روزنامه اصلاح

نامه وارده؛ بی برنامـه گی امـور در وزارت تحصیلات عالی سرنوشـت جـوانان را به کـجا می کشـاند؟

درحالیکه شمار زیادی از جوانان علاقمند تحصیل وآموزش، برای سپری نمودن امتحانات کانکور به شمولیت درموسسات طبی خصوصی آمادگی
می گرفتند، وزارت تحصیلات عالی به تاریخ ۲۳ حوت که به برگزاری امتحانات کانکور درموسسات تحصیلات عالی خصوصی دوازده ساعت باقی مانده بود اطلاعیه یی خود را به نشر رساند که درآن نام آنعده موسسات تحصیلات عالی فهرست شده بود که گویا این نهاد های تحصیلی اجازۀ اخذ امتحان را دربخش های طبی ندارند واین امر باعث بروز مشکلات و سرگردانی زیادی برای دانش آموزانی شد که باید فردای آن امتحان کانکور را سپری می کردند
.

سوال دراین جاست که اگر وزارت تحصیلات عالی، این نهاد های تحصیلی را فاقد اکادمیک می داند چرا حداقل یک ماه ، پانزده روز ویا یک هفته قبل این اطلاعیه را نشر نکرد تا آنعده جوانان که دراین موسسات تحصیلات عالی ثبت نام کرده بودند تصمیم خود را می گرفتند؟ شماری ازاین دانشگاه ها گذشتهی موفقیت  آمیزی دارند، با کادر های مجرب فعالیت می کنند واز شیوه تدریس آنها محصلان رضائیت دارند اما دربرابر زورگویی برخی جریانها خاموش وناتوان است چنانچه این وزارت به تاریخ ۲۹ دلو سال جاری اطلاعیه را به این شرح به دست نشرسپرد: با توجه به ماده ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و به تأسی از اسناد تقنینی نافذه در عرصه تحصیلات عالی، قرار معلوم یک تعداد معدود از موسسات دیگر که از مجرای اصولی وزارت تحصیلات عالی تا هنوز مجوز قانونی فعالیت ندارند به اشتهارات و فعالیت های
خود‎سر و غیر قانونی مبادرت ورزیده اند، چنانکه اشتهاراتی که از طرق مختلف به وزارت تحصیلات عالی رسیده، نشان دهنده فعالیت های خودسر و بدون طی مراحل قانونی پوهنتون طبی اسلامی افغانستان( در شهر کابل و ولایات) می باشد، در حالیکه اسناد مربوط مراحل اصولی خویش را هنوز سپری ننموده و اجازه فعالیت شان ثبت و صادر نشده است
.

پوهنتون طبی اسلامی از مدت دوسال به اینسو درکوته سنگی مصروف فعالیت غیر قانونی است . اما وزارت تحصیلات عالی تاکنون نتوانسته است، این نهاد تحصیلی غیر قانونی را مسدود کند . دراین پوهنتون هزاران جوان درولایات وپایتخت مصروف فراگیری تحصیل استند، با آنکه وزارت تحصیلات عالی میگوید اینگونه نهاد ها را به رسمیت نمی شناسد بل، اسناد فراغت شاگردان شان را نیز فاقد اعتبار قانونی میداند.

جالب این است  که وزارت تحصیلات عالی باآنکه امکانات وافر دراختیار دارد چرا جلو فعالیت غیر قانونی پوهنتون اسلامی را گرفته نمی تواند؟

پس باید بگوییم که زورگویی فرهنگی هم درکشوروجود دارد که یکی از نمونه های آن پوهنتون طبی اسلامی میباشد.

 محفوظ حمیدی

ممکن است شما دوست داشته باشید