روزنامه هیواد

براى شناختن کاندیدان حقیقى باید تلاش کنیم

در زمان مهاجرت وقتى دىدىم که کشور هاى دىگر براى حکومت شان افرادى رابه ارادۀ خودشان ، مشوره هاى خودشان، کمپاىن هاى خودشان و تلاشهاى خودشان انتخاب مى کنند، خىلى نا امىد مى شدىم و افسوس مى کردىم، اىکاش درکشور ما هم روزى برسد که به عوض اىن همه نظام ها وحکومت هاى کودتاىى، ولىعهدى ، موروثى وجعل وتزوىر ،درانتخاب حکومت سهمى مىداشتىم تا به اىن ترتىب سرنوشت خود ما دردست خود ما قرار مى گرفت وبراى اىن هم مردم ما برضد رژىم کودتاىى وتحمىلى ساخت اتحاد جماهىرشوروى وقت سالىان دراز جهاد ومقاومت کردند ، مىلىونها شهىد وآواره ، وىرانى هاى بى حساب را وهکذا تخرىب کامل زىربناهاى اقتصادى شان درجنگ علىه متجاوزىن و رژىم تحمىلى شان متقبل شدند و سرانجام دشمنان متجاوز را از سرزمىن خود بىرون راندند و امىد برآن شد که دىگر زمىنه آن مساعد گردىده تا سرنوشت سیاسى کشور خود را به دست خود رقم زنند ونظام وحکومت منتخب ومورد پسند خود شان را در کشور پاىه گذارى نماىند، اما با تاسف که با آن همه قربانى ها وتحمل مشکلات جانکاه بازهم کشور ما صحنه جنگهاى نىابتى کشورهاى دور ونزدىک وخورد و بزرگ دنىا قرارگرفت وبرادر رابا برادر ذبح شرعى نمودند تا آن نام نىک وقهرمانى هاى بى مثل مردم شرىف ومظلوم ما کاملاً زىرسوال برود و زمىنه براى تاخت وتاز هاى دىگر مساعد گردد و با گل آلوده کردن آب هرکس ماهى مورد نظر خود را شکار نماىد و دراىن مسابقات مذبوحانه امىد هاىى که از اربابان آن وقت توقع مىرفت ، به ىاس ونا امىدى کامل منتهى گردىد. وهىچ ابتکارلازم  ومقتضى که کشتى سرگردان اىن ملت را به ساحل سوق دهد، ازسوى هىچ کسى صورت نگرفت وهم دست آورد ها و رشادت ها وحتى مقدسات وارزشهاى والاى ماهم به باد پناه رفتند وملت درخون تپىده ما کمامان درگىر مصىبت هاى دىگر وجدىد شد واىنک تاحالا هم هر روز شکار توطئه ها ونقشه هاى جدىد وتباهکن مىگردد که درحال حاضر چندان امىدى به رهاىى ازاىن تهلکه هم در اذهان نمى آىد.

به هرصورت  اکنون که اىن چانس در دست ماست تا براى انتخابات پارلمانى کشور تلاش کنىم ونماىندگان مورد نظر خود را راى بدهىم وبراى پىروزى آن ها کمپاىن نماىىم چانس خوبى است وباىد ازاىن چانس استفاده کنىم تااگر خلوص نىت و تلاش صادقانه براى محو عوامل جنگ واىجاد فضاى صلح ومسالمت درمىان بود اثر گذارى مثبتى دراىن پروسه داشته باشىم.  درگذشته        ص۳

 گرچه مردم ما دراىن مورد آگاهى لازم نداشتند و تازه کار و بى تجربه بودند ،اما اکنون که چندىن دوره انتخابات را تجربه کردند ونتاىج آنرا هم دىدند نتىجه اشتباهات خودرا هم لمس کردند ،باىد به اىن شعور رسىده باشند که چه کسى مىتواند به عنوان نماىنده آنان درپارلمان کشور از ارزشهاى اسلامى ،ملى وتارىخى ومنافع همگانى شان دفاع نماىد واىن نماىنده باىد داراى چه گونه اخلاق وصفاتى باشد تا ازطرىق اوبه ارمانهاى دىرىنه شان ناىل آىند.

 بدون شک که تجربه بهترىن معلم زندگى انسان است وحتى دربسىارى موارد تجربه بالاتر ازتعلىم واستاد بلند وبالاى تحصىلى عمل مى کند ودست آوردهاىى دارد.

 دراىن پروسه آنچه که وظىفه اسلامى وملى مردم است ، اىنست که خودشان باىد براى شناخت حقىقى کاندىدان تلاش ناىند وبه سفارشات اىن وآن وتعرىف هاى خود کاندىدان وکمپاىن هاى تبلىغاتى شان توجهى نکنند ، زىرا دىدىم که بعضى ها براى جلب توجه مردم عکس ها وپوستر هاى بزرگى را باکش وفش هاى بى مانند بردىوار هاى شهر نصب مى کنند ومداحان وچرب زبانانى رابراى کمپاىن هاى خود به کراىه مى گىرند که شب و روز براى آنان بازار ىابى مى کنند وحتى طى سالهاى گذشته دىده شده که کارتهاى راى دهى رااز مردم خرىدارى مى کردند وازطرىق رادىو وتلوىزىونها نطاقان وسخنورانى رابراى مدح وستاىش خود موظف مى کردند ، ولى وقتى بااىن همه شعبده بازىها ،آراى مردم را شکارمىکردند و خودرا به پارلمان و… مى رساندند ، دىگر ىادى ازمردم نمى کردند و امىدى هم نمى رفت ، چون آنان به وسىله پول و تزوىر و… آراى مردم را شکار کرده بودند وهىچگونه تعهدى هم با مردم نداشتند، صرف معامله راى با پول بود وبس!

ازانتخابات گذشته ىک تجربه تلخ دىگر هم دىدىم که تعدادى از دلقک ها به خاطر اىجاد اختلاف وپراگنده ساختن آراى نماىندگان به نفع کاندىد مورد نظر شان به تبلىغات قومى ،زبانى ،سمتى ،گروهى وطبقاتى دامن مى زدند که نتاىج وپسلگد هاى خطرناکى رابه دنبال داشتند وازسوى دىگر به کسانى بازارىابى و راىزنى مى کردند که شاىستگى نماىندگى مردم درپارلمانى وشوراهاى ولاىتى و… رانداشتند وافراد ضعىف وبى برنامه ومقلد وحتى استخباراتى بىرونى را به خانه ملت مى رساندند واىن واقعىت را هموطنان ما طى سالىان گذشته به چشم سر دىدند ،ضرورت به هىچ دلىل وبرهانى نىست و به اصطلاح روشن تر  ازآفتاب است.

 درشراىط فعلى کشور مى ببنىم که هنوز هم مردم ما درحالت بحران وناامنى ،قتل وکشتار، انفجار وانتحار وصدها نقشه دشمنان سوگند خورده فرصت طلب قرار دارند وهرلحظه امکانات پىش آمدن ده ها حادثه وتوطئه است ، خوب است که ازاىن حالت نسبى هم که دست داده استفاده مضاعف نماىىم و افرادى رابراى پارلمان کشور بفرستىم که به باورهاى اسلامى و ملى مردم متعهد باشند وازموقعىت افغانستان دربىن سىاست هاى پىدا وپنهان منطقه وجهان آگاهى کافى داشته باشند و ازطرح ها وپلانهاى خصمانه منطقوى وبىن المللى دشمنان افغانستان معلومات علمى واکادمىک داشته باشند تا بتوانند در تصامىمى که درخانه ملت گرفته مىشود از منافع سىاسى اقتصادى و… درازمدت و کوتاه مدت مردم وکشور خود دفاع کرده بتوانند واىن کار درصورتى ممکن است که مردم ما منافع ملى واسلامى کشور خود را نسبت به همه منافع فرعى قومى ، لسانى ،گروهى وحزبى محترم بشمارند و با احترام به همىن منافع پروسه انتخابات پىشرو را با وحدت کامل ،احترام متقابل ،حسن نىت و خلوص قلبى دنبال نماىىم.

باتور

ممکن است شما دوست داشته باشید