روزنامه اصلاح
مرور رده

مقالات

همکاری کمیسیون های انتخاباتی ضرورتی برای تأمین عدالت

  روند بازشماری آرای شهروندان ولایت کابل مربوط به انتخابات 28 و29 میزان شورای ملی از چند روز بدینسومتوقف گردیده است. کمیسیون مستقل انتخابات دلیل توقف باز شماری را عدم حضور نماینده گان کمیسیون شکایات انتخاباتی عنوان کرده است. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر وسخنگوی این کمیسیون به رسانه ها گفته که بنا به عدم حضور نماینده ی کمیسیون شکایات انتخاباتی…
ادامه مطلب ...

ضرورت اصلاح نظام آموزشی کشور

اصلاحات در نظام آموزشی ابعاد مختلف پیدا میکند. نصاب درسی یکی از موضوعات مهم تلقی میشود که در بحث قبلی به آن اشاره داشتیم و توضیحاتی ارایه کردیم. اکنون به یکی از…
ادامه مطلب ...

  پیش به سوی جامعه‌ی عاری از فساد

  مقامات ارشد دولتی افغانستان روز گذشته در پایان محفل بزرگداشت از روز بین المللی مبارزه در برابر فساد، تعهدنامه‌ی امانتداری تحت عنوان « به سوی یک جامعه‌ی عاری از فساد» را به امضا رسانیدند.آنان در تعهدنامه‌ای که به امضا رسانیدند، روی اصول شجاعت و ایستادگی در برابر فساد، عاری بودن از فساد وعدم مدارا با آن، اشاعه‌ی دارایی‌ها، جزایر امانتداری، اتخاذ…
ادامه مطلب ...

ضرورت اصلاح نظام آموزشی کشور

بحث‎های قبلی در ارتباط به این مسألهی آموزشی توضیح داده شد که نظام آموزشی کشور فاقد پشتوانه فکری و تئوریک است و این مسأله میتواند محدودیتهای قابل توجهی را از…
ادامه مطلب ...

اقدام بایسته و ضروری

مخالفان مسلح نظام که در ادبیات رایج رسانه ها، از آن ها به گروه های تروریستی و هراس افگن یاد می شود، یگانه وتنها چالشی در برابر حاکمیت دولتی واقتدار قانونی نمی باشند. گروه های مسلح غیر مسئوول، حلقات دخیل در جرایم سازمان یافته، زورمندان وجنگسالاران وسرانجام قانون گریزان وقانون ستیزانی که حاضر نیستند از اعمال وکردار خود در برابر قانون پاسخگو باشند، در…
ادامه مطلب ...

ضرورت اصلاح نظام آموزشی کشور

نظام آموزشی در هر جامعه، از نهادهای تاثیرگذار محسوب میشود که مسوولیت آموزش و تربیت یک نسل را به عهده دارد. پیشرفت و توسعه‌ی هر جامعه وابسته به نظام آموزشی و تحصیلی آن است. پیشرفت و توسعه یک امر تصادفی نیست، بلکه به عامل و کارگزار نیاز دارد. امروزه ماشین توسعه‌ی جامعه در دستان متخصصان و نیروی کار حرفهای و فنی آن است، اما بدون نظام آموزشی کارا و…
ادامه مطلب ...