روزنامه اصلاح

معاون رئیس جمهور: دیدگاه‌های اعضای اتحادیه‌ی داکتران و کارکنان صحی در «طرح قانون کادر تخصصی طبی» در نظر گرفته می‌شود

رئیس و اعضای اتحادیه‌ی سراسری داکتران و کارکنان صحی افغانستان، روز گذشته با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرده و مطالبات خویش را با وی در میان گذاشتند.

در این دیدار، اعضای اتحادیه سراسری داکتران و کارکنان صحی افغانستان با ارائه‌ی نظریات اصلاحی خویش در مورد طرح قانون کادر تخصصی طبی؛ از روند کار و فعالیت داکتران در شفاخانه‌های دولتی، آموزش کادرهای تخصصی به جامعه ودیگر کارکردهای نهاد یاشده به معاون رئیس جمهور گزارش دادند.

اعضای این اتحادیه نظریات و پیشنهادهای اصلاحی خویش را مبنی بر چگونگی طرح قانون کادر تخصصی طبی که در جریان تدوین است، با معاون رئیس جمهور در میان گذاشتند.

استاد دانش معاون رئیس جمهور ضمن اظهار قدردانی از کارکرد و فعالیت اعضای اتحادیه‌ در زمینه‌ی دسترسی مردم به خدمات صحی گفت که حکومت به خاطر ایجاد سهولت دسترسی هرچه بیشتر شهروندان به خدمات، اصلاح و تدوین قوانین را مطابق به معیارهای روز از شروع حکومت تا کنون به پیش برده و این اقدام حکومت با دست آوردهای خوبی نیز همراه بوده است.

معاون رئیس جمهور همچین نظریات و پیشنهادات رئیس و اعضای اتحادیه سراسری داکتران و کارکنان صحی افغانستان را در مورد «طرح قانون کادر تخصصی طبی» که از جانب اعضای این اتحادیه پی‌گیری می‌شود مفید خوانده گفت که نظریات اصلاحی شما برای بهبود هرچه بیشتر این قانون مهم است و مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از اعضای این اتحادیه خواست که دو نفر از متخصصین خویش را هماهنگ کنند تا در جلسه بعدی کمیته‌ی قوانین که بحث روی طرح قانون کادر تخصصی طبی است اشتراک ورزیده و نظریات خویش را در جلسه کمیته قوانین مطرح کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید