روزنامه هیواد

  اچ آى وى( اىدز) چىست ؟

اىدز ىا سندروم معافىت اکتسابى ىا Immune
Deficiency syndrome   Acquired مىباشد که مرحله  آخرى اچ آى وى را مىگوىند . که در اىن  مرحله مقاومت وجود بسىار پایىن گردىده و در مقابل امراض عادى مثل زکام ، اسهال و غىره مقاومت نداشته و مىتواند باعث مرگ گردد.

هرگاه ىک شخص وىروس HIV  را بگىرد بنام HIV مثبت ىاد مىگردد. چنىن شخص در چند سال اول مصابىت کاملاً صحتمند مىباشد ولى
ناقل وىروس مىباشد .

اولىن بار مرض اىدز در امرىکا در سال ۱۹۸۱ کشف گردىد در سراسر جهان در حدود ۳۵٫۳ مىلىون تن مصاب به اچ آى وى ىا اىدز اند .

HIV  در دنىاى غرب در ابتدا با همجنس بازى ((homosexual  شروع شد . اما امروز در کشور هاى افرىقاىى اپىدمىک و از مقاربت با جنس مخالف (Heterosexual   ) بوجود آمده است . HIV
همچنان با بى بند بارى مصرف دوا هاى مخدر و رفتار هاى منحرف اجتماعى همراه مىباشد . در کشور عزىز ما باىد توجه خاص در زمىنه هاى چون تعلىم و دانش ،فقدان و مشکل دسترسى به خدمات صحى ، استعمال ادوىه زرقى ، افزاىش مهاجرىن و بىجا شده گان باىد صورت بگىرد .

اعراض و علاىم کلىنیکى :

اعراض و علاىم عمومى شامل تب ، التهاب حنجره ، سرفه ، بزرگى عقدات لنفاوى ، درد عضلات مفاصل درد ناک ، ضعف ، بى حالى ، بى اشتهاىى
و کاهش وزن .

اعراض و علاىم جلدى شامل لکه هاى ارىتما توز ، ماکولوپاپولر ، دانه هاى مشابه به سرخکان ، زخم هاى جلدى مخاطى و تفلس جلدى .

اعراض و علاىم عصبى مانند سر دردى ، درد پشت چشم ، نوروپاتى محىطى ، مىننگو انسىفالىت،التهاب نورون هاى عصبى .

در سىستم هضمى دلبدى ، استفراغ ، اسهال و کاندىدىازس فمى

انتان HIV  مى تواند در اواىل حاملگى از طرىق پلاسنتا به جنىن منتقل شود . در اغلب موارد شاىع ترىن علت انتان HIV  در نوزادان انتقال از مادر به جنىن در زمان ولادت است ۴۰ الى ۴۵ در صد از نوزادانىکه  از مادران مبتلا به HIV تداوى ناشده که به نوزاد خود شىر نمى دهند متولد شده اند دچار عفونت HIV هستند .

تشخىص مرض توسط تارىخچه مرىض

، اعراض و علاىم کلىنکى  و معاىنات لابراتوارى صورت مىگىرد.
نکات مهم در تارىخچه مرىض :

۱- تارىخچه روابط جنسى نامصئون

۲- گرفتن خون نامصئون

۳- طفل تولد شده از والدىن مصاب به انتان HIV

راه هاى اساسى انتقال مرض عبارتند از خون ، رابطه جنسى نامصئون و حاملگى ، سراىت از مادر به طفل در جرىان حاملگى ۲۰  فىصد  درجرىان ولادت ۴۳ فىصد و در جرىان شىردهى ۳۷ فىصد  مىباشد .

–   طرىقه هاىى که وىروس ­HIV سراىت نمى کند :

–  استفاده  مشترک لباس با شخص مصاب اىدز

–  اصلاح موى بدون زخم شدن جلد ، استعمال برس مو و شانه

–  در آغوش گرفتن ،دست دادن و بوسىدن شخص مصاب به اىدز

– استفاده  از تشناب مشترک

– از طرىق هوا ( سرفه و عطسه )

– از طرىق غذا و آب و استفاده مشترک از ظروف غذا خورى و آب

– استفاده مشترک از
حوض آب بازى

–  از طرىق زندگى نمود ن مشترک  با شخص مصاب به اىدز

– از طرىق گزىدن پشه ، مگس و ساىر حشرات

وقاىه از وىروس  HIV/AIDS

–  تطبىق خون مصئون

– کم ساختن  خطر سراىت اىدز در مىان معتادىن . استفاده نکردن از ادوىه مخدرخاصتاً ادوىه زرقى

– احتىاط لازم در امور طبابت ، استعمال ىکبار مصرف وساىل سلمانى

تطبىق ستراتىژى A.B.C  ( کاندم ، وفادار بودن و پرهىز )

حقوق مرىضان HIV

– حق بهره مند شدن از عدم تبعىض و تساوى  در برابر قانون

– حق بهره مند شدن از صحت

–  حق بهره مند شدن از آموزش  و از امنىت اجتماعى

– حق بهره مند شدن از ازدواج و تشکىل خانواده

–  حق بهره مند شدن  از حفاظت در برابر جدا سازى از خانواده

–  حق بهره مند شدن از حفاظت در مقابل بهره کشى  اقتصادى و جنسى

– حق بهره مند شدن از کار

رنځور ىار دوکتورس نورىه قادرى موظف

در شفاخانه ملالى زېږنتون

ممکن است شما دوست داشته باشید