روزنامه اصلاح

کمپاین آگاهی‌دهی پیرامون خطرات و راه‌های پیشگیری از کرونا؛ حکومت خواستار همکاری رسانه‌ها شد

نشست هماهنگی ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری با مسوولان رسانه ها، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار شد. در این نشست افزون بر مسوولان رسانه ها، نمایندگانی از وزارت صحت عامه نیز حضور داشتند.

هدف برگزاری این نشست در خواست همکاری سراسری از رسانه ها به منظور آگاهی دهی عامه در خصوص جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ الصحه فردی، عنوان شد.

وحید عمر، رییس ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری گفت: با توجه به افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در روز های اخیر، میزان نیازمندی ها برای آگاهی دهی عامه بیشتر شده است و نقش رسانه ها در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

آقای عمر با اشاره به اقدامات تازۀ حکومت به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از مسوولان رسانه ها خواست به خاطر هماهنگی بیشتر به هدف کاهش میزان شیوع این ویروس، پیشنهادات و نظریات شان را شریک سازند.

مسوولان رسانه ها با تعهد بر آنکه رسانه ها، آگاهی دهی به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را رسالت خود می دانند، پیشنهاد های شان را در چند مورد از جمله چگونگی رساندن خدمات صحی به مهاجرینی که از ایران به افغانستان می آیند؛ هراس مردم از قرنطین به دلیل عدم آگاهی؛ وضعیت مراکز مزدحم خرید و فروش و استفاده کارمندان از حاضری الکترونیکی ابراز نمودند.

رییس ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری از اقدامات حکومت در خصوص مهاجرینی که از مرز ایران وارد کشور می شوند گفت، مسوولان صحی در مرز با ایران تدابیر لازم برای قرنطین افراد مشکوک به ویروس کرونا و توصیه های طبی به افراد سالم را با جدیت انجام می دهند.

اوهمچنان گفت لیستی از جاهای مزدحم به شمول مندوی ها و مراکز تجارتی ترتیب شده است و به زودی در مورد جلوگیری از تجمعات در این گونه مراکز اقدام خواهد شد.

آقای عمر نقش علما، مساجد و منابر را در زمینۀ آگاهی دهی درباره خطر شیوع ویروس کرونا تأثیر گذار دانست وگفت که اقدامات برای همکاری بیشتر علما روی دست گرفته شده است.

رییس ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری در همین حال گفت که حکم تازه ای از سوی رییس جمهوری اسلامی افغانستان برای ایجاد کمیتۀ دولتی ارتباطات عامه به هدف وقایه وجلوگیری از شیوع ویروس کرونا صادر شده است.

بربنیاد این حکم، وحید عمر رییس ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری، ریاست این کمیته را برعهده دارد و بیش از ده وزارت خانه و ادارۀ دولتی عضویت آن را دارند.

این کمیته موظف است تا تمامی اطلاعات در مورد شیوع ویروس کرونا را روز مره جمع آوری وبا مردم شریک نماید.

براساس این حکم، مسوولین وزارت صحت عامه همه روزه اطلاعات تازه در مورد ویروس کرونا را از طریق مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت با رسانه ها شریک می سازد.

پیش از این رییس جمهور در یک ویدیو کنفرانس با والی های شماری از ولایت ها تأکید کرده است تا از برگزاری مراسم مناسبتی به شمول عروسی ها و شیرینی خوری ها و سایر مراسمی که تجمعات مردم در آن بیشتر است و خطر شیوع ویروس کرونا در آن وجود دارد، الی دفع خطر این ویروس، جداً جلوگیری صورت گیرد.

آقای عمر در نشست هماهنگی با مسوولان رسانه ها همچنان از آنان خواست به خاطر تاثیر گذاری هرچه بیشتر پیام های آگاهی دهی در باره ویروس کرونا، پیام ها و بحث های شان در این زمینه را در وقت های برنامه های پر بیننده رسانه های شان به نشر برسانندو با کاستن از برنامه های سیاسی و برنامه های انتخاباتی، بحث های شان را به آگاهی دهی در باره ویروس کرونا اختصاص دهند. او تاکید کرد که حکومت به سهم خود در این راستا نیز اقدام کرده است.

در همین حال دیوه صمد، معین پالیسی وزارت صحت عامه در نشست هماهنگی با مسوولان رسانه ها، پیشنهادات آنان در زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را منطقی دانست وگفت که اقدامات لازم برای کاهش خطر انتقال ویروس کرونا از جانب افرادی که از ایران به افغانستان می آیند، گرفته شده است. او گفت، پیام های صحی برای آگاهی دهی در مورد کاهش خطر ویروس کرونا، چگونگی قرنطین شدن افراد مشکوک و تدابیر بهداشتی فردی، از سوی این وزارت ترتیب وبه نشر رسیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید