روزنامه اصلاح

وزارت معارف: روند استخدام۱۱هزار معلم ریزرف در رشته‌های مورد نیاز جریان دارد

  محمد میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف روز گذشته در برنامه‌ی”حسابدهی حکومت به ملت”، گفت: در سال جاری ۲۰هزار معلم دوزاده پاس از طریق برنامه‌ی داخل خدمت در مراکز تربیه‌ی معلم به درجه‌ی چهارده پاس ارتقا می یابند و ۲۰ هزار معلم چهارده پاس نیز، برای فراگیری تحصیلات در مقطع لیسانس، به پوهنتون ها معرفی می شوند.

وی افزود که تا پنج سال آینده تمامی معلمان غیر مسلکی، مطابق معیارهای وزارت معارف ارتقای ظرفیت می یابند و برای رفع کمبود معلم، روند استخدام ۱۱هزار معلم ریزرف در رشته های مورد نیاز، جریان دارد.

سرپرست وزارت معارف همچنان گفت که درجریان امسال ۱۴۰ مکتب ارتقا داده می شوند و ۱۱۷۰ صنف آموزش محلی وتسریعی، جهت سهولت دسترسی دانش آموزان به خدمات تعلیمی، در بخش های دوردست کشور ایجاد می گردد.

آقای بلخی گفت: برای ۲۰۰هزار تن از افراد واجد شرایط به شمول زنان، کوچی ها و کارکنان خدماتی ادارات دولتی که از نعمت سواد محروم اند، ۱۱هزار کورس سواد آموزی و برای ۱۰هزار تن دیگر، برنامه‌ی سواد آموزی حرفه‌یی تدویر می گردد.

در همین حال، ۲۷۰۰ مکتب از سوی وزارت انکشاف دهات و ۳۰۰ مکتب از طریق وزارت شهرسازی واراضی، اعمار می گردد.

همچنان ۵۰۰ مکتب ترمیم و بازسازی، ۱۲۹۰ مکتب با لابراتوار وکمپیوتر تجهیز و ۲۰۰ مکتب از سوی وزارت مخابرات، به انترنت وصل خواهند شد.

آقای بلخی گفت که به منظور رفع کمبود کتاب های درسی در سال ۱۳۹۸، پنجاه میلیون جلد کتاب درسی چاپ شده وبه دسترس دانش آموزان قرار می گیرد. همچنان روند توزیع ۲.۲ میلیون جلد کتاب درسی برای دانش آموزان مراکز تعلیمی نیز آغاز می شود.

طرح خودگردان ساختن مکاتب، طرح درجه بندی شاگردان و طرح بهبود جایگاه معلم از میان طرح‌ های تازه‌ای اند که وزارت معارف برای رسیدن به هدف تعلمیات عصری و به‌روز، روی آن کار می کند.

افزون بر این ها، امضای دوتفاهمنامه‌ی بزرگ به ارزش ۳۳۴ میلیون دالر امریکایی جهت بهبود وضعیت معارف کشور با نهادهای بین المللی؛ امضای ۱۰۷ تفاهمنامه با سایر موسسات همکار و۴۷ تفاهمنامه با ادارات دولتی به هدف شمولیت اطفال محروم از تعلیم وتربیه وارتقای کیفیت معارف، باز شدن دروازه های ۵۰۰ مکتب مسدود در نتیجه‌ی دخیل ساختن مردم به معارف، فراهم سازی زمینه‌ی دسترسی آسان به تعلیم وتربیه برای ۱۹۷ هزار شاگرد از طریق ۷ هزار صنف آموزش محلی، فراغت ۱۹۷ هزار سواد آموز از کورس های سواد آموزی و ارتقای ظرفیت ۲۰ هزار معلم تا مقطع چهارده پاس؛ از دست آوردهای عمده‌ی وزارت معارف در سال ۱۳۹۷ می باشد.

سرپرست وزارت معارف اصلاحات بنیادی در ساختار این وزارت را از اهداف کلیدی دهه‌ی معارف عنوان کرد وگفت: طرح دهه‌ی معارف بر اساس پیشنهاد وزارت معارف از طرف رییس جمهور کشور مورد تایید قرار گرفته است و در سال ۱۳۹۸ تعلیمی سند استراتیژی ده ساله‌ی معارف به هدف تسهیل و تطبیق عملی ماموریت ومسوولیت های وزارت معارف به نیازهای شاگردان، سواد آموزان، معلمان، بهبود نصاب تعلیمی و ارتقای نقش مکاتب، طرح وتطبیق می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید