روزنامه اصلاح

ولسی‌جرگه به ۱۰ نامزد وزیر پیشنهادی حکومت رای اعتماد داد

ولسی جرگه برای ۱۰ نامزد وزیر پیشنهادی حکومت صندوق رای گذاشت و برای همه آنان رای اعتماد داد.
روند دادن رای اعتماد به وزیران کابینه حکومت، روز شنبه ( اول قوس) ازسوی ولسی جرگه آغاز شد.
هفته گذشته، نامزد وزیران وزارت‌های خارجه، داخله، دفاع، مالیه، کار و اموراجتماعی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت، عدلیه و وزارت حج و اوقاف برنامه‌های کاری‌شان را به نمایندگان مجلس ارائه کرده بودند و روز شنبه صندوق رای اعتماد برای آنان گذاشته شد.
اعضای مجلس، برای محمدحنیف اتمر نامزد وزیر امور خارجه، محمدمسعود اندرابی نامزد وزیر امور داخله، اسدالله خالد نامزد وزیر دفاع ملی، عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزیرمالیه، بشیراحمد ته‌ینج نامزد وزیر کار و امور اجتماعی، عباس بصیر نامزد وزیر تحصیلات عالی، نثاراحمد غوریانی نامزد وزیر صنعت و تجارت، محمدقاسم حلیمی نامزد وزیر حج و اوقاف، صندوق رای گذاشت که همه این نامزدوزیران رای اعتماد گرفتند.
محمد حنیف اتمر با کسب ۱۹۷ رای تایید، ۲۴ رای رد ۹ رای سفید و ۱۶ رای باطل از سوی مجلس نمایندگان به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شد.
عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزیر وزارت مالیه با اخذ ۲۰۵ رای تایید، ۳۲ رای رد و ۹ رای سفید، مورد اعتماد نمایندگان قرار گرفت.
اسدالله خالد نامزدوزیر وزارت دفاع ملی نیز با گرفتن ۲۰۶ رای تایید، ۱۷ رای رد، ۱۵ رای باطل و ۸ رای سفید، مورد تایید مجلس قرار گرفت.
مسعود اندرابی نامزد وزیر وزارت امور داخله با کسب ۲۱۴ رای تایید، ۲۵ رای رد و ۷ رای سفید وزیر داخله کشور شد.

فضل احمد معنوی وزیر پیشنهادی حکومت برای وزارت عدلیه کشور با اخذ ۲۲۰ رای تایید، ۹ رای رد، ۷ رای سفید و ۱۰ رای باطل، مورد تایید اعضای مجلس نمایندگان قرار گرفت.
معصومه خاوری با گرفتن ۱۵۴ رای تایید، ۶۷ رای رد و ۲۵ رای سفید موفق به کسب اعتماد مجلس نمایندگان به عنوان وزیر مخابرات و تکنالوژی و معلوماتی گردید.
عباس بصیر نیز با کسب ۱۹۷ رای تایید، ۲۲ رای رد، ۱۴ رای سفید و ۱۳ رای باطل، وزیر وزارت تحصیلات عالی شد.
بشیر احمد ته‌ینج وزیر پیشنهادی حکومت برای وزارت کار و امور اجتماعی با اخذ ۱۹۰ رای تایید، ۴۰ رای رد و ۱۶ رای سفید، مورد تایید مجلس نمایندگان قرار گرفت.
محمد قاسم حلیمی نامزد وزیر وزارت حج و اوقاف نیز با کسب ۱۴۸ رای تایید، ۴۱ رای رد، ۳۴ رای سفید و ۲۳ رای باطل وزیر حج و اوقاف شد.
نثار احمد غوریانی وزیر پیشنهادی حکومت برای وزارت صنعت و تجارت نیز با اخذ ۲۱۳ رای تایید، ۲۳ رای رد و ۱۰ رای سفید موفق به کسب اعتماد مجلس نمایندگان گردید.
میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه گفت:” انتخابات امروز به صورت شفاف در فضای وحدت ملی برگزار شد و مجلس برای ۱۰ وزیر پیشنهادی حکومت رای اعتماد داد تا کابینه حکومت تکمیل و نهاد‌ها تقویت گردد”.
قرار است که سایر نامزد وزیران پیشنهادی حکومت نیز در روزهای آینده، برنامه های کارشان را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس ارائه کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید