روزنامه اصلاح

همه با هم علیه افراطیت بایستیم

ترور عالمان دینی پیرو خط اعتدال نشاندهنده ی تشدید رویارویی دو رویکرد افراطی واعتدالی از دین است. این رویارویی بیش از هر زمانی خونین ومرگبار شده است. در تداوم سلسله این رویارویی اینبار مولوی محمد ایاز نیازی، استاد دانشگاه، خطیب و امام مسجد وزیر محمد اکبر خان در ناحیه ی دهم شهر کابل هدف قرار گرفته وبه شمول یک تن دیگر شهید وتعداد دیگر از شهروندان زخمی شدند.

مولوی محمد ایاز نیازی در حقیقت نماینده ی تفکر اعتدالی از دین وشریعت بود و او نه تنها مبلغ شریعت بر اساس الگوی مذهب حنفی بود که ” عقل گرایی ” و ” اعتدال “، از خصیصه های برجسته وبارز آن است بل او از دانشگاه الاظهر شریف فراغت به دست آورده بود که نماینده ی تفکر اعتدالی در دنیای اسلام می باشد و علیه افراطیت و قرائت افراطی از دین قرار دارد. از این پیشتر هم عالمان دینی زیادی ترور و به شهادت رسانده شده که مهمترین خصیصه ی آن ها مخالفت با افراطیت و داشتن تفکر اعتدالی بوده است.

این در حالی است که خصیصه ی مشترک آن گروه هایی که دست به خشونت می زنند وجریان خونریزی و تروریزم ودهشتگری را پیشه ی خود ساخته و روز تا روز نه تنها در افغانستان تعداد بیشتری از شهروندان را به شهادت می رسانند و یا زخمی می کنند؛ بلکه در پشت هر کنش هراس افگنانه سطح جهان دست این گروه ها قرار دارد؛ افراطیت و تفکر افراطی است همه ی این گروه ها به یک چیز فکر می کنند و یک رویه را در پیش گرفته اند و آن تحقق اهداف ورسیدن به آرزو های شان از طریق دست زدن به خشونت و به کار گیری ابزار کشتار  و به راه اندازی خشونت. گروه های افراطی وخشونت ورز عالمان دینی پیرو خط اعتدال را آز آن حیث به قتل می رسانند که آنان را مانع تحقق اهداف خود شان می پندارند و مزاحم خویش در میان افکار عمومی فکر می کنند.

این همه این ضرورت را مطرح می کند که همه در برابر تفکرات ومنش های افراطی باید ایستاده شویم وعلیه روند ها وجریانات افراطی مبارزه کنیم. چون این گروه ها برای آبنده ی کشور و مردم ما تهدید بس بزرگ می باشند و باعث بروز مشکلات ویرانگری برای افغانستان می گردند. این گروه نه تنها خود به کشتار شهروندان وویرانگری کشور وتخریب  زیربناها  در افغانستان می پردازند؛ بلکه آنان با گروه های افراطی منطقه وجهان رابطه اعتقادی و ارزشی داشته و برای آنان در مناطفی که به نحوی آنجا ها نفود دارند زمینه ی کنشگری هراس افگنانه را فراهم اورده است. و در حال حاضر بیست گروه تروریستی به نحوی در قلمروی  مربوط به افغانستان فعال اند که تعداد آن ها مربوط به کشور های دیگر می شود ودلیل حضور وفعالیت آن ها در افغانستان بستر سازی گروه های افراطی برای شان بستر ساری کرده اند.

امری که مبارزه در این گروه ها را لازم و ضرور می سازد. وایجاب می کند که همه ی مردم افغانستان با هم به صورت متحد در برابر تفکر افراطی وگروه های افراطگرا بایستند وعلیه ان ها مبارزه کنند. دولت در حال حاضر در محور این مبارزه قرار دارد و نیاز است که همه ی جریانات سیاسی و نیرو های فعال مردمی کار و تلاش مشترکی را در برابر این روند های افراط وضد اعتدال آغاز و به گونه ی مشترک این پدیده های مخالف تفکر و روند اعتدال را از بستر حیات جامعه به دور بریزند.

ما اگر نتوانیم از تفکر اعتدالی اسلامی دفاع و از قرائت میانه از دین وشریعت پاسداری وحراست کنیم این گروه های افراطی که معمولا با استخبارات بیرونی پیوند می رسانند و بر بنیاد منافع انان و منافع بیگانه گان علیه کشور و مردم خود سال ها است که جنگ می کنند، بی تردید خون های زیادی از شهروندان کشور را بر زمین خواهند ریخت وکشور را بیش از گذشته ویران خواهند کرد ومانع رشد ترقی وپیشرفت کشور خواهند گردید. اگر به ابن گروه ها بیش از این میدان داده شود دیری نه خواهد بود که جنگ های فرقه یی در میان جامعه ی معتدله ی اسلامی و ” امت وسط ” محمدی را به راه اندازند وبرای رسیدن به اهداف شان چه مصایبی را که متوجه جامعه ی افغانی بکنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید