روزنامه اصلاح

نقض قطعنامه‎ی کمیته‎ی ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد از سوی پاکستان

  چندی پیش رسانه ها به نقل از سخنگویان گروه طالبان گزارش داده بودند که به روز دوشنبه ی هفته ی جاری یک هیئت نه نفره ی این گروه به پاکستان سفر مینمایند وقرار است این هیئت با عمران خان، صدر اعظم این کشور ملاقات نماید. گر چند در آخرین لحظاتی که این سرمقاله نگارش می یافت برخی رسانه خبر لغو این نشست را گزارش کردند.

    وزارت امور خارجه ی کشور دعوت عمران خان از هیئت گروه طالبان وسفر این هیئت به پاکستان را نقض قطعنامه ی کمیته ی ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد دانسته ورسما از پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت نموده است. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت روز گذشته به رسانه ها گفته که اعضای هیئت طالبان که قرار است به پاکستان سفر وبا عمران خان دیدار نمایند، مشمول فهرست سیاه سازمان ملل متحد بوده و اجازه ی سفر به کشور های دیگر را ندارند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان با دعوت ازین تعداد اعضای گروه طالبان قطعنامه ی کمیته ی ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد را نقض نموده است. براساس گفته های آقای احمدی پیش ازین هر گاه ضرورت می افتاد آن اعضای گروه طالبان که در فهرست سیاه سازمان ملل متحد شامل اند به کشور های دیگر سفر نمایند از شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه گرفته می شد ونماینده گان این گروه با موافقه ی این سازمان می توانستند به کشور دیگری سفر کنند. اما به قول آقای احمدی در مورد سفر این هیئت طالبان از شورای امنیت این سازمان اجازه گرفته نشده ورهبری حکومت پاکستان بدون مجوز سازمان ملل متحد ازین هیئت دعوت سفر به پاکستان را نموده است.با آنکه رهبران وفرماندهان عالیرتبه ی گروه طالبان در طول مدت زمانی هیجده سال گذشته در پاکستان حضور گسترده ی داشته ودر قالب شورای های کویته، پیشاور ومیرانشاه و…، مصروف فعالیت های تخریبی وسوق واداره ی جنگجویان این گروه در افغانستان بوده اند؛ اما دعوت از هیئت این گروه برای سفر به این کشور وملاقات با عالی رتبه ترین مقام رسمی دولتی این کشور بی پیشینه وبه خاطر اهدافی ارزیابی میگردد وآن اینکه پاکستان که مدعی است در پاسخ به خواسته ی دولت های افغانستان وایالات متحده ی امریکا اعضای گروه طالبان را به میز مذاکره حاضر گردانیده؛ با دعوت از هیئت این گروه برای سفر به پاکستان که از کشور شاهی قطر به این کشور صورت خواهد گرفت، در حقیقت در پی رسمیت بخشیدن واعتبار دهی به این گروه بوده وقصد دارد که این گروه را در حد یک حکومت موازی با دولت افغانستان ارتقا دهد.

    پاکستان که از جمله ی سه کشوری است که در زمان حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان این گروه را به عنوان دولت ونماینده ی افغانستان به رسمیت می شناخت ودر مدت بیش از یک ونیم دهه ی اخیر به اعضا وفرماندهان این گروه در خاک خود پناه داده واز این گروه در خرابکاری وهراس افگنی در داخل قلمروی کشور ما حمایت مینمود وهمه ی امکانات لازم را برای این گروه فراهم کرده بوده تا جنگ وخشونت در افغانستان را از داخل خاک پاکستان سوق واداره نموده وبه عنوان عقبه ی جبهه ی گروه طالبان عمل کرده است وانواع حمایت های مورد نیاز ازین گروه را به سر رسانده است؛ اینک شدیدا تلاش می ورزد که از این گروه قباحت زدایی نموده وبرایش رسمیت واعتبار بین المللی کسب نماید. باور تحلیلگران اوضاع بین الملل بر این است که دولت پاکستان نقش برجسته ی در تغییر موضع دولت فدراتیف روسیه در برخورد با گروه طالبان داشته است ودر حال حاضر نیز رهبری این کشور تلاش میورزد که گروه طالبان را از وضعیت فعلی که مورد تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد است بیرون کرده وبه عنوان یک نیروی مشروع که گویا در برابر تهاجم بیرونی مبارزه میکنند جا بزند وبه نفع این گروه لابی کنند وبگویند که این گروه به همه ی قواعد بین المللی متعهد اند وبه آن ها احترام میکنند.

     با این وصف ایجاب میکند که سازمان ملل متحد شکایت وزارت خارجه ی کشور ما را که به نماینده گی از دولت ومردم افغانستان از نقض قطعنامه ی کمیته ۱۹۸۸ این سازمان شکایت نموده است جدی تلقی کرده ودر برابر کنش ومنش دولت پاکستان که بر خلاف تعهد این کشور در برابر فیصله ها وقطعنامه های سازمان ملل متحد وتعهد در برابر دولت افغانستان که آن را به رسمیت می شناسد وبا آن روابط دیپلماتیک داشته ودر کابل سفارت داشته وسفارت دولت افغانستان در اسلام آباد فعال است؛ اقدامات ناجایز وناروا می کند اقدام مقتضی نماید واز رهبری این کشور بخواهد که به فعالیت های خود در رسمیت بخشیدن به گروه طالبان پایان دهد. واز رهبری این کشور بخواهد که به قطعنامه ها وفیصله ها ومواضع سازمان ملل وقواعد و قوانین بین المللی احترام بگذارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید