روزنامه اصلاح

مهاجرت‌ها قانونمند شود

افغانستان از  نظر کثرت موجودیت و زنده گی شهروندانش در کشور های دیگر، پس از سوریه دومین جایگاه را در سطح جهان به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از شش میلیون تن از شهروندان افغانستان در بیرون از کشور زنده گی میکنند.

این همه در نتیجه‌ی مجبوریت هایی بوده که چندین دهه‌ی متوالی جنگ و خشونت در کشور ما به بار آورده است. تنها پس از سال ۲۰۱۴ و تشدید دوباره‌ی جنگ ها در کشور، صدها هزار تن از شهروندان کشور مجبور به ترک افغانستان شده وبه کشور های دیگر واز جمله ممالک اروپایی تقاضای پناهنده گی دهند.

مهاجرت های غیر قانونی هزینه های سنگینی را بر شهروندان کشور تحمیل کرده است؛ از تلفات جانی گرفته تا خسارات مالی و پیامدهای روانی، اجتماعی وفرهنگی و… . در حال حاضر صدها هزار تن از این شهروندان در حالت بی سرنوشتی در کشور های اروپایی به سر می برند و برخی هم از این کشور ها در حالی اخراج می شوند که هیچگونه زمینه‌ای برای ادامه‌ی حیات در کشور ندارند وپس  از بازگشت به افغانستان مجبورند ماه ها با پیامدهای ناگوار آن مجادله کرده ویا برای بار دیگر کشور را ترک کنند.

اینک وزارت امور مهاجران وعودت کننده‌گان از تلاش ها برای قانونمند سازی مهاجرت ها در این وزارت خبر می دهد. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران وعودت کننده گان که روز شنبه‌ی این هفته در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان سخن می گفت، با بیان اینکه مهاجرت های غیر قانونی چالش زا می باشد وتاکید بر اینکه قاچاق انسان هر روز حادثه می آفریند و اینکه یکی از پیامد های خیلی سنگین قاچاق انسان در افغانستان فرار مغز ها از کشور است و جوانان تحصیل کرده‌ی مارا به کام مرگ میکشاند و اینکه مرزهای بیشتر کشورهای جهان قبرستان جوانان افغان شده است افزود:«ما باید از فرصت های مهاجرت استفاده کنیم». بلخی  افزود: مهاجرت ها باید قانونی شود تا از فرصت های اقتصادی،  علمی وتجربی کشور های دیگر در افغانستان استفاده شود.

این میتواند یک خبر خوب باشد. زیرا مهاجرت ها در کنار مشکلات و چالش هایی که دارد خوبی هایی نیز دارد و مهاجرت ها واقعا فرصت های خوبی را برای مهاجران به وجود می آورد که با استفاده از آن برای رونق بخشیدن به تشبثات اقتصادی و ارتقای فرهنگی و…، بهره بگیرند. آمار های که از آدرس وزارت امور مهاجران وعودت کننده گان در گذشته در اختیار رسانه ها قرار گرفته بوده است، بیانگر آنست 

که مهاجران افغانی به طور اوسط سالانه بیش از یک و نیم میلیارد دالر پول نقد به کشور وارد می فرستند و در اختیار خانواده های شان قرار میدهند. آن عده جوانان تحصیلکرده و متخصصی که با بهره گیری از فرصت های تحصیلی در کشور های دیگر سطح دانش و تجارب مسلکی خود را ارتقا داده و اینک به کشور بازگشته و در ادارات دولتی و غیردولتی افغانستان مصروف خدمتگذاری به افغانستان و مردمش می باشند، اندک نیستند. در زمان حاضر هیچ کشوری را نمی توان یافت که شهروندانش به کشور های دیگر مهاجر نشده باشد. مهاجرت ها می تواند بسترهای خوبی را برای بهره گیری مهاجران به وجود آورد.

دولت های حاکم بر کشور های دیگر با درک اهمیت مهاجرت ها و فرصت هایی که ازین رهگذر برای اتباع و شهروندان شان به وجود می آید، سعی به خرج داده، روندهای مهاجرت به کشور های دیگر را قانونی و فرایندهای مربوط به این روند را قانونمند ساخته اند. اسناد تقنینی‌ای که مورد نیاز یک چنین فرایندی میباشد را تهیه کرده، سازوکار های اداری مورد نیاز را به وجود آورده وآنعده از شهروندان شان که علاقه مند مهاجرت به کشور های دیگر اند، با بهره گیری از این بستر قانونی و سازوکار های اداری رسمی به راحتی به کشور های دیگر مهاجرت میکنند؛ بی اینکه خطرات احتمالی مهاجرت های غیر قانونی آنان را تهدید کند. آنان با مهاجرت به کشور های دیگر، منافع اقتصادی، علمی و فرهنگی را برای خانواده ها و در کلیت برای کشور خود به ارمغان می آورند.

دولت افغانستان می تواند با قانونمند ساختن فرایندهای مربوط به روند مهاجرت ها به آن عده شهروندانی که علاقه مند مهاجرت به کشور های دیگر اند، کمک کند تا آنان به دور از تهدیدها وخطرات مهاجرت های غیر قانونی به کشور های دیگر سفر کرده و از فرصت هایی که مهاجرت ها به وجود می آورد برای ارتقای دانش، تجارب مسلکی و رونق اقتصادی خانواده های خود ودر نهایت برای شگوفایی اقتصادی کشور بهره بگیرند. دولت میتواند با خلق سازوکار های قانونی در داخل کشور و نیز امضای تفاهمنامه ها وتوافقنامه ها با دولت های حاکم بر کشور های دیگر، اتباع و شهروندان کشور را اجازه دهد که مطابق علاقه‌ی خود به کشور های دیگر مهاجرت کرده واز آن فرصت ها بهره بگیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید