روزنامه اصلاح

میزبانی بدخشان از نخستین برنامه‌ی مشورتی جوانان زون شمال شرق

والی ولایت بدخشان طی سخن‌رانی درگشایش این برنامه، ضمن خوش‌آمدید گویی جوانان زون شمال شرق، نقش جوانان را در مبارزه با فساد اداری، اصلاح اداره سالم، انکشاف زون‌های اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد شغل، تأمین صلح و امنیت و تطبیق استراتیژی ملی جوانان با اهمیت خوانده وجوانان را نیروی پرتحرک و تأثیرگزار جامعه عنوان کرد.

وی افزود که قسمت اعظم نفوس جامعه‌ی افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند که مسلماً برنامه‌های مهمی توسط دولت افغانستان درکم‌تر از دو دهه‌ی گذشته روی‌دست گرفته‌شده است تا سطح آگهی و دانش جوانان این کشور درعرصه‌های مختلف بلند برده شود و آنان به گونه‌ای درتمامی عرصه‌های زنده‌گی، حضور فعال و موثر داشته باشند تا توسط دشمنان صلح و امنیت افغانستان جذب و استخدام نشوند.

والی ولایت بدخشان مشارکت و مشوره دهی جوانان را در برنامه‌های کلان و مهم کشور سرنوشت ساز می‌داند و از جوانان می‌خواهد که به حیث شهروندان مسؤول با مشوره‌های سودمندشان، حکومت افغانستان را دربخش‌های‌ مختلف هم‌کاری و هم‌گامی نمایند. این برنامه برای دو روز درشهر فیض‌آباد با اشتراک ۱۲۰جوان از ولایت‌های بدخشان، تخار و کندز برگزار گردیده که اشتراک کننده‌گان این برنامه، نظریات و مشوره‌های‌شان را دربخش‌های مبارزه با فساد اداری، اصلاح اداره، انکشاف زون‌های اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد شغل، تأمین صلح و امنیت و استراتیژی ملی جوانان به شکل اشتراکی و گروپی ارایه نموده و بعد ازجمع‌بندی و توحید، دیدگاهای‌شان را به حکومت افغانستان تسلیم می‌دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید