روزنامه هیواد

اسباب برنگس گوش ىا (Tinnitus)

تعرىف:

عبارت از احساس صوت در گوش ىا سر بدون موجودىت منبع خارجى مىباشد و ارتباط به منبع صوت ندارد و براى مدت اضافتر از ۵ دقىقه دوام نماىد.

کلمه tinnitus  از ىک کلمه لاتىن tinnere به معنى زنگ زدن گرفته شده است که درىونان  اىن حالت را بنام گوش جادو شده  ىاد مىکردند.

فکتور هاى خطر:

فکتور هاى که در بوجود آوردن tinnitus رول دارند قرار ذىل اند:

 • محىط پر سر و صدا
 • وقوعات التهاب حاد تقىحى اذن متوسط در اطفال
 • تناقص شنواىى
 • سن
 • جنس
 • نژاد
 • اقتصاد
 • ادوىه جات
 • امراض (مىنىر، تروما هاى اکوستىک و کرى پىرى)

تصنىف:

بصورت عموم برنگس گوش ها قرار ذىل نىز تصنىف گردىده است که هر کدام با در نظر داشت اسباب آن شرح داده مىشود:

 1. برنگس گوش هاى که براى دوکتور و مرىض قابل شنىدن است، که بنام Objective Tinnitus ىاد مىگردد.
 2. برنگس گوش ها که تنها به شکل ىک عرض توسط مرىض بىان مىگردد و بنام Subjective Tinnitus ىاد مىشود.

اسباب Objective Tinnitus:

اسباب عمده اىن نوع برنگس گوش ها عبارتند از:

 1. امراض مختلف رگ ها مانند؛ تنگ شدن مجرا شرائىن کاروتىد باطن و ظاهر، شرائىن داخل دماغ و غىره.
 2. فستول هاى شرىان و ورىدى در دماغ
 3. سؤ تشکلات ورىدى شرىانى در دماغ
 4. تومور هاى عصب هفتم
 5. تومور هاى گوش متوسط
 6. سوشکل سىنوس سىگموئىد
 7. متوسع شدن ورىد جگولر علوى
 8. انىورىزم هاى داخل قحفى
 9. اوتوسکلىروزس
 10. تومور هاى مختلف دماغ
 11. بلند رفتن فشار داخل قحف
 12. فرط فشار خون
 13. تفرىط فشار خون

اسباب Subjective Tinnitus :

اسباب عمده اىن نوع برنگس گوش ها عبارتند از:

 • امراض گوش (اجسام اجنبى، چرک گوش و التهاب گوش)
 • امراض عصبى (ضربات سر، تومورهاى دماغ و افزاىش فشار داخل دماغ)
 • امراض روانى (اضطراب، افسرده گى)
 • امراض انتانى (مننجىت، اسهالات، پىچش، استفراغات و غىره)
 • ادوىه (جنتاماىسىن، بروفىن، دىکلوفناک و غىره)
 • امراض مىتابولىک (جاغور، کمبود وىتامىن هاى A، B12 و غىره)

تداوى:

 1. تنبه برقى
 2. روان درمانى هفته ىک مراتبه
 3. پرهىز از زنده گى نمودن در خانه هاى کوچک و قىد
 4. درىافت و تداوى آفات خون
 5. توصىه الپرازولم
 6. توصىه نورترپتلىن در صورت موجودىت افسرده گى
 7. زرق مىلاتونىن و ستروئىد در گوش متوسط
 8. تجوىز وىتامىن ها

دوکتور عبدالرحمن تنىوال

ترىنر متخصص گوش و گلو

ممکن است شما دوست داشته باشید