روزنامه هیواد

آْگهى وزارت اطلاعات وفرهنگ

به مناسبت تجلىل ازصدمىن سالگرد استقلال کشور و جهت آگهى هموطنان مااز داشته هاى فرهنگى وتارىخى کشور عزىز ما افغانستان موزىم ملى ازتارىخ۲۳  الى ۳۱ اسد۱۳۹۸ براى مدت ىک هفته طور راىگان به روى علاقه مندان باز بوده وهموطنان عزىز ما مىتوانند دراىن روزها بدون اخذ تکت ازموزىم ملى دىدن نماىند.

ممکن است شما دوست داشته باشید