روزنامه اصلاح

چالش‌های فرا روی مصئونیت سکتور خصوصی بررسی شد

جلسۀ کمیتۀ مصئونیت سکتور خصوصی، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد.

دراین جلسه، ضمن بررسی گزارش اجراآت و کارکرد ادارات عضو مبنی برتطبیق فیصله های قبلی کمیته، موضوعات چون ایجاد کمیته فرعی برای تعقیب قضایای خشونت علیه سکتور خصوصی در لوی څارنوالی، چالش‌های موجود فرا روی مصؤنیت سکتور خصوصی، مشکلات فراروی فعالیت صرافان و پارکهای صنعتی بررسی شد.

استاد دانش معاون رئیس جمهور کار کرد این کمیته و بررسی های موضوعات مرتبط به مصئونیت سکتور خصوصی را برای حل مشکلات و چالش های فراروی این سکتور بی نهایت مهم خوانده و افزود که سکتور خصوصی و حکومت در همکاری نزدیک می تواند مشکلات را به صورت ریشه ای حل و فصل کند.

سپس از اجراآت وزارت امور داخله در مورد فیصله قبلی کمیته مبنی بر ممنوعیت انتقال سنگ های قیمتی، نیمه قیمتی و پروسیس شده از یک ولایت به ولایت دیگر گزارش داده شد. براساس این گزارش، وزارت امور داخله تدابیری لازم را در بخش های تحت حاکمیت دولت روی دست گرفته است؛ اما درمناطق نا امن که تحت تسلط مخالفان مسلح دولت قرار دارد مشکلاتی دراین زمینه وجود دارد و سنگ های قیمتی به بیرون از کشور قاچاق می گردد.

این وزارت در مورد فیصله قبلی کمیته برای تأمین امنیت فعالان سکتور خصوصی نیز گزارش داد که طرزالعمل تصدی ملی محافظت عامه بازنگری شده و اکنون فعالان سکتور خصوصی می توانند برای تأمین امنیت خود براساس قرار داد امنیتی با این تصدی، برحسب نیاز محافظ استخدام کنند.

جلسه فیصله کرد که مطابق فیصله کمیته در وزارت امور داخله یک کمیته فرعی مصئونیت سکتور خصوصی ایجاد گردد تا شکایات سکتور خصوصی در این کمیته مورد بررسی قرار گرفته و این وزارت مکلف است که به شکایات واصله مطابق قانون رسیدگی نماید.

کمیته مصئونیت سکتور خصوصی فیصله کرد که در اداره امنیت ملی نیز یک کمیته فرعی در خصوص تعقیب قضایای خشونت علیه سکتور خصوصی ایجاد گردد تا قضایای مربوط به سکتور خصوصی در آن کمیته بررسی شده و از اجراآت آن به کمیته مصئونیت سکتور خصوصی گزارش داده شود.

موضوع دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت ایجاد کمیته فرعی در خصوص تعقیب قضایایی خشونت علیه سکتور خصوصی در لوی سارنوالی بود. فرید حمیدی لوی سارنوال کشور گفت که براساس طرزالعمل کمیته مصئونیت سکتور خصوصی، کمیتۀ به ریاست رئیس عمومی سارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و با عضویت رئیس تحقیق جرایم و سخنگوی لوی سارنوالی به هدف تحقیق و تعقیب قضایای خشونت علیه سکتور خصوصی ایجاد شده است. در جلسه آن همچنین فیصله شد که بخاطر رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی در خصوص تامین امنیت، صدور و تمدید جواز اسلحه، مساله اختطاف سرمایه گذاران، جواز موتر های زرهی طی یک جلسه ای به رهبری وزارت امور داخله با نمایندگان با صلاحیت وزارت صنعت و تجارت، اتاق های تجارت و صنایع، اتاق صنایع و معادن و اتاق تجارت و صنایع زنان برگزار شود تا چالش های مربوط به سکتور خصوصی به صورت موردی بررسی شده و گزارش آن به کمیته مصئونیت سکتور خصوصی ارائه گردد. در این جلسه تصمیم گرفته شد که به دلیل کثرت موضوعات مربوط به سکتور خصوصی جلسات این کمیته هر هفته به روز سه شنبه برگزار شود. همچنین فیصله شد که لوی سارنوالی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و اتاق های تجارت گزارش اجراآت خویش را به صورت موردی به سکرتریت کمیته ارائه کنند تا در جلسات بعدی به آنها رسیدگی شود. رسیدگی به مشکلات و چالش های بانک ها در محاکم، ریاست حقوق، څارنوالی و دیگر ادارات نیز در جلسه امروز کمیته مصئونیت سکتور خصوصی بحث شد. در رابطه به این موضوع پیشنهاد اتحادیه بانک ها مبنی بر چگونگی برطرف شدن چالش های موجود در ادارات دولتی به جلسه ارائه شده و توسط اعضای کمیته مورد بررسی قرار گرفته و قرار شد که در جلسه بعدی این موضوع به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه، مشکلاتی که از سوی اتحادیه صرافان به جلسه ارائه شد نیز مورد بررسی قرار گرفت و تصامیم لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید