روزنامه اصلاح

چگونه می‌توان از کرونا در امان ماند؟

یکی از پرسش هایی که این روز ها در افکار واذهان عمومی به وجود آمده این است که تفاوت کشور ها در آسیب دیدن از پدیده ای به نام ویروس کرونا از کجا ناشی می شود؟ بدون شک میزان آسیب پذیری از این پدیده متفاوت بوده است. در حال حاضر کشور های ایتالیا، اسپانیا وفرانسه در اروپا ( قاره ی سبز )، ایالات متحده ی امریکا، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که کانون اولیه ی انتشار این ویروس بوده، بیشترین واقعات مثبت ابتلا به ویروس کرونا وتلفات ناشی از آن را گواه بوده اند و وضعیت در این کشور ها از این جهت هنوز بحرانی است واین روز ها بیشترین واقعات فوتی در این کشور ها به ثبت می رسد.
برای یافتن پاسخ به این پرسش دیر زمانی است که نهاد های معتبر علمی در جهان دست به کار شده وهر روز بررسی های علمی در این زمینه ونیز سایر مسایل مربوط به انتشار ویروس کرونا ونحوه ی شیوع واثر گذاری بر زنده گی انسان ها وپیامد های ناشی از آن در عرصه های مختلف مربوط به حیات بشری را بررسی علمی می کنند ویافته های خود را با ذرایع مختلف با افکار عمومی در جهان شریک می سازند که در جای خود قابل مطالعه است.
هدف ما از این نوشته این نیست که در اینجا ما این موضوع را به بررسی بگیریم ودر این خصوص ابراز نظری بکنیم. بلکه هدف این نوشته ی کوتاه بررسی این موضوع است که برخورد با واقعیتی به نام شیوع ویروس کرونا از سوی حکومت ها ونیز شهروندان کشور های مختلف جهان متفاوت و بر میزان شیوع وپیامد های ناشی از آن موثر بوده است. حکومت ها ونیز ملت هایی که زود واقعیتی به نام کرونا را جدی گرفته وبرای پیشگیری از گسترش آن زودتر دست به کار شده اند؛ واز نظم ونیز توانایی بیشتری در بسیج توانایی های ملی خویش برخوردار بوده ودر این زمینه ها از خود ابتکاراتی را به نمایش گذاشته وتوانسته اعتماد شهروندان خود را در پذیرش تدابیر وبرنامه های خود جلب کنند، کمتر از شیوع ویروس کرونا متاثر شده وآسیب دیده است و گواه پیامد های ناگوار زیادی نبوده اند.
واما آن کشور هایی که شیوع ویروس کرونا را جدی نه گرفته، یا با آن برخورد سیاسی کرده است ویا هم نه توانسته توانایی ها وظرفیت ملی خود را در زمینه ی مجادله ی به موقع وموثر با شیوع وانتشار ویروس کرونا بسیج کنند ویا اینکه نتوانسته اند اعتماد ملی حول محور ضرورت مجادله ی به موقع با ویروس کرونا را جلب کنند این ویروس در اندکترین فرصت زمانی وبه پیمانه ی وسیع انتشار کرده وبه مقیاس وسیع مردم را الوده کرده وپیامد های کشنده وویرانگر اجتماعی را به بار آورده وهزینه های سنگینی را بر آن ملت وکشور تحمیل کرده است.
والبته وضعیت جغرافیای انسانی کشور ها نیز در میزان شدت وگسترده گی پیامد ها واثرات ناشی از شیوع ویروس کرونا بی تاثیر نه بوده است. چنانکه تلفات گسترده ی انسانی در برخی از کشور های قاره ی اروپا را ناشی از آن می دانند که بیشترین جمعیت این کشور ها را افراد پیر وطبیعت فرتوت ناشی از سنین بالا دانسته اند. تلفات گسترده ی انسانی در ایتالیا را ناشی از این دانسته اند. گسترده گی تلفات در قاره ی اروپا وبه ویژه ایتالیا را ناشی از آن می دانند که تعداد بیشتر شهروندان آن را افراد مسن وپیر تشکیل می داده است.
هر چه باشد توانایی در بسیج توانایی وظرفیت ملی، همبسته گی اقشار مختلف وروحیه ی همکاری در میان حکومت وملت ناشی از اعتماد ذات البینی میان آن ها ودرک درست از عمق فاجعه ی که شیوع ویروس کرونا میتواند به وجود بیاورد ونظم پذیری وپیروی از تدابیر ومقررات وضع شده ورسیده گی به نیاز های گسترده ی اقشار آسیب پذیر باعث آن میشود که از امتحان سخت ودشواری که مردم ما با ان مواجه گردیده است با سرفرازی بیرون شویم واین مرحله ی سخت ودشوار را با سربلندی پشت سر بگذاریم.
همبسته گی وروحیه ی همکاری؛
تا اینجای کار دولت افغانستان در خصوص مبارزه در برابر کرونا خوب عمل کرده است. کمیته ی دولتی که برای مجادله علیه ویروس کرونا تحت ریاست معاون دوم رییس جمهور تشکیل شده وسکتور صحی کشور زیر نظر وزارت صحت عامه برنامه های مفیدی را طرح وبه اجرا آورده وتا ایندم کارنامه ی خوبی را از خود به نمایش گذاشته است وآنگونه که دیده می شود چه در زمینه ی پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس وچه در زمینه ی درمان وعلاج افراد مبتلا به ویروس کرونا وچه در مورد مدیریت امور مربوط به روند زنده گی شهروندان خوب عمل کرده است. واما بدون شک که کافی نه می باشد. به خصوص اینکه کمیته ی دولتی مجادله در برابر شیوع ویروس کرونا گفته روز های دشواری ممکن در راه باشد. وحید عمر مشاور روابط عامه ی ریاست جمهوری به رسانه ها گفته که هنوز در آغاز راه قرار داریم ممکن است مشکلات در آینده بیشتر شود . نیاز است که بیش از پیش همبسته گی ملی مردم ما تقویت وروحیه ی همکاری در امر مبارزه علیه شیوع بیشتر ویروس کرونا درمیان مردم ما بیشتر از پیش شود. شهروندان کشور با حکومت در تطبیق برنامه هایش در راستای مجادله با شیوع بیشتر ویروس کرونا وکنترول ان ونیز در راه درمان وعلاج افراد واشخاص مبتلا به این ویروس همکاری کند. سیاستگران بیرون از حکومت واحزاب وجریانات سیاسی هر یک دست حکومت را در مجادله علیه کرونا بگیرد ودر این مرحله ی دشوار ودر این امر مهم در کنار حکومت قرار گیرند.
مجادله در برابر ویروس کرونا یک امر مهم ملی است وسرنوشت مردم ما به آن بسته گی دارد. زیرا اگر در برابر آن مجادله ی موثر صورت نه گیرد ممکن است به فاجعه ی انسانی وبحران فراگیر ملی مبدل شود واز شهروندان کشور قربانی بگیرد وخانواده های زیادی را از صفحه ی حیات محو کند وحد اقل هزینه های زیاد وکمر‌شکنی را بر شهروندان تحمیل کند. تجربه ی کشور های دیگر حاکی از آن است که بی توجهی در برابر کرونا چه فاجعه های بزرگی انسانی را به بار می آورد وچه هزینه های سنگین جانی ومالی را به بار می آورد وچه خانواده های زیادی را بر باد میکند. نیاز است که همه ی جریانات واحزاب وسیاستگران بیرون از حکومت در این راستا در پهلوی حکومت ایستاد شده و در راه نجات مردم ما از این بلای خانمان بر انداز با حکومت همکاری کنند.
رسیده گی به پیامد های اقتصادی؛
شیوع وانتشار ویروس کرونا ودر پی آن اتخاذ تدابیر پیشگیرنده از سوی حکومت برای جلوگیری از گسترش آن ونیز حفاظت ونگهداشت شهروندان از آن ومناسبات به وجود آمده ی منطقوی میان کشور های منطقه پس از شیوع ویروس کرونا که روابط بازرگانی وترانزیت و ترانسپورت میان این کشور ها را متاثر کرده است و…، سبب آن شده که وضعیت اقتصادی را در کلیت خود متاثر بسازد ودر مقیاس داخلی باعث بروز مشکلات و چالش هایی در خصوص اقتصاد خانواده ها در شهر ها وقرا وقصبات کشور ما شود. وآثار وپیامد های ناگوار اقتصادی را بر شهروندان تحمیل کند.
نیاز است که دولت افغانستان در کنار تدابیر اتخاذ شده به هدف پیشگیری از شیوع بیشتر وگسترش این ویروس وجلوگیری از پیامد های های ناشی از آن که متوجه صحت شهروندان کشور می باشد؛ تدابیری را بسنجد که بتواند مانع پیامد های اقتصادی این ویروس خطرناک بر زنده گی اقتصادی شهروندان گردیده وزیان های ناشی از آن را به حد اقل کاهش داده واز آسیب های بیشتر بر زنده گی شهروندان جلوگیری کند. تدابیر دولت تا ایندم خیلی خوب بوده واما بدون شک کافی نه می باشد. این تدابیر آن زمان تکمیل می شود که بر مشکلات وچالش های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را هم مورد رسیده گی قرار دهد.
وهم نیاز است که به این مسئله به عنوان رسالت ملی ویک مسئوولیت بنگریم وهمه در راستای کاستن از رنج وآلام نیازمندان جامعه در کنار دولت بایستیم واز توانایی ها ومکنت مالی که خداوند نصیب ما کرده است در راه حل مشکلات شهروندان کشور بهره بگیریم ونیازمندان را حمایت کنیم. شیوع ویروس کرونا به عنوان بلای خانمان سوزی است که همه را هدف گرفته وبه عنوان دشمن مشترک زنده گی همه گان را تهدید می کند. اگر متمولان جامعه وآنان که دارای تمکن مالی اند اگر امروز از دارایی وتمکن مالی خود برای این رسالت ملی هزینه نکنند فردا خیلی دیر خواهد بود وآن زمان پشیمانی سودی نخواهد داشت.

عنابی

ممکن است شما دوست داشته باشید