روزنامه اصلاح

پیام سرپرست وزارت معارف افغانستان در پیوند به روز جهانی رفع خشونت علیه زنان

همه ساله ٢۵ نومبر که در تقویم جهان به عنوان روز بین المللی مبارزه باخشونت علیه زن نامگذاری شده است، دربسیاری از کشورها به خصوص در افغانستان گرامی داشت به عمل می آید و در این روز یکبار دیگر حکومت و نهادهای مربوطه، بر حمایت شان از زنان و رفع خشونت تجدید تعهد می کنند. وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان منحیث یک نهاد پیشگام در حوزه‌ی مبارزه علیه این پدیده‌ی شوم، غیرانسانی و غیراسلامی، یکباردیگر در راستای تحقق و تامین حقوق زنان و دختران در روشنایی  ارشادات دین مبین اسلام و دساتیر قوانین نافذه از جمله قانون منع خشونت علیه زنان به آن تأکید می نماید.

همگان می دانیم که زنان نیمی از پیکر جامعه‌ی انسانی  را رقم می زنند و به حیث یک انسان کامل در اجتماع از حقوق فروان در عرصه های مختلف برخوردار اند که خدا(ج)، رسول الله (ص) قرآنکریم و احادیث نبوی و در افغانستان برعلاوه این دو منبع اساسی، قوانین زیادی تصویب و نافذ اند که بر حمایت از زنان دستور می دهند ومارا مکلف به تطبیق و تامین حقوق زنان می سازند. برمبنای هدایات دین مقدس اسلام، جنت زیر پای مادران خوانده شده است که این امر مبین جایگاه و عظمت زن در اسلام و جوامع اسلامی همچون افغانستان است. هیأت رهبری وزارت معارف به نمایندگی از تمامی کارمندان این نهاد این روز را گرامی داشته و متمنی است تا جهان به ویژه افغانستان عاری از خشونت در برابر زنان داشته باشیم. خوشبختانه امروز یک بخش بزرگ کارمندان وزارت معارف را زنان تشکیل می دهد که از جمع (  ۲۰۲۶۴۰  ) معلم بیش از (  ۳۴  ) درصد آنها را زنان و دختران تشکیل می دهد و به همین ترتیب از جمله (  ۹.۳ ) میلیون دانش آموز ۳.۵ میلیون تن آنرا دختران رقم می زنند.

وزارت معارف متعهد است تا بر اساس پلان استراتیژیک این وزارت حضور زنان را در این اداره افزایش دهد.

اختصاص ۲۰ بست ریاست های مرکزی و تربیه‌ی معلم ولایات به زنان، تهیه مسوده پالیسی تعلیم دختران و نیز استخدام سی هزار معلم زن در پنج سال آینده نشاندهنده‌ی تعهد وزارت معارف برای افزایش سهم زنان در این اداره است.

از سویی هم وزارت معارف برای آگهی دختران در مورد رعایت بهداشت و حفظ الحصه آنان، رهنمود صحی قاعدگی را تهییه نموده است که به زودی چاپ و در دسترس دانش آموزان دختر قرار خواهد گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید