روزنامه اصلاح

کمک بیست میلیون پوندی بریتانیا برای آسیب‌دیدگان خشکسالی در افغانستان

بریتانیا، ٢۵ میلیون پوند را به مثابه‌ی مساعدت حیاتی به صدها هزار افغان  که در خطر متضرر شدن از خشکسالی شدید قرار دارند، فراهم می نماید.

درخبرنامه‌ی مطبوعاتى سفارت بریتانیا در کابل که روز دوشنبه ۵ قوس به نشر رسیده، آمده است که پینی موردانت، وزیر اداره انکشاف بین المللی بریتانیا، اعلام کرد که کشورش به افغان های آسیب دیده از خشکسالی هایی که در افغانستان سابقه نداشته است؛ غذا، سرپناه و آب پاک فراهم می نماید.

منبع افزوده است که بسته‌ی  مساعدتی ٢۵ میلیون پوندی، از صندوق وجهی ویژه برای رسیدگی به بحران اداره انکشاف بین المللی بریتانیا، فراهم می گردد.

درادامه گفته شده است که این مساعدت، به علاوه‌ی کمک ١٠ میلیون پوندی بریتانیا  صورت می گیرد که در آغاز سال جاری  به مردمان متضرر شده از خشکسالی انجام شده است.

برپایه‌ی معلومات این مقام بلندپایه‌ی بریتانیا، با این مساعدت مجموع کمک های مالی اداره‌ی انکشاف بین المللی بریتانیا به برنامه‌ی رسیدگی به نیازمندی های بشری در افغانستان، به ۶٧ میلیون پوند میرسد.

 کمک ٢۵میلیون پوندى بریتانیا براى افرادمتضرر از خشکسالى در افغانستان، درحالى صورت مى گیرد که  این کشور، در دهه های اخیر با خشکسالی هایی که محصولات زراعتی را متاثر و معیشت خانواده های دهاقین را زیانمند ساخته، مواجه بوده است.

در آستانه‌ی برگزاری کنفرانس مورخ ٢٧ ماه نومبر سال جاری در جینوا، وزیر اداره‌ی انکشاف بین المللی بریتانیا خانم پینی موردانت، اظهار داشت: “این خشکسالی مهلک، میلیون ها افغان را متضرر  و بسیاری آنها را مجبور به ترک خانه ها و معیشت های شان ساخته است و این افراد، در جستجوی نیازمندی های اساسی اند. “

منبع گفته است که مساعدت های حیاتی، به شمول غذا، آب صحی و خیمه، از طریق این بسته‌ی کمکی بریتانیا برای صدها هزار افغان فراهم خواهد گردید.

موصوف با بیان اینکه سایر کشور ها در کنار بریتانیا روند فراهم آوری مساعدت های شان را باید سرعت دهند، افزوده است که به هدف جلوگیری از یک فاجعه‌ی بشری، سایر کشورهای تمویل کننده باید در این راستا کار بیشتر  انجام دهند.

بربنیاد معلومات منبع، کمک هایی که از طریق بسته‌ی مساعدتی اداره‌ی انکشاف بین المللی بریتانیا فراهم می گردد، عبارت اند از: 

فراهم آوری خیمه ها و  امداد عاجل برای نزدیک به ٢۶٠ هزار فرد که در آستانه زمستان شدید، خانه های شان را ترک نموده اند.

فراهم آوری غذا و پول نقد جهت خریداری اقلام ضروری به آسیب دیدگان، با تهیه‌ی غذاهای خاص تغذیه کننده به شکل ماهوار به هر خانوار، به هدف جلوگیری از سوء تغذی اطفال شان. تسهیل دسترسی آسیب دیدگان خشکسالی به حفظ الصحه، آب صحی و بهداشت؛ تا آنها بتوانند در جریان زمستان، در خانه های شان باقی بمانند.

ممکن است شما دوست داشته باشید