روزنامه اصلاح

وزارت اطلاعات و فرهنگ در کارزار آگاهی عامه پیرامون مصئونیت غذا و دارو همکاری می کند

عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید که این وزارت در کارزار آگاهی دهی پیرامون مصئونیت غذا و دارو همکاری می کند.
به گزار آژانس باختر، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی با داکترخدیجه آرین، معین ادارۀ ملی دارو و مصئونیت غذایی افغانستان، ازهمکاری این وزارت در راستای آگاهی دهی پیرامون مصئونیت غذایی اطمینان داد.
در این نشست، معین ادارۀ ملی دارو و مصئونیت غذایی افغانستان، در راستای نشر برنامه های آگاهی عامه و پیام های این اداره از طریق رسانه های دولتی خواهان همکاری معینیت امور نشرات و زارت اطلاعات و فرهنگ شد .
همچنان، در این نشست در رابطه به امضای یک تفاهمنامه و تدوین رهنمود ملی مصئونیت دارو و غذا، میان معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ و ادارۀ ملی دارو و مصئونیت غذایی افغانستان بحث صورت گرفت .

معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، ازهمکاری این وزارت درنشر پیام های آگاهی بخش از طریق رسانه های دولتی اطمینان داد و آمادگی اش را به خاطر امضای تفاهمنامه نیز ابراز کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید