روزنامه اصلاح

والی نیمروز: با تکمیل ‌شدن کار اعـمار بند کـمال‌خـان مشکل کمبود آب در نیمروز برطرف می‌شود

نیمروز از لحاظ مساحت از جمله‌ی ولایت های بزرگ افغانستان است؛ اما از نظر رشد، انکشاف، میزان تعلیم و تحصیل و زنده گی مردم در درجه سوم قرار دارد. در رابطه به اوضاع امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین پیرامون ساخت و سازها و تطبیق پروژه‌های عمرانی صحبتی داشته باشم با سید ولی سلطان والی ولایت نمیروز.

پوهندوی دکتور سیدولی سلطان والی ولایت نیمروز وضعیت عمومی این ولایت را چنین توضیح نموده گفت: وضعیت عمومی نیمروز به لطف خداوند در مقایسه با بسیاری از ولایات کشور بسیار خوب است، یعنی از لحاظ امنیتی هیچگونه مشکل جدی وجود ندارد. اوضاع کاملاً نورمال است. دشمنان مردم در این ولایت آنقدر توان ندارند که باعث به چالش کشیدن امنیت گردند، گاهگاهی که در گروپ های متفرق چند نفره به هدف متشنج ساختن وضعیت بر برخی از پوسته ها حمله می کنند، چنان با مقاومت نیروهای دلیر امنیتی مواجه می‎شوند که به زودترین فرصت پا به فرار می گذارند. بناً مردم نیمروز به گونه‌ی عادی مصروف کار و زندگی خود استند و دشمن در این ولایت حضور گسترده ندارد.

والی نیمروز در پاسخ پرسشی که روزانه چه تعداد افغان ها از ایران از طریق مرز نیمروز به کشور عودت می کنند و چه تعداد رد مرز می شوند و تدابیر و سهولت هایی را که دولت برای ورود هموطنان ما به خاک کشور اتخاذ کرده چه می باشد؟ چنین گفت: شهر زرنج، سرحد نزدیک با کشور ایران دارد، یعنی در زابلستان خط سرحدی است که روزانه حدود هفت صد تا یکهزار و دوصد تن از هموطنان ما از ایران وارد افغانستان یعنی ولایت نیمروز می شوند که این تعداد شامل مهاجران رد مرز شده، همچنان افراد و اشخاصی که به خاطر تداوی، گرفتن ویزه یا پاسپورت به ایران رفته اند می‎باشد.

پوهندوی سید ولی سلطان گفت: برای مهاجرانی که رد مرز می‎شوند تدابیر قبلی وجود دارد، یعنی کمپ مهاجران ساخته شده که حدود چهل و هشت ساعت از آنها مراقبت صورت می گیرد، بعداً موسسه I.O.M و موسسات دیگر کمک کننده به مهاجران کمک هایی مانند: مواد غذایی وغیر غذایی، البسه … و همچنان برنامه آگاهی دهی برای مصؤون بودن از خطرات ماین در سرحد را انجام میدهند. بناً تا زمانی که عودت کنندگان در کمپ استند تمام کمک های ضروری برای شان صورت می گیرد و بعداز چهل و هشت ساعت به ولایت های مربوطه شان انتقال داده می شوند.

از آنجایی که ولایت نیمروز هم مرز با جمهوری اسلامی ایران است، این ولایت به بندرگاهی برای عبور جوانان جویای کار به ایران مبدل شده است. جوانان افغان به منظور کسب و کار از طریق مرز ولایت نیمروز به ایران سفر می کنند. اما شماری از جوانان علاوه از اینکه در ایران صاحب کار و روزگار نمی شوند، بل معتاد و دست خالی دوباره به وطن بر می گردند و بیشتر شان در ولایت نیمروز بود و باش دارند که مشکلات زیاد اجتماعی را به بار آورده اند.

والی نیمروز در این مورد گفت: متأسفانه در میان افغان هایی که از ایران به کشور بر می گردند، شماری معتادان نیز وجود دارد که مشکلات زیاد اجتماعی را در سطح ولایت نیمروز ایجاد کرده اند.

  والی نیمروز افزود: این معتادان با نیرو و صحت از افغانستان به ایران رفته اند که در آنجا بنابر عواملی معتاد شده اند و جمهوری اسلامی ایران به جای تداوی، آنها را از ایران اخراج می کند، با وجودی که در ولایت نیمروز دو مرکز تداوی برای معتادان وجود دارد؛ اما با این سیل وسیعی از بازگشت کننده گان معتاد، مراکز تداوی ما متأسفانه جوابگو نیست، ما این مسأله را با رهبری وزارت صحت عامه شریک ساختیم که در صورت امکان یک مرکز بزرگ تری با امکانات بیشتر برای معتادان ایجاد گردد تا از این معضله نجات یابیم.

وی همچنان گفت: با وجودی که موسسات خیریه در ولایت نیمروز فعال استند و مریضان را از لحاظ صحی، از لحاظ مادی و هم از لحاظ انتقالات کمک و همکاری می نمایند، اما این کمک ها بسنده نیست، بناً در نظر است به ارزش شصت هزار یورو به زودترین موقع یک مرکز دیگر برای مهاجرین اعمار گردد.

داکتر سیدولی سلطان، در زمینه‎ی بازسازی، اشتغال زایی و حضور زنان در ولایت نیمروز چنین گفت: از آنجایی که ولایت نیمروز یکی از ولایت های دور افتاده می باشد، متأسفانه از مجموع کارهای بازسازی که در افغانستان صورت گرفته بهره‌ی اندکی برده است. اما خوشبختانه در این اواخر آهنگ رشد پروژه های انکشافی بسیار سریع شده، چنانی که آب آشامیدنی صحی برای مردم زرنج بر اساس هدایت رییس صاحب جمهور آماده گردیده است. آب آشامیدنی از فاصله‌ی پنجاه کیلومتر دورتر از شهر تهیه شده و توسط شبکه آبرسانی به شهر زرنج انتقال می یابد.

والی نیمروز گفت: بنابر توجه شخص رییس جمهور، یک بندر خشکه به امتداد راه چابهار در ولایت نیمروز احداث می گردد که این بندر شهر زرنج را به یک شهر تجارتی وترانزیتی مبدل خواهد ساخت.

وی افزود: راه چابهار که چندی قبل توسط محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور افتتاح گردید، زمینه های خوبی را به این ولایت به ارمغان آورد، زیرا تمام اموال تجارتی از راه چابهار وارد کشور می شود و به شکل ترانزیت به کشورهای آسیای میانه انتقال می یابد. همچنان اموال تجارتی از کشورهای آسیای میانه از طریق خاک افغانستان به کشورهای عربی، ایران، هندوستان و آسیای جنوبی از ولایت نیمروز صورت خواهد گرفت که این یک درونمای خوب اشتغال زایی برای مردم نیمروز می‎باشد.

وی همچنان گفت: بند کمال خان در ولایت نیمروز در حال اعمار می باشد که از ظرفیت بسیار بلند ذخیره‌ی آب برخوردار است و به مشکلات ناشی از خشکسالی های سال های اخیر خاتمه خواهد داد. با اعمار بند کمال خان، سطح زراعت و مالداری افزایش خواهد یافت، از خطرات سیل جلوگیری شده و از آب استفاده بهینه صورت می گیرد. 

والی نیمروز افزود: حضور زنان در ادارات نیمروز و مشارکت آنان در عرصه های اجتماعی خیلی ها پر رنگ و چشمگیر است. 

وی در زمینه‌ی تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی چنین گفت: وضعیت تحصیلات و تعلیم و تربیه در ولایت نیمروز رو به بهبود است، چنانیکه از حدود یک صد هزار متعلم مکتب، سی و پنج درصد آن را قشر اناث تشکیل می دهد. همچنان یک باب دارالمعلمین در اینجا فعال می باشد که هشتاد درصد دانشجویان آنرا خانم ها تشکیل می دهند. یک پوهنتون تازه ایجاد شده در ولایت نیمروز فعال است بنام پوهنتون تعلیم و تربیه که دارای یک دانشکده می‎باشد و محصلان آن فعلاً وارد صنف دوم شده اند و بر اساس هدایت رییس جمهور دو فاکولته دیگر (زراعت واقتصاد) در چوکات همین پوهنتون به زودی ایجاد خواهد شد، چنانیکه یکصد جریب زمین برای این پوهنتون اختصاص داده شده و سنگ تهداب آن توسط شخص رییس جمهور گذاشته شد. همچنان یک پوهنتون خصوصی بنام بارک نیز در ولایت نیمروز فعال است. داکتر سیدولی سلطان، در مورد چالش ها و پرابلم هایی که بر سر راه مردم ولایت نیمروز قرار دارد چنین توضیح داد: جنگ های چندین ساله همه ولایت های کشور ما را پرچالش ساخته است، اما چالش های عمده‌ای که ولایت نیمروز به آن مواجه است نبود کار واشتغال می باشد. زیرافعالیت سکتور خصوصی در ولایت نمیروز کمرنگ است و به همین دلیل سطح کار و اشتغال در این ولایت بسیار پایین است. همچنان مشکل دیگر این ولایت کمبود آب آشامیدنی است که اکثر ولسوالی های این ولایت آب آشامیدنی صحی ندارند. بناً در ولسوالی ها با تانکر آب انتقال داده می‎شود و به مردم توزیع می گردد. از انجایی که آب ولسوالی های متذکره شور است بناً حفرچاه ها نیز نتیجه نمی دهد، از همین جهت خشکسالی های چندین ساله مردم این ولسوالی ها را تهدید کرده و مهاجرت های اجباری را متحمل شده اند.

وی افزود: اکنون تلاش داریم شبکه های آب رسانی را در ولسوالی ها وسعت ببخشیم، هم اکنون برنامه آبرسانی و برق رسانی روی دست  است. خوشبختانه آنچه خداوند (ج) به ولایت نیمروز ارزانی داشته آفتاب می باشد، ما دستگاه برق سولری را برای ولسوالی ها در نظر گرفته ایم که تا فعلاً در دو ولسوالی افتتاح شده است و مردم تمام ضروریات شان را از ناحیه برق مرفوع می سازند که ان شاءالله در ولسوالی های دیگر نیز این برنامه عملی خواهد شد.

همچنان در قسمت ولسوالی چخانسور یک بند آبگردان در حال اعمار است که آب مورد نیاز باشندگان این ولسوالی را فراهم خواهد کرد.

 والی نیمروز در ارتباط به چالش های تعلیم و تربیه گفت: در سطح تعلیم و تربیه چالش فراوان وجود دارد، هم اکنون حدود هفتاد مکتب ما تعمیر ندارد، شاگردان در فضای آزاد مصروف فراگیری آموزش استند، مشکلات در بخش کتب درسی نیز موجود است و صدها مشکل خورد و کوچک دیگر وجود دارد که ما در تلاش هستیم راه حل منطقی و مؤثر برای حل این مشکلات و چالش ها پیدا نماییم.

سهیلا کبیر

ممکن است شما دوست داشته باشید