روزنامه اصلاح

  پاکستان و فکر نهادینه شده‌ی دخالت در افغانستان

دولت، اردو و سازمان استخبارات نظامی پاکستان از گذشته ها به اینسو در مسایل داخلی افغانستان مداخله دارند و از فرآیندهای مربوط به ضدیت با ثبات وامنیت و تقویت نظام سیاسی واداری در کشور ما حمایت نموده و پشت سر هر کنشی که برای بی ثبات ساختن وبه مخاطره انداختن امنیت وایجاد اخلال در کار دولتداری و نظام از سوی هر گروهی که انجام یافته ودر حال حاضر انجام می یابد، دست این سه حلقه از گردانندگان سیاست پاکستان قرار دارد.

    اینک جای هیچ شک و شبهه‌ی باقی نمانده ونه بر کسی پوشیده است که دولت ونظام این کشور در همه فرآیند های مربوط به تضعیف و عقب نگهداشتن کشور ما و عدم شکل گیری یک دولت نیرومند برای اداره و رتق وفتق امور کشور افغانستان رول ونقش به سزایی خود را دارد. آگاهان ریشه‌ی این همه را توهمی میدانند که سردمداران گذشته و حال کشور پاکستان از وضعیت و شرایط دولتداری و سیاستگذاری در کشور ما دارد. پاکستانی ها دچار توهمی است که گویا  هند دشمن دیرینه‎ی این کشور است که در همه‎ی امور مربوط به سیاست وحکومت در افغانستان دخیل است و از ظرفیت ها در  افغانستان علیه پاکستان بهره می‎گیرد. پاکستانی ها شدیداً درگیر یک سیاست هند محور در قبال افغانستان اند وگویا با دخالت هایی که میکنند میخواهند جلو نفوذ هند در افغانستان را بگیرند.

    این همه به این معنا است که سیاست مداخله در افغانستان ودخالت در امور کشور ما به یک امر نهادینه شده در میان پاکستانی ها مبدل شده است. نهاد های سیاسی، نظامی، استخباراتی وحتا مذهبی ومردمی همه وهمه به خود حق میدهند که مطابق اقتضای هویت وشخصیت حقیقی وحقوقی خود در امور مربوط به افغانستان مداخله کنند. وهمه به این اند که همه ی افغانها در همه ی امور مربوط به حیات ملی وحتا مسایل شخصی خود از پاکستانی ها مشوره بگیرند وبرابر با دیدگاه ومواضع فکری این کشور زنده گی خود را به پیش ببرند. همه این نهاد ها به خود حق میدهند که در امور مربوط به سیاست، اقتصاد، اجتماع وفرهنگ در کشور ما مداخلت داشته باشد.

     عالمان مذهبی این کشور علیه نظام سیاسی که افغان ها با اکثریت مطلق وقریب به اتفاق نظر آن را ایجاد کرده وبا رأی دادن به آن مشروعیت صد درصدی آن را تامین و تضمین کرده اند فتوای جهاد میدهند ودر خصوص روابط کشور ما که یک کشور مستقل ودارای حق حاکمیت ملی می باشد وحکومت ونظام فعلی ما از سوی نظام حاکم بر روابط جهانی وبین المللی پذیرفته شده است نظر میدهند وخواهان تغییر این روابط با جهان اند وروابط کشور های دوست افغانستان را تجاوز واشغال در کشور ما عنوان داده وخواهان جهاد علیه آن از سوی عده ی از وابسته گان به خود اند.

     مولانا اشرفی که عنوان رییس شورای علمای پاکستان را با خود یدک میکشد در واکنش به آنچه که گویا برخی با شنیدن خبر کشته شدن مولوی سمیع الحق رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان ابراز خرسندی کرده اند. رویدادی که یقینا از سوی گروه ها ویا اشخاصی تندروی که در پاکستان وجود داشته ودر پی آن فعال وانفعالاتی که پس از حکم برائت آسیه بی بی خانم مسیحی که متهم به اهانت در برابر اسلام است به خاطر نبود شواهد ودلایل کافی، در پاکستان روی داد با ناراحتی وعصبانیت به تلویزیون « نیوز» این کشور  گفت: « کسانی که بر کشته شدن مولانا سمیع الحق خوش هستند ویا هم خوشی میکنند، غلط فهمیده، به خاطری که با کشته شدن مولانا سمیع الحق به خدا قسم که جهاد در افغانستان شدید تر خواهد شد و به حدی قوی خواهد شد که حتا هیچ باطل در افغانستان باقی نخواهد ماند».

    این میرساند که مداخلت در امور مربوط به افغانستان به یک امر نهادینه شده در میان پاکستان مبدل شده وهر یک از پاکستانی ها به خود حق میدهد که راجع به مسایل مربوط به کشور ما ابراز نظر کنند وبا روحیه مداخله جویانه بخواهند که جهاد در افغانستان ادامه یابد وبگویند که تا زمانی که افغانستان زیر اشغال قرار دارد باید مردم
(وابسته گان به سیاست پاکستان) جهاد کنند.
یکی ازین ملای پاکستانی که چندی پیش از این مواردی از انجام اعمال خلاف اخلاق ودر مغایرت با موازین وارزش های دینی از سوی وی در رسانه ها به نشر رسیده بود، بپرسد که کی به تو این حق را داده که در امور مربوط جنگ وصلح کشور ما ابراز نظر کنی؟ بهتر نیست که خودت خود را اصلاح کنی ودست از ارتکاب اعمال خلاف برداری وموازین شرعی را بر خود تطبیق کنی؟!

    ایجاب میکند که به پاکستانی ها فهمانده شود که افغانستان یک کشور مستقل ودارای حق حاکمیت ملی بوده وملت افغانستان خود صلاح وفلاح خود را میدانند وبه قیم واختیار دار نیاز ندارد ونه اجازه میدهد که کسان دیگری مانند ملا های پاکستانی در خصوص روابط ویا حضور جامعه ی بین المللی در افغانستان ابراز نظر کنند وبه مردم افغانستان بگویند کی حق ویا کدام یکی باطل است وعلیه مردم افغانستان به زعم‎شان که باطل استند جهاد اعلام کنند. افغانستان عضو فعال خانواده جامعه ی بین المللی است وروابط خود را با جهان خود تعیین میکند و نیازی به کسی ندارد که در این زمینه به ابراز نظر بپردازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید