روزنامه اصلاح

موضوع چگونگی تحقق فیصله‌ی کمیته‌ی عدلی و قضایی در مورد تعدیل ماده‌ی ۶۴۰ کُد جزا بررسی شد

جلسۀ کمیتۀ عدلی و قضایی، روز گذشته به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. دراین جلسه موضوعاتی چون چگونگی تحقق فیصلۀ کمیتۀ عدلی و قضایی در مورد تعدیل ماده ۶۴۰ کُد جزا و هدایت شماره ۱۳۶۵ مقام ریاست جمهوری درمورد جرایم مالی کوچک محبوسینی که برعلاوه حبس، به پرداخت جریمه یا جزای نقدی محکوم گردیده اند، به بحث گرفته شد.

نخست چگونگی تحقق فیصلۀ جلسه شماره چهارم کمیتۀ عدلی و قضایی در مورد تعدیل ماده ۶۴۰ کُد جزا از سوی وزیر عدلیه به جلسه ارائه شد. وزیر عدلیه نخست از جلسۀ کمیته تخنیکی‌ای که به ریاست آن وزارت و ادارات عضو دایر گردیده بود، گزارش داد.

در گزارش وزارت عدلیه آمده است که ستره محکمه، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی در رابطه به پیشنهاد تعدیل کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنی بر تعدیل مادۀ ۶۴۰ کُد جزا موافق نبودند و اداره لوی څارنوالی و وزارت امور زنان به تعدیل ماده ۶۴۰ کد جزا تأکید دارند.

دراین جلسه کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از نهادهای ارائه کننده خدمات عدلی دلایل خویش را مبنی بر ضرورت تعدیل مادۀ ۶۴۰ کُد جزا و مسؤولان شماری از ادارات ذیربط دولتی نیز استدلال خویش را در زمینه عدم تعدیل این ماده کد جزا ابراز داشتند.

اعضای جلسه پس از بحث مفصل و همه جانبه پیرامون تعدیل و یا رد پیشنهاد تعدیل فقره ۲ ماده ۶۴۰ فیصله کردند این موضوع برای بررسی و دقت بیشتر در کمیته قوانین نیز مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی درآن کمیته اتخاذ گردد.

در این جلسه، تطبیق هدایت شماره ۱۳۶۵ مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون جرایم مالی کوچک محبوسینی که علاوه بر حبس، به پرداخت جریمه و یا جزای نقدی محکوم گردیده اند، از سوی رئیس محابس و توقیف‌خانه ها به جلسه ارائه شد.

کمیتۀ عدلی و قضایی به وزارت امور داخله هدایت داد که فهرست مکمل محبوسینی را که به علاوۀ جزای حبس به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شده اند با جزئیات مفصل تهیه نموده و این موضوع در یک جلسه اختصاصی کمیته عدلی و قضایی بررسی و راجع به آن تصمیم گرفته شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید