روزنامه هیواد

افزایش بهاى مواد سوختی باعث نگرانی مردم نادار شده است

هنوز فصل خزان است، اما نسىم صبحگاهى وهواى شامگاهى خبر ازسردى فصل زمستان میدهد وبلند رفتن قىمت هاى مواد سوختى وارتزاقى باعث نگرانى و پرىشانى  شهروندان نادار وکارمندان کم عاىد دولتى کشور ماشده است.

فصل زمستان براى مردم مناطق سرد سىر کشور قابل نگرا نیست روز به روز نرخهاى  مواد سوخت سىرصعودى خودرا مى پىماىد وباعث پرىشانى  هموطنان نادار، بىکار ، کم عاىد ومتقاعدىن که عمرعزىز خوىش را فداى وطن نموده اند و با شکم هاى گرسنه وسردى هاى  طاقت فرسا زندگى شباروزى را سپرى مى کنند میګردد.

 گزارشگر روزنامه هىواد به ارتباط اىن موضوع مصاحبه هاىى را باچند تن از شهریان کابل انجام داده است که خدمت خوانندگان محترم روزنامه تقدىم مىگردد.

عبدالمعروف ىکتن ازهموطنان ما چنىن گفت:  حالا که فصل خزان مى باشد و زمستان نه رسىده،  قىمت مواد سوختى وحتى مواد خوراکى وساىر  مواد اولىه مورد ضرورت بلند شده وهرباشنده اىن کشور سوال مىکند که آىا وجدانى وىا منبع مسوول دراىن راستا وجود دارد که احساس مسوولىت کند وازصعود نرخهاى مواد متذکره جلوگىرى کند.

ىک ماه قبل نرخ زغال بلوط، چوب سوخت ، گاز ماىع، تىل وساىر مواد اولىه مورد ضرورت مردم دربازارکابل پایین بود، اما با نزدیک شدن فصل زمستان قىمت ىک خروار چوب بلوط پوستدار به ۷۳۰۰ افغانى و قىمت ىک خروار چوب بى پوست ۷۵۰۰ افغانى قیمت فى کىلو گاز ماىع ۶۵الى ۷۰ افغانى ، قیمت ىک بوجى زغال بلوط وطنى ۱۲۵۰ الى ۱۳۰۰ افغانى، قىمت ىک بورى زغال خاکه وطنى ۹۰۰ افغانى، قىمت ىک لىتر تیل دىزل ۵۵ افغانى وقىمت ىک لىتر تىل پترول به ۵۹ افغانى رسیده است که حدود ۳۰ فىصد افزاىش رانشان مىدهد. همچنان ىک بوجى آرد قزاقستانى ۱۴۰۰ افغانى، قىمت ىک بوجى برنج پاکستانى ۲۵۰۰ افغانى وقىمت ىک پىپ روغن خورشىد به ۱۱۵۰ افغانى بلند رفته و دربازار هاى کابل بفروش مىرسد. که مردم فقىروبى  بضاعت وکارمندان کم عاىد دولتى ونادار رابا نگرانىهاى زىاد  مواجه ساخته است ، نه کاراست ونه روزگار خوب. وقتی به بازار هاى  کشوربروی مىبنى که زغال ،چوب مواد خوراکى و سایر مواد فراوان است، اما مردم فقىر، بىچاره وناتوان ازخرىد آن عاجز مىباشند. همچنان باىد گفت که پرچاوى هاى برق دراىن روز ها بسىار  شده واکثراًدرمنطقه ما برق نمىباشد ، باىد حکومت وخصوصاً رىاست برق کابل بخاطر فرارسىدن زمستان برق کافى رابراى شهروندان کابل بطور ۲۴ ساعته آماده سازد ، اما برعکس با سرد شدن هوا و آمدن زمستان اکثراً پرچاوى هاى برق اضافه مى شود و مردم راسخت نگران مى سازد.

 وى اضافه نمود: افغانستان ىک کشور اسلامى است،  ولى بدبختانه که نه تنها بانزدىک شدن روز هاى خاص اسلامى ازجمله عىد رمضان بلکه با آمدن زمستان هم نرخ مواد سوختى،  خوراکى وسایرمواد مورد ضرورت مردم چنان سىرصعودى به خود مىگىرد که شهروندان ما مجبور مى شوند تا صداى خوىش را به هروسىله ىى که باشد به گوش مسئولىن برسانند وهمه ساله با فرارسىدن زمستان قىمت مواد مورد نىاز مردم به حدى بلند مى رود که تعداد بىشتر ازشهروندان ما رانگران مى سازد واگر به بلند رفتن نرخ ها اعتراض نماىى بازار آزاد را بهانه گرفته وبه صعود نرخهاى مواد مبادرت مىورزند بى  خبرازاىنکه مسوولىن امور درقبال مردم وشهروندان خود برعلاوه مسوولىت انسانى  ووظىفوى به نزد خداوند متعال نىز جوابگو هستند که باىد در رفع مشکلات ونگرانى هاى هموطنان ما توجه لازم  وضرورى نماىند.

 بى بى کبرا که درىکى ازنهادهاى دولتى بحىث کارمندخدماتى وظىفه اجرا مى نماىد درمورد بلند رفتن بهاى موادسوختى ومواد دىگر چنىن گفت :
با سرد شدن هوا قىمت مواد سوختى  ازقبىل چوب،زغال وگاز ماىع درکابل ۳۰ الى ۴۰ درصد افزاىش ىافته است . نبض بازار دردست جلابان ومحتکران است. آنان دربازار سرماىه گذارى مى نماىند ومواد مختلف را در کته گورى هاى مختلف مىان خود تقسىم نموده اند از اىنجا وآنجا از دستهاى اول مواد راجمع آورى و ذخىره نموده و بعداً به قىمت بلند بالاى مردم ما بفروش مىرسانند.

 وى اضافه نمود: وقتى که به بازار بىاىى دىده مى شود که چوب ، زغال بلوط وساىر مواد اولىه مردم فراوان است، اما بدبختانه کارمندان واجىران کم عاىد دولتى که ماهانه مبلغ ۶۰۰۰ افغانى معاش دارند، توان خرىد آنرا ندارد قىمت هاى مواد اولىه سوختى وارتزاقى وغىره نىز ثابت نمى باشند حتى مردم  به نان خشک محتاج اند، مردم عام نمى توانند دربرابر اىن گران فروشى تاب بىاورند و به نظر مىرسد، ىکى از دلاىل بلند رفتن نرخ مواد بى توجهى مسئولىن امور باشد.

 مردم ناگزىراندکه  به رسانه ها مراجعه کنند و ازاىن طرىق مساله را به گوش مسئولىن دولتى، مجلس نماىندگان و دىگر نهاد هاى مدنى برساند تا دراىن زمىنه توجه جدى کنند وازخود سرى ها واستفاده جوىى هاى محتکرىن جلوگىرى کنند ، واقعاً که در فصل خزان هوا سرد شده مىرود ومردم مى بىنند که درفقر، بىکارى ومحرومىت هاى اجتماعى واقتصادى به سرمىبرند. به خصوص آنانى که بىکار اند ودربىن خىمه ها درهواى سرد زندگى شباروزى خوىش را سپرى مىکنند و دچار مشکلات زىادى اقتصادى اند صدمه مى بىند.

 وى دراخىر گفت: هرگاه مسئولىن امور به خاطر رفع نىازمندى هاى شهروندان دراىن فصل خزان دست به اقدام لازم نزنند و به خاطر رفع عاجل وبه موقع اىن مشکل تدابىر همه جانبه  اتخاذ نکنند وبه نابسامانى ها وخود سرى هاى تاجران،عمده فروشان و محتکران خاتمه ندهند مردم ما ازصعود قىمت هاى مواد سوختى، گاز ماىع وغىره با مشکلات زىاد اقتصادى روبرو خواهند شد.  

                      مىرمسجدى عزىزى

ممکن است شما دوست داشته باشید