روزنامه اصلاح

۴۰ درصد از پمپ استیشن‌ها در کابل، معیارهای ابتدایی ایمنی را رعایت نکرده اند

کمیتۀ مشترک جلوگیری از آتش سوزی که متشکل از ده ادارۀ دولتی وغیر دولتی است، هشدار می دهد مالکان مراکز تجاری و پمپ ستیشن ها در کابل که دستور العمل های رعایت تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از آتش سوزی را رعایت نکنند، به څارنوالی معرفی می شوند.

محمد قاسم حیدری، معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت با اشاره به آنکه پیش از این عده‌ای از صاحبان مراکز تجاری وپمپ ستیشن ها به دلیل عدم رعایت دستورالعمل ها جریمه نقدی شده اند، تأکید کرد از امروز به بعد تاجرانی که دستور العمل رعایت تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از آتش سوزی را عملی نکنند، به څارنوالی معرفی می شوند.

او هدف از تطبیق طرح وقایوی برای جلوگیری از آتش سوزی را حفظ جان مردم دانست وگفت که این پلان تطبیق می گردد.

آقای حیدری افزود که تیم ۲۰ نفری شناسایی آسیب پذیری مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها، در جریان یکسال ۲۴۶ پمپ استیشن و بیش از ۲۰۰۰ مرکز تجارتی و رهایشی را سروی و بازرسی نموده و تذکرهای لازم را برای مالکان آنها داده است.

او گفت نتیجۀ این سروی نشان می دهد که در حدود ۴۰ درصد از پمپ استیشن ها درکابل، معیارهای ابتدایی ایمنی را رعایت نکرده اند.

کمیتۀ مشترک جلوگیری از آتش سوزی، در جریان یکسال پس از فعالیتش مسوده طرح جبران خساره متضررین حوادث آتش سوزی، طرح جلوگیری از آتش سوزی در مراکز تجارتی و طرزالعمل تنظیم فعالیت کمیته را تنظیم نموده و به ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ارایه کرده است.

کمیته همچنان در این مدت فهرست های سروی آسیب پذیری مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها به منظور راه اندازی سروی آنها را ترتیب ودستورالعمل های رعایت تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از آتش سوزی در مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها را تهیه و به مالکان مراکز تجاری وپمپ ستیشن ها، توزیع کرده است.

طرح تدابیر وقایوی برای جلوگیری از آتش سوزی در مراکز تجاری، رهایشی وپمپ استیشن ها به اساس حکم شماره ۱۸۷۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷مقام عالی ریاست جمهوری از سوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ترتیب گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید