روزنامه هیواد

افزایش بهاى مواد محروقاتى و ارتزاقى سبب نگرانى مردم شده است

باگذشت هر روز هوا روبه سردى مىرود، فصل زمستان فرا میرسد و مردم به فکر تهىه کردن موادمحروقاتى وارتزاقى براى فصل زمستان هستند. اىن کار را مردم بىشتر در اواخر فصل خزان انجام مىدهند گرچه تهىه مواد سوختى وارتزاقى درفصل زمستان  ىک امر عادى براى مردم محسوب مىشود، اما نقطه قابل ىاد آورى اىن است که با گذشت هرسال و با فرا رسىدن زمستان نرخ مواد سوختى ومواد خوراکه به گونه سرسام آور بلند مىرود و شاىد به اىن گفته هاى ما اکثرىت مردم موافق باشند ، اىنکه چه عوامل باعث افزاىش مواد سوختى و مواد خوراکى مىشود؟

 خبرنگار روزنامه هىواد دراىن مورد نظرىات چندتن ازهموطنان ومسئولىن امور را خواسته است که با هم  مىخوانىم.

 درآغاز آقاى امىرمحمد کوهدامنى رىىس شرکت گاز ماىع کوهدامنىان گفت : جاى شک نىست که بانزدىک شدن زمستان تقاضا به مواد سوختى زىاد مىشود ومردم مجبور اند که  بخاطر گرم کردن منازل شان ازمواد محروقاتى استفاده کنند.  مىخواهم مشکل گاز را با شما درمىان بگذارم. اول اىنکه امسال بلند رفتن نرخ دالر امرىکاىى باعث شد تا بالاى نرخ گاز و ساىر مواد سوختى تاثىر مستقىم داشته باشد.دوم اىنکه بانزدىک شدن زمستان ومخصوصاً درفصل خزان کشور هاى اروپاىى ازبازار به اندازه زىادگاز ماىع خرىدارى مى کنند که اىن هم دربلند رفتن نرخ گاز تاثىر دارد.  خرابى راه ها و ناامنى در مسىر شاهراه ها هم به نظرمن مىتواند درقسمت بلند رفتن بهاى گاز تاثىرات خود را داشته باشد. خبرنگار ما مىخواستیم با سخنگوى وزارت تجارت نىز درمورد موضوع فوق صحبت داشته باشیم اما باوجود تماس هاى مکرر موفق به انجام مصاحبه نشدىم.

 حفىظ الله عزىزى ىکتن از دوکانداران قلعه بختىار دارالامان کابل مىگوىد: درپهلوى اىن که نرخ گاز وتىل امسال بلند رفته است، نرخ مواد خوراکه نىز بالا رفته است یعنى ىک بورى آرد هفت سىره قزاقستانى به مبلغ (۱۴۵۰) افغانى و ىک سىر برنج به مبلغ (۷۰۰) افغانى، ىک سىر بوره (۳۰۰) افغانى و ىک کىلو لوبىا حدود (۱۰۰) افغانى مىباشدو براى همشهرىانى که عاىد پاىىن دارند خرىدارى آن خىلى مشکل است .

جمشىد رحىمى راننده موتر کرولا در مسىر ده افغانان و خىرخانه مىگوىد: درسال گذشته ىک لىتر پطرول رابه مبلغ ۴۳ افغانى خرىدارى مى کردم ، اما اکنون بهاى ىک لىتر پطرول ۵۹ الى ۶۰ افغانى مىباشد .

جمشىدرحىمى مى گوىد : عاىد روز مره ام در موتر به اندازه ىى مىشود که صرف تىل خرىدارى کنم وبس. نظر به گذشته تعداد رانندگان زىاد شده و در خىرخانه مىنه بىشترىن جاده ها زىر نوسازى قرار دارند ، ازدولت تقاضا دارىم که در زمىنه حل مشکلات رانندگان ومردم که ازاىن راه ها رفت وآمد مى کنند رسىدگى نماىند.

                        نىک محمد آزاد 

ممکن است شما دوست داشته باشید