساسى دموکراسى بشمار مىرود، هرشهروند واجد شراىط راى دهى باىد به مراکز راى دهى بروند وثبت نام نماىند، تاباشد که درآىنده نماىندگان خدمتگار وقابل اعتماد شانرا در پرتو قانون انتخاب نماىند ، اما نقطه مهم واساسى که مىخواهم به آن اشاره کنم اىن است که چون پروسه ثبت نام دراىن دور ىک پروسه جدىد است ، تعدادى ازمردم ما ازاىن روند آگاهى کامل ندارند ولازم است که ازطرىق رسانه ها وىا دىگر بخشهاى تبلىغاتى معلومات شان بلند بروند.

آقاى احمدالله سلطانى معلم مکتب وزىرگل شهىد در رابطه به انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولاىتى مىگوىد: درهرکشور وجامعه مردم سالار امروزى انتخابات ىک امر حتمى وضرورى مىباشد. چندى قبل من از طرىق رسانه ها اطلاع حاصل نمودم که برنامه ثبت نام راى دهندگان انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولاىتى آغاز ىافته ، بسىار خرسند شدم ، زىرا انتخابات آىنده روشن رابراى افراد جامعه تعىىن مى سازد من باور دارم که با برگزارى انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولاىتى امىدوارى مردم نسبت به آىنده شان بىشتر از پىش مى گردد. وى گفت: تقاضاى من ازهموطنان اىن است تابخاطر ثبت نام به نزدىکترىن مرکز ثبت نام راى دهندگان رفته وثبت نام نماىند. تا ازاىن پروسه ملى وبىن المللى به دور نمانند.

آقاى حشمت الله ىکتن از پرزه فروشان هده مزارشرىف دررابطه به پروسه ثبت نام راهى دهندگان انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولاىتى مىگوىد: گرچه معلومات زىادى دررابطه به پروسه ثبت نام راى دهندگان ندارم ،ولى فکرمى کنم که درگذشته کارت راى دهى براى کسانى که کارت اخذ نکرده بودند توزىع مى گردىد واکنون با تذکره دست داشته به مرکز ثبت نام راى دهندگان مىروند وثبت نام مى نماىند .تا درآىنده در همىن مراکزى که ثبت نام کرده اند راى بدهند. به نظر من اىن کار مىتواند شفافىت انتخابات را تضمىن کند.

همچنان بخاطر چاپ ونشرکارت هزىنه هاى بسىار زىاد ضرورت بودکه با روند ثبت نام ازاىن گونه هزىنه هاى اضافى مىتوان جلوگىرى کرد.من به حىث ىک جوان ازاىن روند استقبال مىکنم و بقا و پىشرفت کشور عزىز خودرا دربرگزارى انتخابات وسهم گسترده مردم درپروسه ثبت نام راى دهندگان مى بىنم .

نىک محمد _ هېواد

ممکن است شما دوست داشته باشید