روزنامه اصلاح

 همصدایی ایجاد کنید

شرایط حاکم بر کشور و جامعه‌ی افغانی نیازمند همصدایی قشر سیاسی در حوزه‌ی جمهوری است. انتشار ویروس کرونا و نیاز رسیدگی به عواقب و پیامد های ناشی از آن، بالا گرفتن سطح خشونت ها از سوی گروه طالبان و سایر مخالفان مسلح نظام وگسترش دامنه‌ی نا امنی ها، مشکلات و چالش های فزاینده‌ی اقتصادی و التزام به  جاری نگه داشتن تلاش ها برای به نتیجه رسیدن روند صلح و…، همه وهمه ضرورت همصدایی قشر سیاسی در حوزه ی جمهوری و حامیان قانون اساسی را بیش از هر زمانی  مطرح ساخته است. محمد اشرف غنی، رییس جمهور در روز های اخیر برای بار چندم از این تعداد سیاستگران، جریانات و احزاب بیرون از حکومت خواست که در کنار حکومت قرار گرفته و حکومت را در مدیریت اوضاع دشوار کنونی و رسیدگی به این امور مدد رسانند.

این از آن جهت است که بدون همصدایی و همکاری قشر سیاسی، احزاب و جریانات همسو با حوزه ی جمهوری با حکومت بسیار دشوار می نماید که بتوان به اوضاع به گونه ی درست رسیدگی کرد و به صورت موفقانه با مشکلات و چالش ها مقابله و شرایط را به طور دلخواه و به سوی پیروزی مدیریت کرد.

نیاز است که همه گی دست به هم داده و توان هم را یکجا ساخته و همسو با هم به جنگ مشکلات باید رفت. قشر سیاسی حوزه ی جمهوری باید همراه با حکومت مشکلات برخاسته از انتشار و شیوع ویروس کرونا را از دوش شهروندان بر دارد. برای مقابله با موج نا امنی برخاسته از تحرکات گروه های مسلح مخالف وگروه طالبان و حمایت از نیرو های ملی امنیتی و دفاعی وتلاش حکومت در راستای تحکیم ثبات و امنیت، نا امنی را مهار وتحرکات نا امن کننده را ناکام سازد. با مشکلات اقتصادی موجود که در این روز ها و پس از شیوع و یروس کرونا بیشتر از پیش هم شده است باید دست وپنجه نرم کرد و برای رهایی شهروندان گرفتار آمده در دام این مشکلات با حکومت که این روز ها سخت تلاش و تقلا دارد همکاری کرد.

سر انجام روند صلح که پس از امضای موافقتنامه ی صلح میان امریکاییان وگروه طالبان وارد مرحله‌ی تازه ی گردیده است و قرار است در روز های آینده گفتگو های بین الافغانی آغاز شود، نیاز است که با همصدایی همه ی قشر سیاسی حوزه ی جمهوری به پیش برده شده وآنگونه که هیئت همه شمولی مذاکره کننده از سوی حکومت تعیین شده است نیاز است تا سایر موضوعات و مسایل مربوط به روند صلح همچنان با مشارکت و همکاری همه ی حامیان قانون اساسی و سیاستگران حوزه ی جمهوری به پیش برده شده و با مساعی مشترک همه صلح در افغانستان ارمغان مردم افغانستان شود.

با این وصف نیاز است تا همه ی این سیاستگران و احزاب و جریانات به شمول آن سیاستگرانی که پیش از این و در دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در تکت های مختلف گرد آمده بودند در کنار حکومت ایستاد شوند و نقش سازنده ی خود شان را در زمینه های فوق به سود مردم افغانستان بازی کنند. در حال حاضر دوره انتخابات و مبارزات انتخاباتی به سر آمده است و اینک زمان آن است که همه در محور حکومت منتخب گرد هم آیند و همه ی نیرو های سیاسی و فکری که نقطه ی جمع شان حمایت از قانون اساسی و ارزش های نوین و حفاظت از نظام جمهوری است؛ در ایجاد حکومت نیرومند و قوی همکاری کنند.

اکنون که حکومت برای پنج روز و به هدف ایجاد فرصت برای اینکه تلاش های بزرگان کشور به نتیجه ی مطلوب منتهی شود، دست از تعیینات برداشته وگفته است که چشم انتظار سیاستگرانی است که در زمان انتخابات در تیم های انتخاباتی تنظیم بودند به شمول اعضای تیم ثبات وهمگرایی است که در حکومت شامل شوند، زمان مناسبی است که همه ی سیاستگران حوزه ی جمهوری تلاش کنند و صف واحدی را شکل دهند و توان های خود شان با توان حکومت یکجا تنظیم کنند. به این صورت واز این راه ظرفیت کلانی شکل خواهد گرفت و قدرت بزرگی برای حل مشکلات یاد شده به وجود آمده و باعث حل چالش های موجود خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید