روزنامه اصلاح

نقش بازی‌های محلی و گروهی در انتشار کرونا

در روزهای قرنطینه و بیکاری، جوانان بیشتر مشغول بازی ها و ورزشهای دسته جمعی و گروهی هستند. بیشتر این بازی ها که در محیط های سربسته، با ابزار مشترک و توسط چندین نفر انجام می شود، خطری برای شیوع بیماری ها و کرونا به شمار می‌رود. این بازی ها شامل ورزش های فوتبال، والیبال، آب بازی‌ها، بازی های کامپیوتری و موبایلی (لَدو)، ورزش های سنتی و فرهنگی ( بزکشی، سنگسول، کتار، شیر بوز، قطعه یا پر، پرتاب سنگ و ریسمان کشی) می گردد. از نظر داکتران و متخصصان، این بازی ها یکی از عوامل شیوع ویروس کرونا و دیگر بیماری های واگیر در بین مردم به شمار می رود. اگر جوانان از انجام این بازی ها خودداری کنند، قرنطین بدون فایده است و نمی توان از انتشار کرونا جلوگیری کرد.

در این مقاله نقش بازی‌های گروهی و دسته جمعی در انتشار کرونا از نظر داکتران و متخصصان بررسی می‌شود. هدف از این مطلب، آگاه سازی جوانان از خطر بازی های گروهی در انتشار بیماری ها و خود داری از آن است. متاسفانه این روزها دیده می‌شود کسانی که بخاطر قرنطینه دست از کارکشیده یا شب و روز در محل کار و دفاتر شان قرنطینه هستند، اما مشغول بازی های گروهی و دسته جمعی هستند که قرنطینه شان بی فایده است.

بازی های گروهی؛

۱- فوتبال و والیبال: از جمله بازی های گروهی و دسته جمعی است که همزمان توسط چندین فرد انجام می‌شود. این بازی هم به دلیل ایجاد تجمع و هم به‌خاطر استفاده از توپ مشترک، در قسمت شیوع کرونا بسیار خطرناک است. داکتر قیس نیکزاد متخصص داخله عمومی می‌گوید، بازی فوتبال و والیبال یکی از عوامل انتشار کرونا است؛ چون این میکروب در سطح توپ باقی می ماند و با تماس دست به شخص سالم منتقل می‌شود. از طرف دیگر بخاطر سریع شدن تنفس بازیکنان و ایجاد تجمع نیز، ویروس منتقل می‌شود. گرچند در شهر کابل و شهرهای کلان ممنوع اعلام شده اما جوانان در داخل حویلی ها، کوچه ها، میدانی ها و تپه ها به طور گسترده این بازی را انجام می دهند. در مناطق اطراف و کوهستانی نیز جوانان بالای زمین ها و دامن تپه ها به این بازی‌ها مشغول هستند.

۲- بزکشی: این ورزش بیشتر در شمال کشور و در مناطق مرکزی افغانستان رواج دارد و با حضور صدها نفر تماشاگر و چندین ورزشکار برگزار می شود. به گفته داکتر شعبان متخصص داخله عمومی، در این بازی ورزشی نیز به خاطر استفاده مشترک بازیگران از بُز و اسپ، تشکیل تجمعات و بازی گروهی همزمان، خطر شیوع کرونا به شدت وجود دارد. گرچند تلاش‌های نیروهای امنیتی برای متوقف ساختن این بازی صورت گرفته اما گاهی وقت ها برگزار می‌شود.

۳- بازی های تلفونی و کامپیوتری: بازی های گروهی و چندین نفری کامپیوتری و موبایلی به خصوص لَدو نیز باعث انتشار ویروس می شود.  بازی کنندگان ساعت ها نفس به نفس یکدیگر این بازی را پیش می برند. داکتر قیس نیکزاد متخصص امر اض داخله در این زمینه می گوید، از انجایی که بازی کنندگان باید نزدیک هم هستند، این بازی ها سبب شیوع بیماری ها به خصوص کرونا می شود.

۴- بازی های ورزشی: پرتاب  سنگ وسنگسول، دیگر بازی های گروهی هست که سبب شیوع بیماری می شود. این روزها جوانان که بیکار هستند، بجای نشستن در خانه و مطالعه کردن، سر زمین ها و دامنه تپه ها برامده و مشغول پرتاب سنگ و سنگسول هستند. سنگسول یک نوع بازی محلی است که در مناطق مرکزی بازی می شودو همزمان با ده نفر بازی انجام می شود. انجام این بازی از یک طرف سبب تجمع شرکت کنندگان می شود و از طرف دیگر، از سنگ های مشترک استفاده می کنند که به شدت خطر شیوع کرونارا افزایش می دهد.

۵- بازی های سنتی و محلی: این بازی ها شامل کتار بازی، شیر بزو پر و … که بیشتر بین جوانان رواج دارد نیز، در انتشار کرونا نقش دارد. چون هم بازی کنندگان نزدیک هم نشسته و بازی می کنند و هم استفاده مشترک از قطعه ها سبب گسترش ویروس می شود. متاسفانه جوانان بدون توجه به ابعاد خطرناک بودن این بازی ها و ورزش ها، همیشه سرگرم آن هستند. در این بازی ها که بیشتر در خانه و به شکل نشسته انجام می شود، دانه های بازی بین بازی کنندگان همیشه به طور مشترک استفاده می شود.

۶- آب بازی: آب بازی ها  به خصوص در داخل حوض ها و محیط های سربسته و آب های ایستاده، در انتشار کرونا نقش دارد. شاید در کابل و چند شهر بزرگ دیگیر حوض های آب بازی بسته شده باشد، اما این روزها که هوا گرم شده، جوانان در مناطق کوهستانی و دوردست، در بین حوض های غیر معیاری آب، بیشتر سرگرم آب بازی هستند. این مسله باعث شیوع کرونا در بین مردم می شود.

خلاصه می توان نتیجه گرفت که از نظر داکتران و متخصصان، بازی های گروهی و مشترک، یکی از عوامل شیوع کرونا به حساب می آید. جوانان در زمان قرنطین بدون توجه به خطرهای این بازی ها، ساعت سرگرم آن هستند و دور ازچشم نیروهای امنیتی، به آن می پردازند. فعلا برای کنترل و جلوگیری از بیماری خطرناک کرونا در کشور، جوانان و مردم باید از بازی های گروهی و دسته جمعی خودداری کنند و به سرگرمی‌ها، مطالعه و بازی های فردی بپردازند.

 داوود ناظری

ممکن است شما دوست داشته باشید