روزنامه اصلاح

همزمان با آغاز گفتگوهای میان افغان ها آتش بس شود

این خیلی مهم است که شهروندان افغانستان اثرات گفتگو های صلح را در روند زنده گی روزمره ی خویش احساس کنند؛ و این زمانی ممکن است که همزمان با آغاز گفتگو های میان افغان ها آتش بس سراسری و دایمی برقرار شود. و پس از ان هیچ خونی بر زمین نه ریزد.

گفتگو های میان افغان ها و دیدار مستقیم دولت افغانستان و گروه طالبان بیش از هر زمانی ممکن و میسر گردیده است واکنون به نظر می رسد که در آینده ی نزدیک این دیدار به وقوع بپیوندد. رسانه ها به نقل از وزیر امور خارجه ی کشور شاهی قطر اعلام کرده اند که او گفته است دولت افغانستان دستکم با برگزاری نشست مقدماتی مربوط به مذاکرات بین الافغانی در این کشور موافقه کرده است. سخنگویان دولت افغانستان نیز تایید کرده اند که فضا اکنون برای برگزاری نشست میان افغان ها در حال آماده شدن است. و اما در عین حال گفته اند که زمان و همچنان جای برگزاری این نشست هنوز تعیین نه گردیده.

با این هم و اما آنگونه که انتظار می رفت در میزان خشونت ها کاهش نیامده و بر خلاف آنچه که از آتش بس غیر اعلام شده و ضرورت پایین نگهداشتن سطح و میزان خشونت سخن زده می شد انگونه که منابعی در نهاد های ملی امنیتی و دفاعی کشور اعلام کردخ اند گروه طالبان همچنان به خشونت ورزی ادامه داده و جنگجویان این گروه حتا در همین روز های اخیر هم در ولایات مختلف دست به خشونت برده و به حملات شان بالای اهداف دولتی ادامه داده و باعث خونریری و شهادت و جراحت شهروندان کشور و نیروهای ملی امنیتی و دفاعی گردیده اند.

این می تواند بر روند صلح و گفتگو هایی که قرار است زیر عنوان گفتگو های میان افغان ها در اینده ی نزدیک برگزار شود اثرات منفی بگذارد. میتواند اعتماد لرزان موجود را آسیب برساند و امید های شهروندان کشور را متاثر بسازد. زیرا بیشتر شدن خشونت ورزی از سوی گروه طالبان به هر دلیلی که صورت بگیرد به این معنا تعبیر می گردد که این گروه در زمینه ی حل مشکلات از طریق گفتگو و مطابق یک عملیه ی سیاسی باور و تعهد نه دارند و این می تواند بر اعتماد موجود آسیب بزند.

نیاز است که هر طور شده این گروه دست از خون ریزی و خشونت بردارد و نه باید میزان خشونت ها را بیشتر بسازد. آن کشور هایی که در راستای زمینه سازی برای آغاز گفتگو های میان افغان ها کار می کنند و در راس ایالات متحده ی امریکا که با این گروه توافقنامه ی صلح امضا کرده است و دیگر کشور های دارای نفوذ و رسوخ کلام بر این گروه باید از این گروه بخواهند که از افزایش خشونت پرهیز کنند تا زمینه برای تحکیم آتش بس همزمان با آغاز گفتگو های میان افغان ها فراهم گردد و پس از آنکه این سلسله گفتگو ها آغاز گردید دیگر نه باید حتا یک فیر هم در قلمروی کشور صورت بگیرد.

این از آن جهت که شهروندان اثرات گفتگو های صلح را در روند زنده گی خود احساس کنند و شرایط برای گذار از وضعیت نا هنجار کنونی به سوی فردای بهتر مهیا شود. فرایند های مربوط به امنیت، اقتصاد و اجتماع به سمت رونق گیری در حرکت شود. زنده گی از نو رونق بگیرد و تحرک اقتصادی ایجاد شود و فقر و فلاکت رو به کاهش بگدارد و حکومتداری و ارایه ی خدمات اساسی بهتر برای شهروندان رونق یابد و زنده گی به سمت مثبت انکشاف کند.

این همه زمانی میسر میگردد که خشونت ها صفر شود و آتش بس دایمی و سراسری به میان آید. دولت افغانستان پیش از این و بار ها طالب برقراری آتش بس شده است. نیاز است که گروه طالبان هم این مهم را در نظر بگیرد و به آتش بس من حیث یک ضرورت مبرم در به نتیجه رسیدن گفتگو ها و ازدیاد موثریت آن و بیشتر شدن میزان باور و اعتماد بر روند جاری صلح متعهد شوند و دست از خونریزی بردارند و خشونت ها را صفر کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید