روزنامه اصلاح

وضعیت  اجتماعی زنان و مسأله‎ی نابرابری جنسیتی

آصف مهاجر

بخش نوزدهم 

مصداقهای برجسته نابرابری جنسیتی (۲)

یکی از مسایل مرتبط به زنان و نابرابریهای جنسیتی که جزو مصداق خیلی مهم نابرابری جنسیتی قرار میگیرد، عدم امنیت شغلی و دست مزد مناسب است. بسیاری از شرکت ها و بخشهای خصوصی در استخدام کارمند و لغو قرارداد، زنان را به دلیل مسایل زایمان بیشتر صدمه میزند و چون زنان به خاطر زایمان به رخصتیهای بیشتر نیاز دارند، این امر را به سود شان نمیبیینند. زنان به خاطر مسوولیت بارداری و نگهداری از کودک، به جای حمایت به نحوی قربانی میشود.

هرچند در برخی از کشورها قوانین در حمایت از زنان به خصوص مسألهی بارداری و زایمانشان وضع کرده اند که باعث سهولت برای زنان شده است، اما در خیلی از کشورهای دیگر زنان از این بابت رنج میبرند. مسألهی مهمتر این است که زنان با کار مشابهی که با مردها انجام میدهند، مزد مساوی دریافت نمیکنند، این یکی از مصداقهای نابرابری جنسیتی است. اگر اصل عدالت و انصاف رعایت شود، باید دستمزد بر اساس کار و نوعیت کار تعیین شود، بدون آن که مسألهی جنسیت لحاظ شود. این موضوع در نوبتهای قبلی به نحوی بحث شد؛ اما مسألهی مهم تر در خصوص استخدام رویکرد ابزاری به لطافت زنان است. بسیاری از شرکتها، بخشهای خصوصی و رسانهها، بیشتر زنان به عنوان منشی و شعبه پذیرش و معلومات با دستمزدهای پایین استخدام میکنند. انگیزه این کار بیشتر جلب مشتری است، آنچه که در این موضوع قابل ملاحظه است، ظرافت اخلاقی قضیه است؛ چون باری سود و کسب منعفت بیشتر، شرکتها لطافت زنان را ابزار قرار میدهند تا زنان زیبا رخ را استخدام کنند که این جا حق خیلی از زنان دیگر که ممکن شایستگی داشته باشند، از ما نظر شکل و چهره جذاب نباشند، ضایع میشود و مورد حق تلفی قرار میگیرند.

با این وجود، این مسایل در درازمدت برای جامعه مضر است؛ چون در روند پیشرفت و توسعه جامعه اخلال ایجاد می شود. ماشین توسعه فقط نیازمند نیروی توانمند انسانی است، بدون این که جنسیت و مسایل دیگر را در نظر بگیریم. ماشین توسعه با نیروی انسانی لایق و شایسته میچرخد، بنابراین دولت و بخشهای خصوصی در استخدام کارمند فقط با رعایت اصل توانمندی و شایستهسالاری است که قادر به سرعت روند توسعه خواهند شد.

در جامعهی ما نیز هنوز اصل شایستهسالاری در استخدام جا نیافتاده است، این مسأله هم برای زنان چالش است و هم برای مردها، اما اقداماتی در این اواخر صورت گرفته تا افراد بر اساس اصول و اصل شایستهسالاری استخدام شوند. این گونه است که جامعه به سمت شایستهسالاری پیش خواهد رفت و هم تلاش میکنند تا قابلیتهای شان را ترقی دهند تا بتوانند در جامعه صاحب شغل و کار شوند. اگر این روند در جامعه شکل نگیرد، امکان عمومی برای توسعهیافتگی شکل نخواهد گرفت. بنابراین برای تغییر وضعیت نیازمند یک اصلاحات همه جانبه ایم تا وضعیت تغییر کند. با توجه به اینکه کشور ما سالها درگیر خشونت بوده است، نهادهای ملی یا شدیداً آسیب دیدند یا کاملاً از بین رفتند، اکنون اما همه چیز از نو شروع شده است و خیلی وقت خواهد گرفت تا از نارساییهای موجود بیرون شویم، اما به هر صورت، اقدام و تدابیر رای تغییر خیلی فوری است.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید