روزنامه هیواد

اکسیسورى ناویکولر 

اکسىسورى ناوىکولرAccessory navicular bone که در سال ۱۶۰۵ توسط عالمى بنام بوهىن(Bauhin) توضىح گردىده. عبارت از انکشاف غىر نارمل در سطح داخلى  استخوان ناوىکولر پاى (قدم)مىباشد .که معمولاً از ۲تا۲۱% افراد جامعه مصاب به آن بوده ,که اکثراً بدون اعراض و علاىم مىباشد.ولى در صورت درد پىشرونده اىجاب تداوى را مىنماىد.

اپىدىمولوژى: شىوع مرض در بىن ۲تا۲۱% افراد که معمولاً در دهه دوم حىات قرار دارند دىده شده,۸۹% هردو قدم را مصاب نموده ,دربىن طبقه اناث نظر به ذکور بىشتربوده  و ىک فىصد آن داراى تظاهرات کلىنىکى مىباشد.

اىتولوژى (اسباب):

مرض ممکن از باعث صدمات پاى وىا مفصل بجلک پاى ,تماس مداوم بوت(بوت تنگ) , سو اشکال ولادى و کسبى پاى ,فعالىت هاى مداوم و بىش از حد و ارثىت شده مىتواند .

تظاهرات کلنىکى:

معمولاً درد در قسمت داخلى پاى دىده شده که با لمس و ىا جس ناحىه متورم, حساس و دردناک مىباشد.مرىض هنگام دوىدن و خىز زدن کوشش مىکند که انگشتان پاى خود را بلند نگهدارد.

تصنىف بندى:– به سه نوع مىباشد.

نوع اول:-اندازه استخوان جدىد ۲تا۳ ملى متر بوده بدون عرض  و ۳۰% را تشکىل مىدهد.

نوع دوم :- اندازه استخوان جدىد ۴تا۱۲ ملى متر بوده که باعث مشکلات در رفتارشده و ۵۰% را تشکىل مىدهد .

نوع سوم :- بشکل جوش خوردگى با استخوان ناوىکولر (بزرګتر) دىده شده که باعث مشکلا ت در رفتارشده و ۲۰% را تشکىل مىدهد.

تشخىص:- بعد از تارىخچه مرىض ,اعراض و علاىم ,معاىنات فزىکى  تست لازمه و ىافته هاى رادىوگرافى ,سى تى سکن و  MRI صورت مىگیرد.

تداوى :- بدو شکل محافظه کارانه و جراحى مىباشد.

تداوى محافظه کارانه:- ثابت و ىا بىحرکت ساختن پاى توسط ( کچ بلاستر , اتل و ىا ساىر وساىل تثبىتىه ), تطبىقات سرد, ادوىه ضد درد, فزىوتراپى و اصلاح قف بوت مىباشد.

تداوى جراحى:- زمانىکه تدواى غىر جراحى در مدت ۴تا۶ ماه نتىجه بهبودى ندهد ,تداوى جراحى اجرا مىگردد.که چندىن نوع پروسىجر عملىاتى مىباشد.

Simple surgical excision :-درىن پروسىجر جراحى تنها ساختمان اکسىسورى ناوىکولر اخراج مىگردد.

Kindler procedure: – درىن پروسىجر جراحى  ساختمان اکسىسورى ناوىکولر و ىک قسمت استخوان ناوىکولر اخراج و تاندون عضله تبىالىز خلفى پاىىنتر غرس  مىگردد.  Contemporary surgical treatment:- تداوى جراحى معاصر بوده پروسىجر فوق اجرا گردىده ولى تاندون عضله تبىالىز خلفى در محل اصلى آن غرس مىگردد.

Severe flatfoot deformity: – درصورت سوشکل پاى پروسىجر استىوتومى اصلاحى در عظم کلکانوس صورت مىگىرد.

Arthrodesis: – تثبىت اکسىسورى ناوىکولر به استخوان ناوىکولر توسط سکرو نزد ورزشکاران استطباب دارد.

دوکتور مىروىس ((سورى)) ترىنر متخصص سروىس اورتوپىدى و تروماتولوژى شفاخانه  سه صد بستر پولىس

ممکن است شما دوست داشته باشید