روزنامه اصلاح

یک فرصت خوب برای تأمین عدالت انتخاباتی

سرانجام تیم های انتخاباتی معترض موافقه کردند که برنامه‌ی باز شماری آرأ در هفت ولایت باقیمانده تطبیق گردد و دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت‌ها سر از روز یکشنبه برای باز شماری آرای آن مراکز رأیدهی که در فهرست باز شماری شامل بود، باز  خواهد گردید. پیش از این تیم های انتخاباتی معترض مانع باز شماری گردیده و دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات را بر روی کارمندان این کمیسیون بسته بودند. موضوعی که باعث ایجاد یک بن بست در راه اعلام نتایج انتخابات مبدل شده و باعث آن شده بود که کمیسیون مستقل انتخابات وتیم های معترض رو در روی هم قرار گرفته و در برابر هم به صدور هشدار مبادرت کنند. کمیسیون هشدار می داد که اگر اجازه ی باز شماری آرا در مراکز رأیدهی در این ولایات به آنها داده نشود، نتایج ابتدایی انتخابات را بر بنیاد نتایج بیست و هفت ولایتی که برنامه‌ی باز شماری در آن ها تطبیق گردیده اعلام می‌کند. تیم های معترض هم گفته بودند که به هیچ صورت نتایج اعلام شده را نپذیرفته و هر مشکلی که بعداً خلق می شود مسئوولیت آن بر دوش کمیسیون مستقل انتخابات می باشد.

اما اینکه تیم های معترض اجازه دادند و موافقه کردند تا کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در مراکز رأیدهی هفت ولایت برنامه‌ی باز شماری خود شان را عملی کنند؛ به باور آگاهان امور انتخاباتی فرصت خوبی است تا کمیسیون مستقل انتخابات با بهره گیری از آن و با تکمیل گردیدن برنامه‌ی باز شماری وگرد آوری نتایج وتورید آن در مرکز ملی نتایج و تجزیه و تحلیل و سرانجام جمع بندی، موفق به این شود که بن بست انتخاباتی را شکسته و نتایج ابتدایی انتخابات را هر چه زودتر که ممکن باشد اعلام کند. با اعلام نتایج ابتدایی به انتظار مردم افغانستان پایان داده و انتخابات را به یک نتیجه‌ی قابل قبول مردم افغانستان برسانند.

این آگاهان باور دارند که این فرصتی است تا کمیسیون مستقل انتخابات با بهره گیری از آن در راستای تامین عدالت انتخاباتی گام بردارد. کمیسیون بتواند با تکمیل برنامه های خود مطابق طرز العمل ها وقوانین یک نتیجه‌ی قابل قبولی را برای همه‌ی مردم افغانستان وتیم های انتخاباتی را ارایه بدارد که بتواند قناعت همه را فراهم آورده، به جار وجنجال های موجود پایان دهد وبا تهیه و اعلام یک نتیجه‌ی شفاف وعادلانه، راه را برای شکل گیری یک حکومت منتخب و نیرومند باز گشاید.

در عین زمان این آگاهان باور دارند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات بنا به هر دلیلی موفق به این نشود که کار ها را با شفافیت به پیش برده و قناعت مردم وبه خصوص تیم های انتخاباتی را فراهم کند، اوضاع بیشتر از پیش پیچیده شده و بر مشکلات موجود افزوده خواهد شد. مشکلاتی که باعث شده تقویم انتخاباتی بار بار نقض شده و نتایج انتخابات در موعد معین اعلام نگردید وسرنوشت انتخابات در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. موضوعی که اثرات ناخوشایندی را بر همه‌ی مظاهر مربوط به حیات ملی مردم افغانستان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی واقتصادی و حتا امنیتی از خود بر جای گذاشته است. در حال حاضر گویا زندگی در افغانستان متوقف شده و همه‌ی فعالان در همه‌ی عرصه ها وبه خصوص در زمینه‌ی سرمایه گذاری منتظر این اند که انتخابات به کجا می انجامد و نتیجه‌ی آن چه خواهد بود.

حالا که با موافقه‌ی تیم های معترض با باز شماری این فرصت به میان آمد، کمیسیون مستقل انتخابات باید دست وآستین بر بزند که هرچه زود تر که ممکن باشد باز شماری آرای مراکز رأیدهی در این ولایات را با شفافیت و دقت به پایان برده و با گردآوری نتایج به دست آمده و ارسال آن به مرکز و تورید آن در مرکز ملی نتایج، والحاق آن به نتایج به دست آمده از باز شماری بیست و هفت ولایت دیگر که پیش از این گرد آوری کرده اند و با تجزیه و تحلیل و جمع بندی؛ هر چه زود تر که ممکن باشد نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند وبه بی سرنوشتی در این زمینه پایان دهد.

تیم های انتخاباتی، نهاد های ناظر وکمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن آنکه از این روند نظارت جدی می کنند، کمیسیون مستقل انتخابات را کمک کنند که این روند را با شفافیت ودقت به پایان برده و زمینه‌ی اعلام نتایج انتخابات به گونه‌ی قابل قبولی فراهم گردد. بدون شک کمک و همکاری همه‌ی شرکا و تیم های انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات، باعث می شود که برایند قابل قبول از آن بیرون شده وباعث تامین قناعت همه گانی شود. 

ممکن است شما دوست داشته باشید