روزنامه هیواد

به روىداد هاى خشونت علىه خبرنگاران، در اسرع وقت رسىدگى صورت مى گىرد

کمىته مصونىت خبرنگاران افغان، نشستى را به مناسبت (( روز بىن المللى ختم معافىت جراىم علىه خبرنگاران ))، در مرکز اطلاعات ورسانه هاى حکومت برگزار کرد.
در اىن نشست افزون بر کمىته مصونىت، معیـىن وزارت اطلاعات وفرهنگ، رىىس ىونسکو در افغانستان، رىىس حقوق بشر ىوناما، خبرنگاران ومسوولان رسانه ها حضور داشتند.هدف اىن نشست شناساىى راه هاى عملى تحکىم ارتباطات کارى بىن خبرنگاران، حکومت وجامعه جهانى در راستاى تقوىت اقدامات مصونىتى براى خبرنگاران ورسانه ها؛ تحلىل وضعىت معافىت جراىم علىه خبرنگاران وپىشنهاد راهکار هاى عملى براى ختم آن وبحث روى جاىگاه آزادى بىان وآزادى رسانه ها در مذاکرات صلح با طالبان، عنوان شد.
صدىق الله توحىدى، رىىس امور دادخواهى کمىته مصونىت خبرنگاران افغان گفت که اىن برنامه در چهار پنل زىر عنوان هاى “پروسه صلح وجاىگاه خبرنگاران ورسانه هاى افغانستان درآن”؛ “وضعىت فعلى رسانه هاى کشور وچالش هاى عمده مصونىتى فرا راه کار خبرنگاران”؛”اقدامات بعدى” و”پلان اجراىى درخصوص اىجاد مشارک موثر بىن رسانه ها، حکومت وجامعه جهانى پىرامون مصونىت خبرنگاران”، مورد بحث قرار مى گىرد.

سىد آقاحسىن فاضل سانچارکى، معىن نشراتى وزارت اطلاعات وفرهنگ در اىن نشست گفت حکومت وحدت ملى در چند سال گذشته بىش از ىک هزار دوسىه خشونت علىه خبرنگاران را با جدىت مورد رسىدگى قرار داده است.
وى افزود که در حال حاضر در چوکات کمىته مشترک حکومت ورسانه ها، مىکانىزمى به وجود آمده است که به روىداد هاى خشونت علىه خبرنگاران در اسرع وقت رسىدگى صورت مى گىرد.

پاترىشىا مک فلىپس، رىىس ىونسکو در افغانستان نىز با ابراز نگرانى از اىنکه از هر ده قضىه خشونت علىه خبرنگاران در جهان به ۹ قضىه آن رسىده گى نشده است، گفت با اىجاد مىکانىزم هاى موثر مىزان رسىدگى به خشونت ها علىه خبرنگاران افزاىش خواهد ىافت.
در همىن حال فىونا فرىزر، رىىس حقوق بشر ىوناما، فعالىت رسانه ها وآزادى بىان را از بزرگترىن دست آوردهاى افغانستان در ۱۸ سال اخىر دانست، اما گفت که هنوزهم تهدىد وخشونت ها علىه خبرنگاران وجود دارد.
او تآکىد کرد که خبرنگاران وفعالان جامعه مدنى وحقوق بشر، از شمار افراد ملکى به حساب مى آىند وباىد مورد حماىت قرار گىرند.

دوم نومبر، روز جهانى ختم معافىت جراىم علىه خبرنگاران، به هدف درىافت راه حل ها براى کاهش خشونت ها علىه خبرنگاران، همه ساله در افغانستان تجلىل مى شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید