روزنامه اصلاح

کمیته‌ی عدلی و قضایی طرح تقاعد پرمنفعت اعضای مسلکی نهادهای عدلی و قضایی را تأیید کرد

جلسه‌ی کمیته‌ی عدلی و قضایی، روز گذشته به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد.

طرح تقاعد پرمنفعت اعضای مسلکی نهادهای عدلی و قضایی، طرح ارتقای ظرفیت های مسلکی قضات، څارنوالان و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در بخش دانش اقتصادی و مالیاتی، پلان اصلاح و بهبود محابس افغانستان و همچنین گزارش ستره محکمه راجع به قرارداد تدوین شرح برای قوانین مدنی و جزایی افغانستان توسط محققین قضایی و حقوقی مصری، از مباحث اصلی این جلسه بودند که مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

مطابق اجندا، نخست موضوع طرح تقاعد پرمنفعت اعضای مسلکی نهادهای عدلی و قضایی از جانب نمایندۀ ستره محکمه به جلسه ارائه شد. این طرح به تأسی از مصوبه شماره اول مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۷ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و رعایت فرمان شماره (۴۵) مورخ ۵/۵/۱۳۹۱ مقام عالی ریاست جمهوری در روشنایی قانون کار و مقرره حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی وضع گردیده است.

هدف از این طرح، تشویق اعضای مسلکی و اداری نهادهای عدلی و قضایی به تقاعد داوطلبانه و زمینه سازی برای جذب کادرهای مسلکی و متخصص می باشد. براساس مفاد ماده چهارم این طرح، احکام این طرح بر آن عده از څارنوالان، اعضای مسلکی وزارت عدلیه و کارکنان اداری ارگان های عدلی و قضایی تطبیق می شوند که درجه تحصیل آنان پائین تر از سطح لیسانس و سن شان بین پنجاه الی شصت و چهار سال باشند.

جلسۀ کمیته عدلی و قضایی پس از تبادل نظرات کارشناسانه شان این طرح را به عنوان یک طرزالعمل مورد تأیید قرار دادند و هدایت دادند که موضوع زمان بندی اجرایی، وجه مالی مورد نظر، اصلاح نام و عنوان این طرح و دیگر نظرات اصلاحی ارائه شده در جلسه به متن این طرح گنجانیده شود. همچنین فیصله شد که یک پلان تطبیقی به صورت ضمیمه برای این طرح تهیه و تنظیم شود. قابل ذکر است که این طرح برای تأیید نهایی به جلسه کابینه ارسال خواهد شد.

در جلسۀ کمیتۀ عدلی و قضایی همچنین، طرح ارتقای ظرفیت های مسلکی قضات، څارنوالان و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در بخش دانش اقتصادی و مالیاتی، از جانب ستره محکمه در جلسه ارائه و مورد دقت و بررسی قرار گرفت.

این طرح مطابق هدایت مصوبه شماره (۲) شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، توسط یک کمیته متشکل از نمایندگان با صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی تهیه شده که هدف از این طرح ارتقای ظرفیت و آموزش قضات، څارنوالان و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در موضوعات اقتصادی و مالیاتی می باشد. جلسه کمیته عدلی و قضایی این طرح را مورد تأیید قرار دادند و به وزارت مالیه هدایت دادند که بودجه تطبیق این طرح را مورد بررسی قرار بدهد.

ستره محکمه همچنین راجع به قرارداد تدوین شرح برای قوانین مدنی و جزایی افغانستان توسط محققین قضایی و حقوقی مصری به جلسه گزارش داد. مطابق این گزارش چند سال قبل هیأتی از مقامات قضایی افغانستان در سفر به مصر با مقامات قضایی و عدلی آن کشور در خصوص تدوین شرح قوانین مدنی و جزایی افغانستان موافقت صورت گرفته ولی تاکنون این کار عملا آغاز نگردیده است. جلسه در این خصوص تأکید کردند که زمینه تدوین شرح قوانین جزایی و مدنی کشور توسط محققین حقوقی و قضایی افغانستان در داخل کشور فراهم گردد. ستره محکمه راجع به طی مراحل مسوده اصول محاکم اداری و همچنین ایجاد شعبه فرعی تحت عنوان اطلاع رسانی در بخش رسیدگی به تقاضای اطلاعات افراد و اشخاص و همچنین در بخش نشر اطلاعات عمومی از طریق وسایل اطلاعات جمعی به جلسه گزارش داد.

پلان اصلاح و بهبود محابس افغانستان به عنوان آخرین اجندای جلسۀ کمیتۀ عدلی و قضایی از جانب وزارت امور داخله به جلسه ارائه شد. این طرح به هدف تأمین امنیت مطمئن محابس و توقیف خانه ها به مدت زمانی پنج سال آینده تهیه و تنظیم شده است.

جلسه با تأکید بر ضرورت مبرم رسیدگی به وضعیت محابس با توجه به حجم کلان پلان ها و بودجه مورد نظر این طرح، فیصله کرد که این طرح از لحاظ زمانی و اولویت بندی پلان ها در مشورت با وزارت مالیه و دیگر نهادهای ذیربط، یک بار دیگر مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و برای تأیید نهایی به کابینه ارائه شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید