روزنامه اصلاح
مرور رده

مقالات

روز جهانی عصای سفید و ضـرورت رسـیدگی به مشکلات نابینایان

بیست و سوم میزان برابر با پانزدهم اکتوبر، روز جهانی عصای سفید یا روز «نابینایان» است؛ روزی که روشن‌دلان جهان طراوت، پویایی و نشاط را به جویبار زندگی فرا می‌خوانند و با همان چشمان به ظاهر بسته شان، جلال و جمال حضرت حق را می‌نگرند و می‌توانند با چشم لامسه خود با همه کس و همه چیز سخن بگویند.
ادامه مطلب ...

تأملی بر مفهوم شهروند و شهروندی

مسألهی مهم دیگر و مرتبط به بحث شهروند خوب و اینکه چهگونه میتوانیم خودمان را به عنوان شهروندان خوب تثبیت کنیم، با همکاری ارتباط مستقیم دارد. همکاری و فعالیتهای داوطلبانه عینیترین روش و الگویی است که برای پیشرفتهای فردی و اجتماعی ضرورت مبرم است. اگر کل پیشرفتها و دستآوردهای بشری را ریشه یابی کنیم که چهگونه عینت پیدا کرده و اگر بدانیم که چرا برخی از…
ادامه مطلب ...

‌‌‌‌ روز جهانی عصای سفید؛ بررسی حقوق نابینایان از منظر قوانین داخلی و بین‌المللی

روشندلان (نابینایان)، یک بخش مهم خانواده و جامعه می‎باشد و دارای ظرفیت‌ها و استعدادهای خاص استند. این افراد، از منظر ارزش‌های دینی و قانونی نیز، دارای جایگاه برابر با سایر افراد سالم می‎باشند و نقص اعضا یا معلولیت، نمی‌تواند مانع تحقق حقوق شان گردند.
ادامه مطلب ...

تأملی بر مفهوم شهرونـد و شهـروندی

یکی از ویژگیهای شهروند خوب که مورد بحث قرار گرفت، احساس مسوولیت فردی بود. احساس مسوولیت فردی یکی از شاخصهای مهم برای معرفی شهروند خوب قلمداد میشود. هرچند در همهی جوامع، احساس مسوولیت فردی به نحوی یکی از معیارهایی است که برای بیان خوب بودن شهروند نام برده میشود، اما در یک دیدگاه، احساس مسوولیت فردی، اصلیترین شاخص عنوان شده است.
ادامه مطلب ...