روزنامه اصلاح

پیامدهای اجتماعی تعصب و تبعیض

آصف مهاجر    /     بخش هفتم

تبعیض مذهبی؛

تبعیض مذهبی یکی دیگر از انواع تبعیض است، این مسأله بیشتر در جوامع سنتی رایج است. یکی از مشکلات جدی در کشورهای اسلامی نیز همین مسأله است. با وجودی که در کشورهای اسلامی، اکثراً مسلمان هستند و پیرو دین مقدس اسلام، اما از یک سو در بین خود مذاهب اسلامی، تفرقه گرایی مذهبی و تبعییض مذهبی رایج شده است و از سوی دیگر اقلیت های مذهبی غیر اسلامی نیز در برخی از موارد با برخوردهای تبعیض آمیز مواجه می شوند. این مسأله زمانی بیشتر رنج آور می شود که متوجه می شویم پیام اسلام معطوف به وحدت، برابری و برادری است. ارزش های محوری مثل اعتقاد به خداوند واحد، کتاب واحد، پیامبر مشترک و باورمندی به روز جزا و عدالت و موارد مهم دیگر، ارزش های مشترک همه ی مذاهب اسلامی است که بنیاد اسلام را شکل می دهد و این چیزی است که باید همه ی مسلمان ها را با هم دیگر پیوند دهد و از تفرقه و کشمکش و تبعیض های ناروا نجات دهد، در ضمن اسلام برای سایر ادیان نیز پیام صلح و هم زیستی دارد و در قرآن کریم به صورت صریح برای مسلمان ها یبیان داشته شده است که با آن عده کافرانی که  مسلمان ها را اذیت نکرده اند، در صلح به سر ببرند و هرگز به آن ها وارد جنگ نشوند.  اسلام دین ضد تبعیض و نژاد پرستی است و اما امروز تفرقه گرایی مذهبی و تبعیض های دینی و مذهبی  در کشورهای اسلامی به یکی از پر چالش های جدی و خطرناک تبدیل شده است. یک بخش اساسی این مشکلات بر می گردد به عدم معرفت دینی که متاسفانه افراد عادی و مسلمان های عادی چون شناخت و معرفت دینی لازم را ندارند، توسط گروه های مختلف اغفال می شوند و بعد خواسته یا ناخواسته ها وارد جنگ های فرقه ای که می شود که جز تباهی عمومی سود دیگر در پی ندارد. با این وجود، هرچند در کشور ما نظر به سایر کشورهای اسلامی، رابطه ی سالم میان مذاهب اسلامی یکی از افتخارات جامعه ی ماست که خوش بختانه پیروان مذاهب اسلامی در کشور سال های سال برادر وار و به شکل مسالمت آمیز در کنار هم به سر برده اند و قانون اساسی کشور نیز برابری و آزادی مذاهب اسلامی را به رسمیت شناخته است، اما بدین معنا نیست که ما هیچ مشکلی نداریم؛ چون بارها و به خصوص در جریان های جنگ های داخلی برخی از منابع بیرونی تلاش کرده اند تا به این مسایل در کشور دامن بزنند و اکنون نیز در مواردی حرکت هایی صورت می گیرد که تا به نحوی به مسایل مذهبی دامن زده شود که نیاز به تدابیر پیش گیرانه دارد و جلو این کارهای تخریب گرایانه باید گرفته شود.

تبعیض مذهبی و دینی بزرگ ترین مسأله ی است که زمینه ی زندگی مسالمت آمیز را میان پیروان ادیان  و مذاهب از بین بین می برد و کلان ترین مشکل برای جامعه ی انسانی است. دین برای زندگی است و پیام آور صلح و برابری است، هرگاه از دین و اعتقادات دینی پیام تبعیض و دشمنی گرفته شود، این کلان ترین ظلم هم در حق دین است و هم در حق پیروان مذاهب.

با این حساب، تبعیض مذهبی کلان ترین آفت و مسأله ی جمعی است  که به ملت ها صدمه می رساند، این چیزی است که در حداقل در جوامع غربی تجربه شد. تا روزی که اروپا درگیر جنگ های مذهبی بود، به خصوص میان پیروان کاتولیک و پروتستانت، جامعه اروپایی روز خوش نمی دید و با پایان جنگ مذهبی و آزادی مذهبی، اروپا نیز وارد صلح شد که تا هم چنان مسیر پیشرفت و توسعه را طی می کند.

ادامه دارد…

ممکن است شما دوست داشته باشید