روزنامه اصلاح

افغان اعلانات

ریاست سیلوی مرکز میخواهد یک باب گدام فابریکه نانپزی نمبر دوم خویش را به مساحت 15/26 متر مربع ماهوار به مبلغ ۶۶۵۵۰ شصت وشش هزار و پنجصدو پنجاه افغانی برای مدت سه سال به کرایه میدهد…
ادامه مطلب ...