روزنامه اصلاح

پایان بحران سیاسی در کشور؛ پس از این به روند صلح وحل مشکلات شهروندان تمرکز شود

محمد اشرف غنی، رییس جمهور وداکتر عبدالله عبدالله، رییس تیم انتخاباتی ثبات وهمگرایی، پس از ظهر روز یک شنبه برای پایان دادن به بحران سیاسی موجود در کشور توافقنامه ی تشکیل حکومت فراگیر را به امضا رساندند. وبا امضای این توافقنامه آنچه را که بحران سیاسی در کشور خوانده می شد پایان داده وراه را برای تشکیل کابینه گشودند.

این بحران زمانی به وجود امد که تیم انتخاباتی ثبات وهمگرایی ودر راس داکتر عبدالله عبدالله نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری را نه پذیرفته وبا برگزاری مراسم تحلیف همزمان وجداگانه ی در کاخ سپیدار از تشکیل حکومت همه شمول ومعرفی نامزد وزیران و والیان در موازات با رییس جمهور کشور خبر دادند و از آن زمان افغانستان گواه یک بحران سیاسی بود که باعث گردید حتا در مناسبات وروابط خارجی کشور ما با دوستان بین المللی وکشور های دوست افغانستان اثرات منفی از خود بر جای بگذارد. ایالات متحده ی امریکا زمانی از به تعلیق رفتن یک میلیارد دالر کمک های این کشور به افغانستان خبر داد که همزمان با سفر وزیر امور خارجه ی این کشور وبر خلاف انتظار شان مشکل سیاسی به وجود آمده آنگونه که او میخواست حل نه گردید.

این بحران سیاسی اثرات ناگواری را بر فرایند های مربوط به عرصه های مختلف حیات ملی شهروندان افغانستان از خود بر جای گذاشت. وضعیت امنیتی رو به وخامت گذاشت. وثبات اقتصادی کشور آسیب دیده وگواه بروز چالش هایی گردید ومیزان سرمایه گذاری در کشور به حد اقل خود تنزل کرد ونرخ بیکاری و فقر ناشی از آن به بالاترین میزان خود رسید. ووضعیت حاکم بر فضای اجتماعی کشور همانند فصل انتخابات پر التهاب وگواه جار وجنجال ها بوده وقشر سیاسی ی که در زمان انتخابات به تیم های انتخاباتی پیوند می رساند تلاش کردند که فضا را همچنان پر التهاب نگه داشته وجار وجنجال ها را ادامه دادند. واین باعث پیچیده تر شدن اوضاع شده ودایما افکار عمومی را درگیر جوانب بحران نگه داشته وبه بی ثباتی بیشتر اوضاع کمک کرد.

اینک اما با امضای توافقنامه از سوی محمد اشرف غنی، رییس جمهور وداکتر عبدالله عبدالله، رییس تیم انتخاباتی ثبات وهمگرایی این بحران به پایان رسید و زمینه برای پایان دادن به همه ی ان مشکلات فراهم گردید وراه برای وحدت ویکپارچه گی همه ی جریانات ونیروهای سیاسی حوزه ی جمهوریت وحامیان نظام و قانون اساسی گشوده شد. وتوانست بستر همکاری و کار مشترک سیاستگران این حوزه را بگستراند. محمد اشرف غنی، رییس جمهور هنگام امضای توافقنامه خطاب به داکتر عبدالله عبدالله گفت که کار ها را تقسیم کردیم واینک شانه های هر دوی ما سبک شد وراه برای کار جهت رسیده گی به مشکلات شهروندان کشور گشایش یافت.

این همه ماه ها را در بر گرفت تا در نتیجه تلاش و مساعی شخصیت های سیاسی وملی وگفتگوی موثر رییس جمهور ورییس تیم انتخاباتی ثبات وهمگرایی مشکلات وچالش های موجود بر سر راه این توافق حل وفصل گردیده وراه برای حصول توافق گشوده شود. چیزی که در عین زمان نشان داد که در حال حاضر در مقیاس داخل کشور ظرفیت  وتوانمندی بومی برای حل مشکلات وبحران های کشوری به وجود آمده و اینک افغان ها میتوانند مشکلات ذات البینی خود شان را با اتکا بر این ظرفیت بومی واز طریق گفتگو وبه دور از توسل به خشونت حل وفصل کنند. ونشان داد که افغان ها میتوانند به جای کاربرد قوه وبا تکیه بر دیپلماسی مشکلات خود را حل وبه چالش ها نقطه ی پایان بگذارد.

وحتا این امیدواری را به وجود آورد که اگر دست مداخلات بیگانه گان در بین نباشد افغان ها خواهد توانست که روند جاری صلح را نیز به یک سرمنزلی برسانند. ونشان داد که نشست ها وسلسله ی گفتگو ها ومساعی به کار گرفته شده می تواند الگویی برای آنچه که گفتگو های بین الافغانی نام نهاده شده قرار گرفته وبرای به نتیجه رساندن این روند هم پس از آنکه آغاز شود الگو برداری شده واز آن در حل وفصل مشکلات موجود در میان دولت افغانستان وگروه طالبان بهره گرفته شود. چون نشان داد که توانمندی بومی برای حل مشکلات وچالش ها در سطح ملی میان افغان ها در حد اعلای خود به وجود آمده است.

با امضای این توافقنامه وحل مشکل به وجود آمده از اثر جنجال های انتخاباتی افغان ها به دو دستاورد مهم دست یافت. یک؛ تمام امیدهای دشمنان افغانستان  که برای فروپاشی نظام سیاسی موجود در کشور ما لحظه شماری میکردند به یاس مبدل شد. وجمهوریت نه تنها که سر جای خود ماند وفروپاشی آن به خواب تعبیر نا شده ی دشمنان افغانستان مبدل شد بلکه با حل بحران سیاسی ایجاد شده وشکل گیری تعهد مشترک میان جریانات سیاسی برای تداوم جمهوریت وبستر سازی برای جبیره ی ریخت وشکن هایی که اگر به وجود آمده باشد؛ زمینه ی کار و تلاش برای تقویت نظام، حفظ دستاورد ها وپاسداری از ارزش های مندرج قانون اساسی بیش از هر زمانی مهیا گردیده وراه برای تداوم فصل نوینی که دو دهه از ان سپری شده هموارتر گردید. و ما گواه آن گردیدیم که خواب های دشمنان افغانستان تعبیر نه گردید وافغانستان با قوت تمام ماند وبه حیات خود نیرومند تر از هر زمانی ادامه میدهد.

ودو؛ با کنار آمدن جریانات سیاسی وقرار گرفتن شان در کنار دولت افغانستان اینک فرصت بی پیشینه وخوبی برای آغاز وانجام کار مشترک وتلاش با همی برای برون رفت از معضلات کنونی وحل مشکلات موجود در عرصه های مختلف مربوط به حیات ملی شهروندان افغانستان به وجود امده است که افغان ها میتوانند با بهره گیری از ان برای برون از مشکلات و حل چالش ها با هم ودر کنار هم کار کنند. دولت بکوشد هر چه زود تر که ممکن است آنگونه که وعده سپرده است یک کابینه ی متخصص کارآ ومسلکی را از ترکیب نیروهای متعهد وبا انگیزه ومتخصص از میان این جریانات بر اساس میکانیزمی که در توافقنامه امده وبر بنیاد قانون اساسی به وجود اورد واین کابینه هر چه زودتر که ممکن باشد به کار آغاز کند. ونه باید اجازه داده شود که مشکلات موجود در حکومت وحدت ملی یکبار دیگر تکرار شود که هیچگاه کابینه ی آن تکمیل نه گردید وبرخی از وزارت ها وریاست های مستقل به صورت دوامدار از سوی سرپرستان اداره گردید.

وپس از ایجاد کابینه روی حل مشکلات شهروندان کشور تمرکز صورت بگیرد. وباید در هر سه عرصه ی امنیت واقتصار ومهار ویروس کرونا به زودترین زمان ممکن شهروندان کشور باید شاهد دستاورد های خوب بوده باشند. دولت بکوشد تا بحران نا امنی وبی ثباتی، بحران بیکاری وفقر وناداری ناشی از ان وبحران گسترش شیوع وانتشار ویروس کرونا را حل وفصل کرده وراه برون رفت از آن ها در کمترین زمان ممکن بگشاید وگریبان شهروندان را از دست این سه بلای طاقت سوز وخانمان برانداز خلاص کند ومردم را از پیامد های ناگوار برخاسته از ان ها نجات دهد.

وباید روی روند صلح تمرکز شود تا این روند تحرک شایانی را به خود ببیند. شورای عالی مصالحه هر چه زودتر که ممکن باشد ساختار خود را ساخته وبه کار اندازد وبا سر وسامان بخشیدن اجماع ملی، منطقوی وجهانی که پیرامون ختم بحران چهل ساله ی کشور ما از طریق یک راه حل سیاسی وبه دور از خشونت و جنگ پیش از این شکل گرفته روند جاری صلح را از حالت رکود به در آورده وفعال سازد. مذاکرات بین الافغانی که قرار است آغاز به کار کند هرچه زودتر باید سامان بگیرد وبرای کلید خوردن گفتگو های میان خود افغان ها برای رسیدن به یک توافق تلاش. کوشش هر چه زودتر که ممکن باشد شروع شود.

عنابی

ممکن است شما دوست داشته باشید