روزنامه اصلاح

چـه‎گـونه با خشونت‎‏های اجتماعی مـبارزه کـنیم؟

آصف مهاجر

بخش پنجم

خشونتهای خانوادگی، تهدید بزرگ برای سلامت جامعه؛

یکی از مصداقهای برجسته‌ی خشونتهای اجتماعی، خشونت در خانوادهه است. خانواده یکی از اساسیترین نهادهای اجتماعی است. خانواده با وجودی که کوچکترین واحد اجتماعی را شکل میدهد، پایه و تهداب جامعه نیز شمرده میشود. با این وجود، سلامت جامعه با سلامت خانوادهها وابسته است. در جامعهای که گراف خشونتها بلند باشد، چون هر خشونتی که صورت میگیرد، اثر منفی به جا میگذارد، سلامت جامعه در کلیت خود صدمه میبیند. با این وجود، مصوونیت خانواده از چندین جهت برای سلامت جامعه مهم است. اول اینکه اولین پایگاه اجتماعی افراد که در آن روابط اجتماعی شکل میگیرد، خانواده است. خانوادهی سالم با داشتن روابط سالم، الگوی سالم برای اجتماع میشود. از سوی دیگر، خانواده اولین واحد تربیتی نیز به حساب میرود. افراد اولین تجربههای تربیتیشان را در خانواده کسب میکنند. بنابراین، اساس تربیت و اخلاق اجتماعی در خانواده گذاشته میشود.

 به میزانی که خانوادهها از خشونتهای اجتماعی فاصله داشته باشد، به همان میزان سنگ بنای تربیت کودکان که آینده جامعه با آنها بستگی دارد، درست گذاشته میشود. برعکس، خشونتهای خانوادگی، باعث میشود که این فضای اولیه تربیتی صدمه ببیند که در  نتیجه، تربیت کودکان با تجربههای کج و ناسالم رقم خواهد  خورد. در صورتی که خانوادهها با داشتن تجربه خشونت نتواند در تربیت افراد نقش موثر ایفا کند، افراد که هر کدام به خانوادهای تعلق دارد با الگوهای منفی وارد اجتماع و جامعه خواهد شد. این گونه است که رفتارهای نامطلوب در ج جامعه سرایت میکند و کلیت جامعه را آسیبپذیر میسازد.

از طرف دیگر، کار آموزش و پرورش بدون همکاری خانوادهها و روابط با این نهاد، به صورت دوامدار پیش نمیرود. سلامت خانوادهها با شاخص عدم خشونت در آن، ضامن بهترشدن امور آموزشی میشود و موفق بودن این دو نهاد در امر تربیت افراد، سلامت جامعه را تضمین خواهد کرد.

در کشور ما، خانوادهها دچار خشونتهای پیگیر و قابل توجه است. این خشونتها از روابط توأم با پرخاشگری میان مردان و زنان گرفته تا رفتار توأم با خشونت بزرگترها علیه کوچکترها را در بر میگیرد. زنان و دخترها بیشترین قربانیان خشونت در خانواده را شکل میدهد. این خشونتها علاوه بر اینکه تاثیرات منفی را بر وضعیت تربیت کودکان به جا میگذارد، عامل بدبختیهای دیگر نیز میشود. خودسوزی، روآوردن به اعتیاد و فرار از خانه از عمدهترین پیامدهای خشونتهای خانوادگی است. مسأله در این جا پایان نمیگیرد، بلکه فساد اخلاقی را نیز در پی دارد. قربانیان خشونتهای خانوادگی به خصوص در بخش زنان و دخترها، چرخهی دیگری از روند قربانیدهی را رقم میزند. مثلاً زنان و دخترهایی که به دلیل خشونتهای خانوادگی از خانه فرار میکنند، یا به کارهای خلاف و غیرقانونی دست میزنند، پس از آن که در خانههای امن قرار میگیرند و یا هم زندان میشوند، باز هم این زنان است که در معرض تجاوز و آسیبپذیری قرار میگیرند. سلامت جامعه از همین جاست که به صورت تدریجی تهدید میشود. برای بیرون رفت از این وضعیت، باید فکر شود و این مسایل به یک بحث و گفتمان ملی تبدیل شود تا با فهم دقیق مسأله، به راهحل منطقی نیز دست یابیم.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید